วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses)

วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม


ปก พ.ค.- ส.ค.2556

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Dr. Saisamorn Chaleoykitti

Indexed in tci    

วารสารพยาบาลทหารบก เป็นวารสารกลุ่ม 1 ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Thai - Journal Impact Factors ประจำปี 2556 = 0.563


Vol 15, No 3 (2014): กันยายน-ธันวาคม 2557 September-December 2014

Table of Contents

รายชื่อกองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ pdf
กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลทหารบก

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง pdf
สายสมร เฉลยกิตติ

บทความวิชาการ

การพัฒนาวิชาชีพพยาบาล : การพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาล Professional Nursing Development: Developing Nursing Leadership pdf
พิชญากร ศรีปะโค 1-8
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมการบริการพยาบาล Develop the Creativity Toward the Nursing Service Innovation pdf
จุฑารัตน์ บันดาลสิน 9-17
พยาบาลกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ Nurses and Development of Emotional Quotient pdf
กุนนที พุ่มสงวน, กัลยา ไผ่เกาะ 18-23
ภาวะซึมเศร้า : ปัญหาสุขภาพจิตสำคัญในผู้สูงอายุ Depression: A Signifiant Mental Health Problem of Elderly pdf
นริสา วงศ์พนารักษ์, สายสมร เฉลยกิตติ 24-31
ผ้าอนามัยเย็น : วิธีการลดความเจ็บปวดแผลฝีเย็บภายหลัง การเย็บซ่อมแซมแผลฝีเย็บ Cold Female Pad: Methods for Perineal Pain Relief After Perineorhapphy pdf
รังสินี พูลเพิ่ม 32-37
สุขภาพทางเลือกกับมุมมองในการพิจารณาเลือกใช้ที่ไม่ควรมองข้าม Alternative Health and Perspective to Select without Overlook pdf
อายุพร ประสิทธิเวชชากูร 38-43
ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ : บัญญัติ 10 ประการของผู้นำทางการพยาบาล Ten Principles of Servant Leadershipfor Nurse Leaders pdf
สุพัตรา วัชรเกตุ 44-48
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล Instructional Approach for Enhancing Cultural Competence of Nursing Students pdf
บุศย์รินทร์ อารยะธนิตกุล 49-57
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง : สิ่งที่ท้าทายผู้นำทางการพยาบาล Transformational Leadership: The Challenging of the Nurse Leaders pdf
สุพัตรา วัชรเกตุ 58-63
คุณภาพชีวิต: การศึกษาในผู้สูงอายุไทย Quality of Life: A Study of Elderly in Thailand pdf
นริสา วงศ์พนารักษ์, สายสมร เฉลยกิตติ ุุ64-70
การดูแลอย่างต่อเนื่องของหญิงที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ Continuing Care of Abnormal Pap Test pdf
หทัยรัตน์ ขาวเอี่ยม, แสงจันทร์ สุนันต๊ะ, ขวัญเรือน ด่วนดี 71-74
การพัฒนาบันไดวิชาชีพทางการพยาบาล Nursing Career Ladder Development pdf
ชญาลักษณ์ สิริภักดีกาญจน์, เบญจมาศ บุญรับพายัพ 75-80
พยาบาลสารสนเทศ Nursing Informatics pdf
ภัทริกา วงศ์อนันต์นนท์ 81-85
การสร้างเสริมพลังอำนาจทางสุขภาพ: บทบาทที่สำคัญของพยาบาล Health Empowerment: Nurses’ Important Role pdf
กุนนที พุ่มสงวน 86-90
สวัสดีค่ะ...1413 สายด่วนเลิกเหล้า Hello...1413 Helpline for Stop Drink pdf
พจนา เปลี่ยนเกิด, ิพิชัย แสงชาญชัย 91-96
ACTOR Model: ทางเลือกในการจัดการเรียนรู้ทางการพยาบาล ACTOR Model: Alternative in Nursing Learning Provision pdf
ปราณี อ่อนศรี 97-102
บทบาทสถาบันการศึกษาพยาบาลสู่การเป็นประชาคมอาเซียน Role of Nursing Education Institute Towards ASEAN Community pdf
รัชนี บุญกล่ำ, ปราณี อ่อนศรี 103-107
การออกกำลังกายในระยะตั้งครรภ์ Exercise During Pregnancy pdf
สุวิสา ปานเกษม 108-113
การส่งเสริมภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ในชุมชนบ้านพักทหาร Reproductive Health Promotion in Military Camp Welfare pdf
หทัยรัตน์ ขาวเอี่ยม, กัลยา ไผ่เกาะ, ขวัญเรือน ด่วนดี, อัญชุลีกร จำเริญนุสิต 114-117
เวียนศีรษะบ้านหมุน...คุณพยาบาล...ช่วยด้วย... Nurse…Help me…I’m vertigo pdf
อายุพร ประสิทธิเวชชากูร 118-122
รูปแบบการดูแลสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน Modality of Care for the Older Adults in Community pdf
จินตนา อาจสันเที๊ยะ, พรนภา คำพราว 123-127
กระบวนการพยาบาลกับโรคอัลฟ่าธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์ Nursing Processin Pregnant Women With α - thalassemia pdf
สมบูรณ์ บุณยเกียรติ 128-136
กระบวนการพยาบาลและการนำไปใช้ Nursing Process and Implications pdf
อรนันท์ หาญยุทธ 137-143
อนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศของกลุ่มสาวเชียร์เบียร์ Reproductive Health Care in Beer Promoters pdf
Hatairat Kaoaiem, Ratana Somrongthong, Gail Webber, Denise Spitzer 144-148
บุหรี่ไฟฟ้า: ภัยเงียบของวัยรุ่น E-cigarette: Silent Dangers to Youth pdf
ชนิกา เจริญจิตต์กุล, ชฎาภา ประเสริฐทรง 149-154
พลเมืองอาเซียน : แนวคิดในการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ASEAN Citizen: The Concept in Nursing Education Management pdf
ละเอียด แจ่มจันทร์, สายสมร เฉลยกิตติ 155-161
ความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา: แนวทางการบรรเทาความเหนื่อยล้า Fatigue on Cervical Cancer Patients received Radiotherapy: Fatigue Management Model pdf
สวนีย์ บำรุงสุข, กุสุมา กังหลี 162-169
ตราบาปจากโรคเอดส์ ตัวอย่างความเจ็บป่วยทางสังคม Stigma of HIV: Social Illness pdf
มัตติกา ใจจันทร์, พรนภา คำพราว 170-173
ความฉลาดทางสุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ Health literacy of Health Professionals pdf
อภิญญา อินทรรัตน์ 174-178
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : มุมมองในการศึกษาทางการพยาบาล Transformative Learning: Nursing Education Perspective pdf
องค์อร ประจันเขตต์ 179-184
สถานการณ์ทางระบาดวิทยาและการประเมินความเสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อมในคนไทย The Epidemiological Situation and Risk Assessment of Knee Osteoarthritis among Thai People pdf
นงพิมล นิมิตรอานันท์ 185-194

บทความวิจัย

Depression and Its Predictors among Nursing Students in Four Countries: USA, Thailand, Taiwan and Japan ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้ำของนักศึกษำพยำบำลศำสตร์ในประเทศ สหรัฐอเมริกำ ไทย ไต้หวัน และญี่ปุ่น pdf
Ratchneewan Ross, Linda Wolf, Lenny Chiang-Hanisko, Takamasa Tanaka, Keiko Takeo, Puangrat Boonyanurak, Saisamorn Chaleoykitti, Pimpanitta Saenyakul 195-201
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลด้านบุคคล องค์กร สภาพแวดล้อมทาง เศรษฐกิจและสังคม การสนับสนุนทางสังคม และความเข้มแข็งในการมองโลก กับความมั่นคงในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช pdf
แน่งน้อย สมเจริญ, ดวงรัตน์ มนไธสง 202-208
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเข้มแข็ง ต้นทุนชีวิตกับพฤติกรรมการดูแล สุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสหศึกษา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร pdf
มาลีวัล เลิศสาครศิริ 209-217
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เน้นการเต้นแอโรบิกแบบมวยไทย ต่อความดันโลหิตและดัชนีมวลกายของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตเกือบสูง pdf
จารุวรรณ ภู่สาลี, สุนิดา ปรีชาวงษ์ 218-225
ประสบการณ์การปฏิบัติงานของพยาบาลหน่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ Working Experience of Emergency Nurses in Tertiary Care Hospital pdf
กมลพรรณ รามแก้ว, อารีย์วรรณ อ่วมตานี 226-234
ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ต่างเกื้อกูลระหว่างผู้สูงอายุและ ญาติผู้ดูแล ความสามารถในการทำนายการดูแล กับความเครียด ในบทบาทผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน pdf
ฉัตรกมล ประจวบลาภ, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, อัครวุฒิ วิริยเวชกุล 235-245
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสากลของอาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน pdf
ชมสุภัค ครุฑกะ 246-255
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวาน ชนิดที่สอง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า pdf
กุสุมา กังหลี 256-268
การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชนแม่กลอง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม pdf
มานิดา เดชากุล, ทวีศักดิ์ กสิผล, วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย 269-278
การแสวงหาความช่วยเหลือของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ก่อนเข้ารับการตรวจรักษาที่คลินิกวัณโรคโรงพยาบาลสมุทรปราการ pdf
ธัญพร ปานสุวรรณ, ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร, รัชนี นามจันทรา 279-287
ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุไทยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง Lived Experience of Thai Older People Living with Hypertension pdf
ปุลวิชช์ ทองแตง, จันทร์จิรา สีสว่าง 288-295
ผลของการใช้รูปแบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อต่อประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและจำนวนวันนอนของผู้ป่วย pdf
จุฬาพร ยาพรม, กัญญดา ประจุศิลป 296-303
ปัจจัยทำนายกิจกรรมทำงเพศของผู้ป่วยภำวะหัวใจวำย Factors predicting sexual activity among patients with heart failure pdf
ประภำพร ดองโพธิ์, นรลักขณ์ เอื้อกิจ 304-312
ความสัมพันธ์ระหว่างสมดุลชีวิตกับการทำงาน บรรยากาศความปลอดภัย ในการทำงาน กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนภาคใต้ pdf
อมรรัตน์ แก้วทวี, อารีย์วรรณ อ่วมตานี 313-320
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 pdf
มาลีวัล เลิศสาครศิริ 321-330
รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาล ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม Human Capital Development Model into the Executive Nurses Position in Hospitals under the Ministry of Defense pdf
อังคณา สุเมธสิทธิกุล 331-341
การประเมินหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก An Evaluation of the Nursing Specialty in Nursing Administration Program at the Royal Thai Army Nursing College pdf
ปราณี อ่อนศรี, สุพัตรา วัชรเกตุ, รุ่งนภา กุลภักดี 342-352
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชาวมุสลิม กรณีศึกษา อ.องครักษ์ ตำบลองครักษ์ จ.นครนายก Health Promotion Behaviors of Muslim Elders in case of Okarak district Nakornnayork province pdf
ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์ 353-360
ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการตรวจครรภ์ ต่อความรู้ ทักษะการตรวจครรภ์ และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล pdf
จิตต์ระพี บูรณศักดิ์, ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, ฤดี ปุงบางกะดี่ 361-370
โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นของพฤติกรรมการทำงานที่มุ่งนวัตกรรมของอาจารย์พยาบาลในสถาบันสมทบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล pdf
องค์อร ประจันเขตต์, สุชาดา นันทะไชย 371-381
การสร้างสมดุลชีวิตกับงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง Building Work-Life Balance of Professional Nurses In a Private Hospital pdf
ขนิญร์นัสท์ อินทุลักษณ์, อารีย์วรรณ อ่วมตานี 382-389
ผลของการสอนการรับส่งเวรโดยใช้เทคนิค SBAR ต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการรับส่งเวรของนักศึกษาพยาบาล Effects of Teaching by Using SBAR Technique on Knowledge Attitude and Practice in Taking and Giving Report Among Nursing Students pdf
รัตนา จารุวรรโณ, จารุภา วงศ์ช่างหล่อ, ถนิมพร พงศานานุรักษ์ 390-397
แรงบันดาลใจในภาวะผู้นำเชิงการเปลี่ยนแปลงของพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วยต่อการรับรู้พลังอำนาจของพยาบาลวิชาชีพ Inspiration in transformational leadership of head ward nurses to perceive empowerment of professional nurses pdf
จินตนา อาจสันเที๊ยะ, จริยา ชื่นศิริมงคล, เรวดี ลือพงศ์ลัคนา, สุวรรณา อนุสันติ 398-406
ทักษะการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง จากการจัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนการพยาบาลสูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก pdf
หทัยรัตน์ ขาวเอี่ยม, กัลยา ไผ่เกาะ, ขวัญเรือน ด่วนดี 407-411
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติของนิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ The Factors Affecting the Practicum Achievement of the Third – Year Nursing Students of Srinakharinwirot University pdf
รุ่งฤดี กล้าหาญ 412-420
การศึกษาการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ต่อการมีจิตอาสาและความสุขในการ เรียนของนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก pdf
สายสมร เฉลยกิตติ, จุฑารัตน์ บันดาลสิน, กุสุมา กังหลี, พรนภา คำพราว 412-429

ปกิณกะ

โพรไบโอติกส์กับการส่งเสริมสุขภาพ Probiotics for Health Promotion pdf
สุภัจฉรา นพจินดา 430-435

ประชาสัมพันธ์/ข่าว

กิจกรรมสมาคมพยาบาลทหารบก pdf
  436

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ pdf
กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลทหารบก 437

ใบส่งผลงานตีพิมพ์

ใบส่งบทความตีพิมพ์ pdf
กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลทหารบก 439

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเฉพาะฉบับ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ pdf