วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ฉบับนี้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นสื่อกลางในการ เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งบทความทุกบทความได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองด้วยความพิถีพิถัน อีกทั้งได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ในแต่ละสาขาอย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์นั้นมีคุณภาพอย่างแท้จริง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาวารสารให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาตรวจประเมินบทความอย่าง ละเอียดรอบครอบ เพื่อให้ได้บทความที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่าน ที่ส่งผลงานอันมีคุณค่ามาร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ซึ่งจะเป็น ประโยชน์มหาศาลในการศึกษาค้นคว้า ด้านบริหารธุรกิจสืบเนื่องต่อไป

Vol 13 No 2 (2561): กรกฏาคม-ธันวาคม

วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ฉบับนี้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งบทความทุกบทความได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองด้วยความพิถีพิถัน อีกทั้งได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาอย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์นั้นมีคุณภาพอย่างแท้จริง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาวารสารให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาตรวจประเมินบทความอย่างละเอียดรอบครอบ เพื่อให้ได้บทความที่มีคุณค่า อย่างแท้จริง ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ส่งผลงานอันมีคุณค่ามาร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลในการศึกษาค้นคว้า ด้านบริหารธุรกิจสืบเนื่องต่อไป

Published: 2019-01-06

View All Issues

Indexed in tci