วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ISSN : 2651-107X (Online)

FEU Academic Review Journal published as printed journal (ISSN: 1905-9590) during November 2007 – September 2018. Since 2015, FEU Academic Review Journal (Volume 8, Issue 2) started publishing online Journal (ISSN: 2651-107X). The objective is to be a medium of publishing academic works, research works and creative works both in Thai and English in the fields of Business Administration and Management. Political Science and Public Administration, Communication Arts, Arts, Information Technology and Interdisciplinary Studies in Humanities and Social Science.

Since 2007, FEU Academic Review Journal have been published and issued semiannually (2 issues/ year): Issue 1 (June - November) and Issue 2 (December - May). In 2015, the issue was changed into quarterly  (4 issues/year) starting from Vol. 9 Issue 1 onwards as follows: Issue 1 (May - July), Issue 2 (August - October), Issue 3 (November - January) and Issue 4 (February - April). In addition, to avoid publishing the same journal over the year, the issue was changed again in 2016 starting from Issue 1 (January - March) and ending with Issue 4 (October - December)

FEU Academic Reviewe Journal publishes academic articles, research articles, review articles and book reviews in both Thai and English with the review process of 2 reviewers in the related fields. FEU Academic Review Journal has been approved and published on the database of Thai Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1: Humanities and Social Sciences.

 

ผู้เขียนส่งต้นไฟล์ต้นฉบับบทความ

2017-11-20

Authors submit article manuscript (Word and .pdf file format) and attach proposal article for publication form through Online Submissions https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/information/authors.
Moreover, authors must submit authentic proposal article for publication forms to the editorial board with signatures of all authors according to the address below.

Editorial Board of the Far East University Journal
120 Mahidol Road, Muang District, Chiang Mai 50100

ผู้เขียนส่งต้นไฟล์ต้นฉบับบทความ (รูปแบบไฟล์ Word และ .Pdf) พร้อมแนบแบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ทางระบบ Online Submission ที่  https://www.tci- thaijo.org/index.php/FEU/information/authors

ทั้งนี้  ผู้เขียนต้องส่งแบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ ฉบับจริง มายัง กอง บก.ที่มีลายเซน    ของผู้เขียนครบทุกคนมาตามที่อยู่ข้างท้าย

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

120 ถนนมหิดล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50100 

Vol 12 No 4 (2018): ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561

Published: 2018-12-27

View All Issues

Indexed in tci