วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses)

วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม


ปก พ.ค.- ส.ค.2556

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Dr. Saisamorn Chaleoykitti

Indexed in tci    

วารสารพยาบาลทหารบก เป็นวารสารกลุ่ม 1 ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Thai - Journal Impact Factors ประจำปี 2556 = 0.563


Vol 15, No 2 (2014): พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 May-August 2014

Table of Contents

บทความวิชาการ

การจัดบริการดูแลแบบประคับประคองปฐมภูมิในไทยและบาหลี อินโดนีเซีย Primary Palliative Care Service in Thailand and Bali, Indonesia pdf
Jintana Artsanthia, I Ketut Swarjana 1-9
สุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ : บทบาทที่สำคัญของพยาบาล Health and Health Promotion: Nurses’ Important Role pdf
กุนนที พุ่มสงวน 10-14
การปฏิบัติการพยาบาลสู่การวิจัย Nursing Intervention: Routine To Research pdf
วรรณรัตน์ ศรีกนก, พัชราภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ 15-22
การนำความร้อนไปใช้ในการลดความเจ็บปวดระยะที่ 1 ของการคลอด Warm Compression for Pain Relief during First Stage of Labor pdf
รังสินี พูลเพิ่ม 23-27
แรงจูงใจในการป้องกันโรคกับพฤติกรรมสุขภาพของพลทหารกองประจำการ Motivation Prevention and Health Behaviors of the Thai Army Conscripts pdf
อรวรรณ จุลวงษ์ 28-32
กะลายางยืด : นวัตกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง Elastic Coconut Shell: Health Innovation for Home Bound and Bed Bound Elder pdf
องค์อร ประจันเขตต์ 33-38
บทบาทพยาบาลกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามความเชื่อทางศาสนา Role of Nurses toward Taking Care of Patients with the end of life based on Religious Beliefs
ปราณี อ่อนศรี 39-43
ผู้นำ : ในยุคกำรเปลี่ยนแปลง Leader: in the Changing Age
สุพัตรา วัชรเกตุ 44-49
การดูแลหญิงที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ Management for Gestational Diabetes Mellitus pdf
กาญจนา ศรีสวัสดิ์, อรพินท์ สีขาว 50-59
การสร้างทักษะสุขภาพ เพื่อพัฒนาไปสู่ทักษะชีวิต: ความท้าทายการสอนสุขศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นไทย Building Health Skills to Result in Life Skills: Challenges of Teaching Health Education in Thai Youth pdf
กุนนที พุ่มสงวน 60-65
ความปลอดภัยของผู้ป่วยกับคุณภาพบริการพยาบาล Patient Safety and Quality of Nursing Service pdf
สายสมร เฉลยกิตติ, พรนภา คำพราว, สมพิศ พรหมเดช 66-70
การเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบเพื่อส่งเสริมการคิดแบบมีวิจารณญาณ ตามกรอบกระบวนการพยาบาล Writing Multiple-Choice Questions to Promote Critical Thinking Based on Nursing Process pdf
ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล, สายสมร เฉลยกิตติ 71-77
บทบาทพยาบาลเพื่อลดการมารักษาล่าช้าของผู้ป่วย กลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน Nurses’ Roles in Decreasing Delay Access to Treatment in Acute Coronary Syndrome Patients
สุวีณา เบาะเปลี่ยน, พัชราภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ 78-83
สัมพันธภาพเพื่อการบำบัด : การประยุกต์ใช้ในกระบวนการพยาบาล The Therapeutic Relationship: Application in Nursing Process pdf
นริสา วงศ์พนารักษ์ 84-91
วิถีทางสร้างสุขสำหรับนักเรียนพยาบาล Pathways to Happiness for Nursing Students pdf
แอน ไทยอุดม, สายสมร เฉลยกิตติ 92-98
หัวใจห้องบนสั่นพริ้วในผู้ป่วยอาการหนัก Atrial Fibrillation in Critical Ill Patients pdf
พัชราภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ, วัลลภา ชมจิตร, อัจฉรา ภูติเกียรติขจร, กลิกา แสงสุข, กาญจนา สุวรรณมานพ, เกศสุดา น้ำขาว 99-103
การรักษาด้วยการลดอุณหภูมิของร่างกายในผู้ป่วยหลังหัวใจหยุดเต้น Therapeutic Hypothermia after Cardiac Arrest pdf
อุษณีย์ อังคะนาวิน 104-109
รูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อนำองค์กรสู่วิสัยทัศน์ The Integrated Strategic Management Model for Leading Organization to Vision pdf
สรินทร เชี่ยวโสธร 110-116
ภาวะปวดหลอน : ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม Phantom Syndrome: Overlooked Problem pdf
เบญจวรรณ วงศ์ปราชญ์ 117-122
การให้การปรึกษาทางสุขภาพกับชายรักเพศเดียวกัน Health Counseling in Homosexuality Males
นริสา วงศ์พนารักษ์, สายสมร เฉลยกิตติ 123-128
โปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง Self Management Program in Chronic Diseases pdf
อารีย์ เสนีย์ 129-134
ภาวะการสูบฉีดเลือดจากหัวใจต่อนาทีลดต่ำในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ความท้าทายของพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด Low Cardiac Output Syndrome in Cardiac Surgery Patient: Challenging Cardiovascular Nurses pdf
สุวีณา เบาะเปลี่ยน 135-140
ความไวทางจริยธรรม: แนวคิดและการประยุกต์ สู่การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล Ethical Sensitivity: Concept and Application for Teaching in Nursing pdf
อภิญญา อินทรรัตน์ 141-147
การวางแผนพัฒนาผู้นำทางการพยาบาลในอนาคต Development Plan for Future Nursing Leadership pdf
สายสมร เฉลยกิตติ, แอน ไทยอุดม 148-154
การประเมินผลการใช้หุ่นตรวจครรภ์ผิดปกติของ นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 48 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก The Evaluation of Abnormal Pregnancy Model in Obstetrical Examination Among 3rd Year Nursing Student of Royal Thai Army Nursing College pdf
หทัยรัตน์ ขาวเอี่ยม, ขวัญเรือน ด่วนดี 155-159
สมรรถนะของพยาบาลจิตเวชในการปฏิบัติการพยาบาล The Competency of Psychiatric Nursing in the Practice of Nursing pdf
พจนา เปลี่ยนเกิด, สมพิศ เกิดศิริ 160-165
การดูแลผู้ป่วยที่เป็นนิ้วล็อก Nursing care for Patients with Trigger Finger pdf
ภารณี ฤกษ์เย็น, สุริยา ลือนาม 166-172
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน Excessive Internet Usage Behavioral in Adolescents pdf
ภัทริกา วงศ์อนันต์นนท์ 173-178

บทความวิจัย

การบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ได้รับรางวัลดีเด่น Nursing Management of Head Nurses Receiving the Outstanding Award pdf
จิราภรณ์ รัตติกาลสุขะ, อารีย์วรรณ อ่วมตานี 179-186
ประสิทธิผลของโปรแกรมฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดกระดูกสะโพกหักของผู้ป่วยสูงอายุ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า Effectiveness of Post Surgery Rehabilltatinon Program for Elderly Patients with HIP Fractuer in Phramongkutklao Hospital pdf
สุขฤทัย วิโรจน์ยุติ, มณฑา เก่งการพานิช, ธราดล เก่งการพานิช, สุปรียา ตันสกุล 187-194
การแพทย์แผนไทยกับการบริบาลมารดาหลังคลอดในชุมชนภาคกลาง Thai Traditional Medicine for Postnatal Motherin the Community of Central Region pdf
ละเอียด แจ่มจันทร์, สุรี ขันธรักษ์วงศ์, สุนทร หงส์ทอง, นพนัฐ จำปาเทศ 195-202
การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดอาการปวดของผู้ป่วยมะเร็ง: การวิเคราะห์อภิมาน Nursing Interventions for Relief Pain in Cancer Patients: Meta-Analysis pdf
อติญาณ์ ศรเกษตริน, เบญจพร รัชตารมย์, รุ่งนภา จันทรา, สุทธานันท์ กัลกะ 203-209
การศึกษาผลการใช้นวัตกรรมลูกล้อคลายปวดนวดตัวเองในประชาชนเขตตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี Effects of Using a Self Massage Wheel Innovation, a Wheel Massage Stick, to Relieve Pain in Sub District Pukrang, Praputhabat, Saraburi pdf
สุมาลี เอี่ยมสมัย, จรีรัตน์ อินทวัฒน์ 210-215
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน The Effectiveness of the Empowerment Program on Development of Self-care Competency in Community Dwelling Elders pdf
ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน, วัฒนา พันธุ์ศักดิ์, ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี 216-224
การพัฒนาแบบประเมินธรรมาภิบาลในองค์การพยาบาล The Development of Good Governance Scale for Nursing Organization pdf
ทรงลักษณ์ ณ นคร, กัญญดา ประจุศิลป 225-231
ประสิทธิผลของรูปแบบการฟื้นฟูสภาพคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว แบบบูรณาการในชุมชน Effectiveness of Integrated Rehabilitation Model for Persons with Physical Disability in Community pdf
จิรพรรณ โพธิ์ทอง, อาภรณ์ ดีนาน, รัชนี สรรเสริญ 232-241
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขในวิชาปฏิบัติการพยาบาล ผู้ใหญ่ 2 เพื่อเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช pdf
บุญทิวา สู่วิทย์, ภัสพร ขำวิชา, เบญญาภา มุกสิริทิพานัน 242-251
การสำรวจความสุขของบุคลากรแผนกพยาบาลอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า The Happiness Exploration of Staffs in Trauma and Emergency Nursing Department, Phramongkutklao Hospital pdf
รัชนีกร บุณยโชติมา, วัลภา พรหมพล, สุรีพร พจนสิทธิ์, ศรีประภา บริสุทธิ์ 252-260
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อความสามารถในการ บ่งชี้แต่แรกเริ่มและการดูแลเด็กโรคไข้เลือดออกเด็งกี ของผู้ดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง pdf
สุภาพร บัวบาน, ีวีณา จีระแพทย์ 261-269
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสิ่งแวดล้อม กับความเครียด และการจัดการความเครียดขณะฝึกปฏิบัติงานห้องคลอดของนักศึกษา พยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ pdf
มาลีวัล เลิศสาครศิริ 270-279
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย The Participation in Educational Quality Assurance of Eastern Asia University Personnel pdf
อรนันท์ หาญยุทธ 280-288
ประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ Experience of Being a Professional Nurse Providing Humanized Care for Patients pdf
สุกัญญา ศิริโสภารักษ์, อารีย์วรรณ อ่วมตานี 289-297
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพบริการสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Factors Effecting the Quality of Healthcare Service of Medical Personnel of The Royal Thai Police pdf
บุบผชาติ อุไรรักษ์, สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 298-304
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของครอบครัวไทย Thai Family Alcohol Consumption pdf
ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, ธนิษฐา สมัย 305-311
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ของกำลังพลที่มีภาวะอ้วนลงพุงค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี Factors Predicting Health Behaviors on Nutrition and Exercise Among Royal Thai Army Military With Metabolic Syndrome at Nawamintharachi pdf
มธุรส บุญแสน, ทวีศักดิ์ กสิผล, วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย 312-319
ค่านิยมในงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ สองรุ่นอายุในโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร Work Values and Organizational Commitment of Two Generations of Professional Nurses in Private Hospitals, Bangkok Metropolis pdf
ปริญดา เนตรหาญ, อารี ชีวเกษมสุข, อารีย์วรรณ อ่วมตานี 320-330
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสอง ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในกรุงเทพมหานคร Factors Predicting Second-hand Smoke Avoidance Behavior in Chronic Illness Patients, Bangkok Metropolis pdf
รุ่งราวี ทองกันยา, สุนิดา ปรีชาวงษ์ 331-338
ปัจจัยทำนายน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของสตรีขณะตั้งครรภ์ Predictive Factors of Gestational Weight Gain pdf
บุญสิตา จันทร์ดี, เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร, วรรณา พาหุวัฒนกร 339-347
การศึกษาการจัดการภาวะภัยพิบัติทางการพยาบาล A Study of Disaster Nursing Management pdf
อรุณรัตน์ สิริภักดีกาญจน์, วาสินี วิเศษฤทธิ์ 348-359
แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการภาวะอ้วนในเด็ก : การสังเคราะห์งานวิจัย Clinical Nursing Practice Guideline for Management of Obesity in Children: the Synthesis of Thesis pdf
จันทิรา ไชยศรี, กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, หทัยชนก บัวเจริญ 360-367
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ทักษะในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับความผาสุกในระยะเปลี่ยนผ่านของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่รักษาด้วยยาเคมีบำบัด pdf
อรกมล พูนเสมอ, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, อรพรรณ โตสิงห์ 368-377
การเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดในการปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง:ประสบการณ์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา Learning by Reflective Practice in Advanced Pediatric Nursing Practicum:Experience and Learning Results of Graduate Nursing Students pdf
สุรศักดิ์ ตรีนัย 378-385
การเปรียบเทียบผลการสวดมนต์และการฟังเสียงสวดมนต์ต่อความเครียดและคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม Comparison Between Praying and Listening to the Pray on Stress and Quality of Sleep in Breast Cancer Patients pdf
พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร, พุทธวรรณ ชูเชิด, สุจิตรา สุทธิพงศ์ 386-394
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา Factors Related to Quality of Life in Patients with Diabetic Retinopathy pdf
เบญญาภา มุกสิริทิพานัน, ดวงรัตน์ มนไธสง 395-404
ผลของการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังต่อภาวะนำเกินและความพึงพอใจในบริการพยาบาล Effects of Using Primary Nursing Care of Patients with End Stage Renal Diseases on Exess Water and Nursing Services Satisfaction pdf
นพมาศ ขำสมบัติ, กัญญดา ประจุศิลป 405-413

ปกิณกะ

คามู คามู : ผลไม้ส่งเสริมสุขภาพ Camu Camu: Health-Promoting Fruit pdf
เอกราช บำรุงพืชน์ 414-418