ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย สมรรถนะของฝ่ายการพยาบาลกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาล เอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล กรุงเทพมหานคร

ปนัดดา ชวดบัว, สุชาดา รัชชุกูล

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย สมรรถนะของฝ่ายการพยาบาล กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลเอกชน ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลประจำการจำนวน 286 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามประสิทธิผลของหอผู้ป่วย แบบสอบถามภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย และแบบสอบถามสมรรถนะของฝ่ายการพยาบาล ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและคำนวณค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดย สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ .92 .94 และ .93 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ การแจกแจงความลี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ประสิทธิผลของหอผู้ป่วย ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย และสมรรถนะของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนทีผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาสระดับสากล กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับสูง (x. = 3.95. SD = .51. X = 3.77. SD = .81 และ X = 3.77. SD = .56 ตามลำดับ)

2. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวทน้าหอผู้ป่วย และสมรรถนะของฝ่ายการพยาบาลต่างมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับประสิทธิผลของหอผู้ปวย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .72 และ. 71 ตามลำดับ)

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง / สมรรถนะของฝ่ายการพยาบาล / ประสิทธิผลของหอผู้ป่วย

 

Abstract

The purposes of this research were to examine the relationships between transformational leadership of head nurses, performance of organization of nursing departments, and effectiveness of patient units as perceived by staff nurses เท private hospitals accredited by the Joint Commission International in Bangkok. Thailand. Subjects were 286 staff nurses who had worked in patient units for more than 1 year. They were selected by simple random sampling. Data were collected using questionnaires which covered: demographic data, effectiveness of patient units, transformational leadership of head nurses, and performance of organization of nursing departments. The questionnaires were tested for content validity and reliability by Cronbach’s alpha coefficients which were .92 .94 and .93 respectively. Data were analyzed by percentage, frequency mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient.

The major findings were as follows:

1. Effectiveness of patient units, transformational leadership of head nurses, and performance of organization of nursing departments at private hospitals accredited by the Joint Commission International in Bangkok were at the high level (x = 3.95. SD = .51. X = 3.77. SD = .81 and x = 3.77. SD = .56 respectively).

2. Transformational leadership of head nurses and performance of organization of nursing departments were positively and significantly highly correlated with effectiveness of patient units at the .05 level (r = .72 and .71 respectively).

Keywords: Transformational leadership/Performance of organization/ Effectiveness of patient units


Keywords


ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง; สมรรถนะของฝ่ายการพยาบาล; ประสิทธิผลของหอผู้ป่วย; Transformational leadership; Performance of organization; Effectiveness of patient units

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2014 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Nursing science Chulalongkorn University)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.