วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses)

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม


ปก ม.ค.- เม.ย.2558

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Dr. Saisamorn Chaleoykitti

Indexed in tci    

วารสารพยาบาลทหารบก เป็นวารสารกลุ่ม 1 ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Thai - Journal Impact Factors ประจำปี 2556 = 0.563


Vol 16, No 1 (2015): มกราคม - เมษายน 2558 January - April 2015

Table of Contents

บทความวิชาการ

สมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน Nurse Competencies in Caring Patients with Parkinson’s Disease pdf
ฉัตรกมล ประจวบลาภ 1-7
ทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่และแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเอง: กระบวนการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต Adult Learning Theory and Self-Directed Learning Concept: Learning Process for Promoting Lifelong Learning pdf
ปิยะ ศักดิ์เจริญ 8-13
ครอบครัวบำบัด : กำรให้กำรปรึกษำ และกำรเสริมสร้ำงพลัง กำรคิดเชิงบวกในครอบครัว Family Therapy: Counseling and Empowerment of positive thinking in family pdf
สายสมร เฉลยกิตติ, นริสำ วงศ์พนำรักษ์ 14-21

บทความวิจัย

Intimate Partner Violence, Emotional Support and Health Outcomes among Thai Women: A Mixed Methods Study ความรุนแรงระหว่างคู่ครอง การสนับสนุนทางอารมณ์ และผลลัพธ์ด้านสุขภาพในสตรีไทย: การวิจัยแบบผสมผสาน pdf
Ratchneewan Ross, Andrea Warner Stidham, Pimpanitta Saenyakul, John W Creswell 22-32
ผลของการจัดกิจกรรมการควบคุมน้ำหนักโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว ความรู้ และพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของบุคลากร โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต pdf
พรภิมล วงมุสิก, อารี พุ่มประไวทย์, สุคนธ์ วรรธนะอมร 33-40
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลสิรินธร สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร pdf
อรดี โชติเสน, สุรเดช ประดิษฐบาทุกา, อารี ชีวเกษมสุข 41-50
รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Integrative Group Counseling Model for the Enhancement of Successful Agingin Bangkok and Suburban pdf
วริศรา ใจเปี่ยม, ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 51-61
ปัจจัยทำนายการฟื้นตัวด้านความสำมารถในการทำหน้ำที่ของร่างกายในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว Factors Predicting the Recovery of Activlty of Daily Living Functlon in Patients Undergoing lumbar Surgery pdf
ชนิภา ยอยืนยง, ผ่องศรี ศรีมรกต 62-69
ผลของการเตรียมผู้ป่วยเด็กร่วมกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลายของเด็กวัยเรียน pdf
ธัญวรรณ คุตมาสูนย์, วีณา จีระแพทย์, นรลักขณ์ เอื้อกิจ 70-77
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข A Causal Model of Patient Unit Performance in General Hospital under Ministry of Public Health pdf
ปราณี มีหาญพงษ์, สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, ศากุล ช่างไม้ 78-86