ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจ ลักษณะงานกับความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน

สกุลนารี เวทยะเวทิน, บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย วัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อศึกษาความผูกพันในงาน การเสริมสร้างพลังอำนาจและลักษณะงาน ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจ ลักษณะงาน กับความผูกพันในงานของพยาบาสวิชาชีพ โรงพยาบาสเอกชน กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 260 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความผูกพันในงาน แบบสอบถามการเสริมสร้างพลังอำนาจ แบบสอบถามลักษณะงาน ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค เท่ากับ .91. .90 และ. 85 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน และสถิติทดสอบที

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความผูกพันในงาน การเสริมสร้างพลังอำนาจและลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (X = 4.09. X = 3.94 และ X = 3.84 ตามลำดับ)

2. การเสริมสร้างพลังอำนาจและลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .51. r = .45 ตามลำดับ)

คำสำคัญ: การเสริมสร้างพลังอำนาจ / ลักษณะงาน / ความผูกพันในงาน

 

Abstract

The purposes of this research were to study the work engagement empowerment, and the work itself of professional nurses in private hospitals; and to examine the relationships between empowerment, the work itself, and work engagement of those nurses, study subjects consisted of 260 professional nurses selected by multi-stage sampling technique. Research instruments were work engagement, empowerment and work itself questionnaires. Cronbach’s Alpha Coefficients were .91. .90 และ .85 respectively. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation. Pearson’s product moment correlation coefficient and t- test statistics.

The major findings were as follows:

1. The mean score of work engagement, empowerment and work itself of professional nurses in private hospitals were at the high level (X = 4.09. X = 3.94 และ X = 3.84 respectively).

2. Empowerment and work itself were significantly and positively related to the work engagement of professional nurses in private hospitals at the .001 level, (r = .51. r = .45 respectively).

Keywords: Empowerment/work itself/work engagement


Keywords


การเสริมสร้างพลังอำนาจ; ลักษณะงาน; ความผูกพันในงาน; Empowerment; work itself; work engagement

Full Text: PDF

Copyright (c) 2014 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Nursing science Chulalongkorn University)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.