Vol 8, No 2 (2015)

April-June

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

Table of Contents

JoNaE Team; คณะที่ปรึกษา; กองบรรณาธิการ

Jonae Team pdf
Jonae Team คณะที่ปรึกษา

Peer review; คณะผู้ประเมิน

peer review pdf
peer review คณะผู้ประเมิน

Editorial Statement; บรรณาธิการแถลง

Eaitorial Statement pdf
Eaitorial Statement บรรณาธิการแถลง

Academic Articles; บทความวิชาการ

การจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต : บทบาทที่ท้าทาย สำหรับพยาบาล pdf
วรางคณา  อ่ำศรีเวียง 1-8

Research Articles; บทความวิจัย

การศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาสมรรถนะ การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใหม่ วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก pdf
รุ่งกาญจน์  วุฒิ, อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์, ฤตินันท  สมุทร์ทัย, อัจฉราพร  ศรีภูษณาพรรณ 9-23
ผลของการจัดโปรแกรมบริการพยาบาลที่เสริมสร้างความรู้และความสามารถในการบริหารมือด้วยตนเองต่อความรุนแรงของอาการและความสามารถ ในการใช้มือของผู้ป่วยกลุ่มอาการอุโมงค์ข้อมือที่บำบัดแบบผู้ป่วยนอก pdf
อัจฉรา  ไชยกุล, สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล, พงษ์ชัย  แซ่เฮ้ง 24-35
ผลการอบรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพต่อการรับรู้สมรรถนะ แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล ในการให้ความรู้เพื่อสร้างเสริม สุขภาพแก่ผู้สูงอายุในชุมชน* pdf
ยุพเรศ พญาพรหม, ประกายแก้ว ธนสุวรรณ, อภิวันท์ แก้ววรรณรัตน, ชุติกานต์ สุริยะ, โรชินี อุปรา 36-53
ผลของการจัดโปรแกรมการสอนทักษะปฏิบัติการพยาบาลอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน ต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 pdf
อรุณวรรณ อุดมเกษมทรัพย์, สุภามาศ ผาติประจักษ์, พิชญา ทองโพธิ์ 54-66
การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการผลิตงานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข pdf
วราณี สัมฤทธิ์, อภิภา ปรัชญพฤทธิ์, วราภรณ์ บวรศิริ 67-82
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของมารดาในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด pdf
ณัฐนิชา ศรีละมัย, นฤมล ธีระรังสิกุล 83-94
การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของคุณภาพบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข pdf
คมวัฒน์ รุ่งเรือง, ศรินยา พลสิงห์ชาญ 95-110
การศึกษาสถานการณ์การขาดแคลนและความต้องการกำลังคนสาขาการพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง pdf
อุบลรัตน์  โพธิ์พัฒนชัย, อติญาณ์  ศรเกษตริน, รุ่งนภา  จันทรา, โศรตรีย์  แพน้อย  111-121
การศึกษาคุณลักษณะของผู้ดูแลตามความต้องการของผู้สูงอายุ pdf
อภิชาติ  รอดสม, จุรีรัตน์  กิจสมพร, จุฬารัตน์  ห้าวหาญ 122-131
การพัฒนารูปแบบการนิเทศงานอย่างมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ pdf
สักรินทร์ ไกรษร, ชาติชาย พณิชีพ 132-146

Book Review Articles; แนะนำหนังสือ

Book Review pdf
Book Review แนะนำหนังสือ

Member Application; ใบสมัครสมาชิก

Menber Application pdf
Menber Application ใบสมัครสมาชิก

Information; หลักเกณฑ์ในการส่งบทความ

Information pdf
Information หลักเกณฑ์ในการส่งบทความ