วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses)

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม


ปก ม.ค. - เม.ย. 2559

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Dr. Saisamorn Chaleoykitti

Indexed in tci    

วารสารพยาบาลทหารบก เป็นวารสารกลุ่ม 1 ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Thai - Journal Impact Factors ประจำปี 2557 = 1.986


Vol 17, No 1 (2016): มกราคม - เมษายน 2559 January - April 2016

Table of Contents

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง pdf
กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลทหารบก

บทความวิชาการ

อาการปวดหลังส่วนล่างในเกษตรกรชาวนากับบทบาทของพยาบาลชุมชน; Low back pain in rice farmers with the role of community health nurses pdf
นภมณ ยารวง 1-9
การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน; Transcultural nursing in ASEAN Community pdf
จินตนา อาจสันเที๊ยะ, สายสมร เฉลยกิตติ 10-16

บทความวิจัย

ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้จากการถอดบทเรียน หลังการปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน; Effectiveness of Learning Process Based on After Action Review on Community Health Nursing Practice pdf
วัลยา ตูพานิช, อุบล ศรุตธนาเจริญ, สมใจ วินิจกุล 17-25
ประสิทธิผลชุดการเรียนรายวิชาการผดุงครรภ์ 1; The Effectiveness of Instructional Package on the Midwifery 1 Subject pdf
มาลีวัล เลิศสาครศิริ, แก้วตะวัน ศิริลักขณานันท์ 26-35
รูปแบบการจัดการความรู้การพยาบาลโรคหัวใจ ในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพสูง; Model of Knowledge Management for Cardiac Nursing in the High Competence Public and Private Hospitals pdf
เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา, วรเดช จันทรศร 36-44
ผลของการเดินโดยกำหนดเป้าหมายที่มีต่อน้ำหนักตัว เปอร์เซ็นต์ไขมัน และสมรรถภาพทางกายของนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; Effect of Walking with Goal Setting on Body Weight, Body Fat Percentage and Physical Fitness among Kasetsart University Female Students pdf
สมบัติ อ่อนศิริ 45-53
การปฏิบัติบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการสร้างเสริม สุขภาพในเขตพื้นที่ภาคกลาง; Role Performance of Professional Nurses in Health Promotion in Central Region pdf
วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์, ศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร, ณัฐา วงศ์วุฒิสาโรช 54-62
สภาพและความต้องการกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท; The State and Need of Recreational Activities for The Elderly in Chainat Municipality Area, Chainat Province pdf
ปริญญลักษมิ์ ตระกูลตั้งจิตร, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์ 63-69
ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์; Success Factors and Barriers to Develop the Caring System for People Living with HIV and AIDS pdf
นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล, ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์, รัชดาภรณ์ ใจอ้าย 70-78
การเสริมสร้างพลังอำนาจกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาล วิชาชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ; Empowerment and Organization Commitment of Professional Nurses in Thammasat University Hospital pdf
เนตรนภา สาสังข์, นิตยา เพ็ญศิรินภา, อารยา ประเสริฐชัย 79-87
ปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม และประสิทธิภาพการดูดนม ของทารกก่อนจำหน่าย ในการทำนายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 1 เดือน ในมารดาที่มีบุตรคนแรก pdf
อุษา วงศ์พินิจ, นิตยา สินสุกใส, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ 88-95
ผลของการเสริมสมุนไพรกระชายดำ กวาวเครือแดง และเขากวางอ่อนต่อ คุณภาพการนอนหลับและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ชายที่มีปัญหา ภาวะการนอนไม่หลับ pdf
เปี่ยมสุข แดงเครือ, กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์, วันดี กฤษณพันธ์, เอกราช บำรุงพืชน์ 96-106
สมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลตามความคาดหวังและการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี; Nurse Supervisiors’s Competencies as Expected and Perceived by Professional Nurses in The HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn pdf
จิราพร ฝั้นยะ, มณีรัตน์ ภาคธูป, อรนันท์ หาญยุทธ 107-114
การพัฒนาแนวปฏิบัติในการจัดการกับภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในผู้สูงอายุ; The development of guidelines for the management of overweight and obesity in the elderly pdf
ภาวดี วิมลพันธุ์, ขนิษฐา พิศฉลาด 115-123
ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่; The Effect of Using Clinical Nursing Practice Guideline for Diabetic Patients with Hypoglycemia, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital pdf
บำเหน็จ แสงรัตน์, รุจิรัตน์ ผัดวัน, มยุรี ศรีธิการ, กชวรรณ นงค์แย้ม, มณฑารัตน์ ประยูรพัฒนะ 124-131
การศึกษาพฤติกรรมแสวงหาการดูแลสุขภาพ แหล่งสนับสนุน และการสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลที่มีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อ เฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจวัย 1 - 5 ปี pdf
ภรณี อนุสนธิ 132-140
ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ในการเยี่ยมบ้านให้ความรู้ผู้เป็นเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน อย่างต่อเนื่องต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานในชุมชน pdf
รักชนก คชไกร, เวหา เกษมสุข, จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ 141-147
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวัยและสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดใจในการทำงาน กับความสุขในการทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ; The Relationships between Generations, Magnetic Work Environment, and Working Happiness as perceived by Professional Nurses pdf
ฐิตารีย์ ยงค์ประวัติ, เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย, วรรณภา ประไพพานิช 148-155

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ pdf
กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลทหารบก 156-157

ใบส่งผลงานตีพิมพ์

ใบส่งบทความตีพิมพ์ pdf
กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลทหารบก 158

ใบสมัครสมาชิกวารสาร

ใบสมัครสมาชิก pdf
กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลทหารบก 159