วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Nursing science Chulalongkorn University)

Vol 28, No 2: May - August 2016

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมสุขภาพ ความเสี่ยงทางสุขภาพ กับสุขภาวะของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
สายพิน จันทรังศรี, ยุพิน อังสุโรจน์, พิชญาภรณ์ มูลศิลป์
pdf  |   71-81
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ชุดสิทธิประโยชน์การประกันสุขภาพ กับการใช้ชุดสิทธิประโยชน์การประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว เขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ศิริพร แสงศรีจันทร์, สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง, พัชรินทร์ ไชยบาล
pdf  |   94-107

Announcements

การแก้ไขบทความในระบบ Thaijo
Posted: 2016-10-08
การส่งบทความในระบบ Thaijo
Posted: 2016-10-08
การสมัครสมาชิกวารสาร Thaijo
Posted: 2016-10-08
More Announcements...

เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ ในสาขาพยาบาลศาสตร์ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน


Journal of Nursing Science Chulalongkorn University is a peer-reviewed journal
, published academic papers in nursing science.

Journal Homepage Image