วารสารหาดใหญ่วิชาการ (Hatyai Academic Journal)

วารสารหาดใหญ่วิชาการ เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ นิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ จัดพิมพ์และเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)


วารสารหาดใหญ่วิชาการ (HATYAI ACADEMIC JOURNAL)

Indexed in tci

Announcements

 

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

 
วารสารหาดใหญ่วิชาการ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
Posted: 2017-05-01
 
More Announcements...

Vol 14, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

ตัวแบบสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จในการจัดการ ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา: การวิจัยแบบผสมผสานวิธี pdf
ปกรณ์ ลิ้มโยธิน 109-118
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล: กรณีศึกษาเทศบาลนคร สงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ pdf
ภัทร์กานต์ จันทร์มา, อุทัย ดุลยเกษม 119-131
สมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ pdf
วีระศักดิ์ พัทบุรี, ชวลิต เกิดทิพย์, เอกรินทร์ สังข์ทอง 133-148
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชน โคกกระโหล่งโป่งแดง ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม pdf
ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ, ญาณวุฒิ อุทรักษ์, ธนัทเดช โรจนกุศล, ณัชชา เหล่าสุวรรณ, สิริธร ดำรงสุกิจ, กนกอร พัดทะอำพัน 149-169
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนาง (Gracilaria spp.) ของเกษตรกรในตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา pdf
พลากร สัตย์ซื่อ, ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ 171-184
ต้นทุนการผลิตและวิถีการตลาดข้าวของภาคใต้ pdf
วีระศักดิ์ คงฤทธิ์, สุวัจนี เพชรรัตน์ 185-200

บทความวิชาการ (Academic Article)

เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ pdf
จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา 201-210
การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี เพื่อสะท้อนสภาพที่แท้จริงของกิจการ pdf
นิตติกร สุวรรณศิลป์, พจนีย์ ดวงปัญญา, วิญชัย อุ่นอดิเรกกุล, สิทธิ์ชัย ลิมาพร, อรอนงค์ สัตยารักษ์ 211-227