วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses)

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม


ปก ก.ย.- ธ.ค.2558

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Dr. Saisamorn Chaleoykitti

Indexed in tci    

วารสารพยาบาลทหารบก เป็นวารสารกลุ่ม 1 ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Thai - Journal Impact Factors ประจำปี 2557 = 1.986


Vol 16, No 3 (2015): กันยายน - ธันวาคม 2558, September-December 2015

Table of Contents

บทความวิชาการ

แนวทางหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยสำหรับสหสาขาวิชาชีพ โดยองค์การอนามัยโลก: การบูรณาการการเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต pdf
แน่งน้อย สมเจริญ 1-7
บทบาทผู้สอนต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21; The Instructor’s Role towards 21st Century Learning Skills pdf
ปราณี อ่อนศรี 8-13

บทความวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของคนพิการในเขตเมือง; Relationships Between Self-Esteem, Social Support, and Quality of Life Among Persons with Disabilities in Urban Area pdf
นริสา วงศ์พนารักษ์, อภิญญา วงศ์พิริยโยธา 14-22
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร ของมารดาที่มีบุตรคนแรกอายุระหว่าง 2 - 6 เดือน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี pdf
อรุณี ตระการรังสี, ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ 23-31
การปฏิบัติบทบาทพยาบาลพี่เลี้ยงของพยาบาลวิชาชีพ ในแหล่งฝึกปฏิบัติงานของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก; Practices in Preceptor’s Role of Professional Nurses in the Training Places of The Royal Thai Army Nursing College pdf
จุฑารัตน์ บันดาลสิน, ศิริพร พูนชัย, สายสมร เฉลยกิตติ, กุสุมา กังหลี 32-41
การศึกษาความพึงพอใจของเครือข่ายระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อการให้การสนับสนุนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ; The Study of Local Government Satisfaction towards Supporting Service of National Institute for Emergency Medicine pdf
รสสุคนธ์ วาริทสกุล, พิเชต วงรอต, ศิริอร สินธุ 42-50
ผลของการใช้รูปแบบบริการพยาบาลคลินิกคอลโปสโคปต่อความพึงพอใจ ในบริการพยาบาลของผู้ป่วยและอัตราการกลับมาตรวจก่อนนัด pdf
รัตติยา ชูโชติ, สุวิณี วิวัฒน์วานิช 51-59
ผลของการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ทางสุขภาพของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า pdf
ชญาภัช มิ่งขวัญใจ, ชฎาภา ประเสริฐทรง, ทวีศักดิ์ กสิผล 60-67
การพัฒนาทักษะการเผชิญความเครียดในเด็กวัยเรียน: การคงทน และผลลัพธ์ของรูปแบบโปรแกรมที่ใช้ครอบครัวเป็นฐาน; Promoting Coping Skills in School-age Children: Adherences and Results of Family-based Intervention. pdf
จีราภรณ์ กรรมบุตร, ลภัสรดา หนุ่มคำ, สายสมร เฉลยกิตติ, ปิยดา ปุจฉาการ 68-78
การเสริมสร้างพลังทางบวกของนักเรียนวัยรุ่น โดยการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ; The Enhancement of Positive Strengths of Adolescent Students Through Integrative Group Counseling Intervention pdf
จริยา อัศวเพชรกูล, ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 78-86
ผลของโปรแกรมสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและทักษะในการจัดโครงการเตรียมพร้อมรับอุทกภัยของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา pdf
อังศณา คล้ายสุข, เครือวัลย์ ศรียารัตน 87-94
สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 pdf
จารุกร จรดล, ภารดี อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม 95-104
อิทธิพลของค่าการกำจัดครีอะตินิน ประสิทธิภาพการไอ การรับรู้คุณภาพการนอนหลับ การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย ต่อระยะเวลาทดสอบการหายใจเองในผู้ป่วยที่หย่าเครื่องช่วยหายใจสำเร็จในครั้งแรก pdf
นันทิกานต์ กลิ่นเชตุ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, วิชชุดา เจริญกิจการ, พูนทรัพย์ วงศ์สุรเกียรติ์ 105-11
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นตอนต้นที่ติดเกม; Factors Effecting Health Behavior in Early Adolescents of Game Addiction pdf
ชญานิกา ศรีวิชัย, นุจรี ไชยมงคล, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ 114-121
การวิเคราะห์อภิมานปัจจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาล; A Meta-Analysis on Antecedent Variables of Nurses’ Quality of Working Life pdf
ศิริญญา คงอยู่, อารีย์วรรณ อ่วมตานี 122-131
ทบทวนผลงานวิจัยของซุปไก่สกัดต่อร่างกาย; Review Studies of Essence of Chicken for Health pdf
สุภัจฉรา นพจินดา 132-137

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ pdf
กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลทหารบก 138-139

ใบส่งผลงานตีพิมพ์

ใบส่งบทความตีพิมพ์ pdf
กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลทหารบก 140

ใบสมัครสมาชิกวารสาร

ใบสมัครสมาชิก pdf
กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลทหารบก 141

ประชาสัมพันธ์/ข่าว

โฆษณา pdf
  143