วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses)

วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม


ปก พ.ค. - ส.ค. 2559

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Dr. Saisamorn Chaleoykitti

Indexed in tci    

วารสารพยาบาลทหารบก เป็นวารสารกลุ่ม 1 ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Thai - Journal Impact Factors ประจำปี 2557 = 1.986


Vol 17, No 3 (2016): กันยายน - ธันวาคม 2559, September - December 2016

Table of Contents

บทความวิชาการ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับวิชาชีพการพยาบาล pdf
ขจี พงศธรวิบูลย์ 1-9
ประชาคมอาเซียนกับระบบสุขภาพไทย pdf
จินตนา อาจสันเที๊ยะ, สายสมร เฉลยกิตติ 10-16
การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กับการเรียนรู้เชิงรุกในวิชาชีพพยาบาล pdf
พรรณี ปานเทวัญ 17-24

บทความวิจัย

ประสิทธิผลของโปรแกรมที่มุ่งเน้นบิดามารดาในการปรับปรุงพฤติกรรม การรับประทานอาหาร รูปแบบการรับประทานอาหาร และค่าดัชนีมวลกายของเด็กวัยก่อนเรียน pdf
ชรริน ขวัญเนตร, นุจรี ไชยมงคล, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, Deborah Loman 25-33
ผลของดนตรีบำบัดต่อระดับความวิตกกังวล ของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดคลอด pdf
รัตนา เพิ่มเพ็ชร์, เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ 34-43
ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกสมาธิ ต่อพหุปัญญาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ pdf
มาลีวัล เลิศสาครศิริ 44-53
เปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และควบคุมไม่ได้ pdf
เกษร มั่นคง, นิภา กิมสูงเนิน, อำภาพร นามวงศ์พรหม 54-62
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดกลุ่มอาการตอบสนอง ต่อการอักเสบทั่วร่างกาย ระยะ 24 ชั่วโมงแรก ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด pdf
ฉัตราภรณ์ มณีประสิทธิ์, ศิริอร สินธุ, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย์ 63-72
ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ต่ออาการปวดหลังส่วนล่างในเกษตรกรชาวนา pdf
นภมณ ยารวง, โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก 73-81
ประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพแบบอิสระโดยไม่ได้รับเงินเดือนประจำ pdf
จีราพร พระคุณอนันต์, อารีย์วรรณ อ่วมตานี 82-89
ความสามารถในการดูดซับความรู้ : อิทธิพลจากภาวะผู้นำเปลี่ยนสภาพ กลไกจากช่องทางการรั่วซึมความรู้ และผลกระทบต่อนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยบรรษัทไทย pdf
กรรณิกา เชาว์วัฒนกุล, สุดารัตน์ สารสว่าง 90-98
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในวิชาชีพพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลตำรวจ pdf
บุบผชาติ อุไรรักษ์ 99-106
การศึกษาเครือข่ายสังคมการสื่อสารด้านการใช้ยาของบุคลากรการแพทย์ ด้วยการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม pdf
อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์, ชื่นจิตร กองแก้ว 107-114
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับครีเอตินินในเลือด ค่าอัตราส่วนร้อยละ ของปริมาณเลือดที่บีบตัวออกจากหัวใจ ภาวะซึมเศร้า ระยะเวลาใช้ เครื่องหัวใจและปอดเทียม สภาวะร่างกายและระยะเวลาในการถอดท่อ ช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดชนิดไม่เร่งด่วน pdf
นริศรา บุศยธรรม, นภาพร วาณิชย์กุล, ศิริอร สินธุ, ธีรฉัตร ศิลารัตน์ 115-122
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องทางโทรศัพท์ ต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ติดสุรา pdf
ญาดา บุตรปัญญา, เพ็ญพักตร์ อุทิศ, สุนิศา สุขตระกูล 123-131
การศึกษาเพื่อยืนยันและพัฒนาแบบวัดการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ สำหรับนักศึกษาพยาบาล pdf
ชฎาภา ประเสริฐทรง, อังสนา เบญจมินทร์, พัฒนา วั่นฟั่น 132-140
ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนในการป้องกันพฤติกรรม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กวัยรุ่นไทย pdf
ธานี กล่อมใจ, ชุติมา เทียนชัยทัศน์, สุวรรณี แสงอาทิตย์, ศิราณี ศรีหาภาค, ปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร 141-148
pdf
ปัณฑิตา เพ็ญพิมล, วิชชุดา เจริญกิจการ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, ฉัตรกนก ทุมวิภาต 149-157
อิทธิพลของการรับรู้ความจำเป็นต่อการรับประทานยา ความกังวลจากการรับประทานยา การสื่อสารระหว่างผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ความซับซ้อนของการใช้ยาตามแผนการรักษา ต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาในผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด เฉียบพลันภายหลังได้รับการจำหน่ายอ pdf
ปัณฑิตา เพ็ญพิมล, วิชชุดา เจริญกิจการ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, ฉัตรกนก ทุมวิภาต 149-157
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก pdf
ปราณี อ่อนศรี 158-167
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม pdf
ชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช, พัดชา หิรัญวัฒนกุล 168-177
ปัจจัยทำนายความสำเร็จของการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด ในบ้านพักกำลังพลกองทัพบก pdf
อรวรรณ จุลวงษ์, ปราณี อ่อนศรี, อภิญญา อินทรรัตน์ 178-186
อิทธิพลของการรับรู้ความจำเป็นต่อการใช้ยา ความกังวลจากการใช้ยา ความพึงพอใจในข้อมูลที่ได้รับ และประสบการณ์การเกิดโรคกำเริบ ต่อความร่วมมือในการใช้ยาสูดขยายหลอดลมร่วมกับ คอร์ติโคสเตียรอยด์ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง pdf
อลิษษา วิริยะโชติ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, วิชชุดา เจริญกิจการ, วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย 187-196
การพัฒนารูปแบบพยาบาลพี่เลี้ยงโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า pdf
นันทวัน ดาวอุดม, สมฤดี ธันยปาลิต, อัจฉรา สุขมาก, สายสมร เฉลยกิตติ, ธมนพัชร์ สิมากร 197-206
การพัฒนารูปแบบการป้องกันสารเคมีในกลุ่มเกษตรกรปลูกยาสูบ กรณีศึกษาชุมชนแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม pdf
นุชรัตน์ มังคละคีรี, อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ, รัศมี ทองสามัญ, สุภารัก โกศล, วิระชัย ทองสามัญ, ประภัสสร ทองอุทัยศรี 207-216
การปรับตัวเมื่อเป็นครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยว : ประสบการณ์ชีวิตพ่อเลี้ยงเดี่ยว pdf
สุจิตรา อู่รัตนมณี, จินตนา วัชรสินธุ์, เปรมวดี คฤหเดช 217-225