วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses)

วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม


ปก พ.ค.- ส.ค.2556

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Dr. Saisamorn Chaleoykitti

Indexed in tci


Vol 15, No 1 (2014): มกราคม-เมษายน 2557 January - April 2014

Table of Contents

เกี่ยวกับวารสาร

เกี่ยวกับวารสาร pdf
กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลทหารบก

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง pdf
กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลทหารบก

บทความวิชาการ

การดูแลข้ามวัฒนธรรมในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Transcultural Care and AEC Era pdf
อรวรรณ จุลวงษ์ 1-6
จิตตปัญญาศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21 Contemplative education: education for human development in 21st century pdf
ปราณี อ่อนศรี 7-11
การล้างจมูกกับโรคไซนัสอักเสบ...คุณรู้จักดีแล้ว...หรือยัง? Do you know about relation of Rhinosinusitis and nasal Irrigation? pdf
อายุพร ประสิทธิเวชชากูร 12-17
โรคซึมเศร้า: บทบาทพยาบาลในการดูแลรักษา Depressive disorder: Nurse’s role in nursing care pdf
พจนา เปลี่ยนเกิด 18-21
การจัดการอาหารเพื่อชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน Dietary management for slow progression in patients with diabetic kidney disease pdf
รสสุคนธ์ วาริทสกุล 22-28
การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณากับการบริการพยาบาลในยุคอาเซียน Ethnography Research for Nursing Service System in ASEAN pdf
กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม 29-35
การประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ Application of Transtheoretical Model and Smoking Behavior Modification pdf
พรรณี ปานเทวัญ, อายุพร ประสิทธิเวชชากูร 36-44
องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา ทางเลือกใหม่ของการบริหารการศึกษา An educational innovative organization: A new choice of educational administration pdf
องค์อร ประจันเขตต์ 45-51

บทความวิจัย

Worries and Depressive Symptoms among Baccalaureate Nursing Students in Thailand: An embedded Mixed Methods Study ความกังวลใจและอาการซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาลไทย : การศึกษาวิจัยเชิงผสมผสานแบบเชื่อมโยงภายใน pdf
Ratchneewan Ross, Puangrat Boonyanurak, Connie Stopper 52-63
การจัดการสุขภาพประชากรกลุ่มเด็กแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน:ผลลัพธ์เบื้องต้นด้านการออกกำลังกายและกิจกรรมทางกายของเด็กกลุ่มวัยรุ่น The school-based participative health management in children:The preliminary outcomes on exercise and physical activity pdf
จีราภรณ์ กรรมบุตร, ศิริพร ขัมภลิขิต 64-72
รูปแบบการพัฒนานักเรียนพยาบาลกองทัพบกให้เป็นผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร และการจัดการความเครียด Patterns in Developing Nursing Students of The RTA Nursing College to be Health Promotion Leaders in Relevance to Exercise pdf
กุนนที พุ่มสงวน, อายุพร ประสิทธิเวชชากูร 73-80
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารยาที่ต้องระมัดระวังสูงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก A Development of Knowledge Management Model of High Alert Drug Administration for Head Nurses in Hospitals Under Royal Thai Army pdf
มลฤดี โภคศิริ, ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์, ชมนาด วรรณพรศิริ 81-89
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่น ตามการรับรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ Factors Associated with Unwanted Adolescent Women Pregnancy in the Perceived of The First Year Students at Saint Louis College pdf
มาลีวัล เลิศสาครศิริ 90-98
พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกำลังพลในกองพลทหารราบที่ 3 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน Development Quality of Life Index According to Sufficiency Economy Philosophyamong military personal in the Third Infantry Division pdf
สุรจิตร อู่ตะเภา 99-106
การประเมินหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก The Evaluation of the Program in Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care), The Royal Thai Army Nursing College pdf
เบญจมาศ บุญรับพายัพ, พรรณี ปานเทวัญ, อายุพร ประสิทธิเวชชากูร, กุนนที พุ่มสงวน, อารีย์ เสนีย์, องค์อร ประจันเขตต์ 107-113
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเฝ้าระวังป้องกันการเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อนของผู้ทำการฝึกพลทหารกองประจำการในกองทัพบก Factors Affected to Behaviors of Thai Army Trainers in Monitoring and Preventing Heat Related Illness among Privates Trained in the Royal Thai pdf
อริสรา อยู่รุ่ง, อมราภรณ์ หมีปาน, พัชราภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ, แอน ไทยอุดม, อุษณีย์ อังคะนาวิน, สุวีณา เบาะเปลี่ยน 114-121
การศึกษาแนวทางการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ชุมชนมิตรภาพพัฒนา A Study of Fall Prevention Guideline in Older Adult Living in Mitraphappatana Community pdf
ละออม สร้อยแสง, จริยาวัตร คมพยัคฆ์, กนกพร นทีธนสมบัติ 122-129

ปกิณกะ

เตรียมตัวอย่างไรให้ตายดี How to prepare for good death pdf
อุดมวรรณ วันศรี, เยาวเรศ ประภาษานนท์ 130-135

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ pdf
กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลทหารบก 136-137

ใบส่งผลงานตีพิมพ์

ใบส่งบทความตีพิมพ์ pdf
กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลทหารบก 138

ใบสมัครสมาชิกวารสาร

ใบสมัครสมาชิกวารสาร pdf
กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลทหารบก 139

ประชาสัมพันธ์/ข่าว

ประชาสัมพันธ์/ข่าว pdf
  140-142