วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses)

วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม


ปก พ.ค. - ส.ค. 2559

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Dr. Saisamorn Chaleoykitti

Indexed in tci    

วารสารพยาบาลทหารบก เป็นวารสารกลุ่ม 1 ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Thai - Journal Impact Factors ประจำปี 2557 = 1.986


Vol 17, No 2 (2016): พฤษภาคม - สิงหาคม 2559, May - August 2016

Table of Contents

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง pdf
สายสมร เฉลยกิตติ

บทความวิชาการ

ความก้าวหน้าของการคลอดกับบทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ pdf
ไพรินทร์ สุคนธ์ตระกูล 1-6
ความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น pdf
กาญจนา ศรีสวัสดิ์, ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร 7-11

บทความวิจัย

โครงการ “กล่องของขวัญวันเกิด” : ผลของการมีส่วนร่วมโครงการต่อความตั้งใจและพฤติกรรมของบิดามารดา ในการสื่อสารเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศกับบุตร pdf
รุจา ภู่ไพบูลย์, ภาวนา พรหมเนรมิต, กุลธิดา หัตถกิจพาณิชกุล 12-20
การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของไทยในศตวรรษที่ 21 pdf
รุ่งฤดี กล้าหาญ, ดวงเดือน ศาสตรภัทร, สายสมร เฉลยกิตติ 21-33
ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในช่วง 72 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัด pdf
นิศารัตน์ เอี่ยมรอด, ศิริอร สินธุ, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย์ 34-42
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ pdf
วันเพ็ญ นาสอนใจ, มุกดา หนุ่ยศรี, วาริณี เอี่ยมศิริกุล 43-50
ความคาดหวังของเยาวชนต่อครอบครัวในการป้องกันการสูบบุหรี่ pdf
ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, อุบลวรรณา เรือนทองดี 51-58
ผลลัพธ์ของโปรแกรมการสื่อสารความเสี่ยงทางสุขภาพ ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง โรคหลอดเลือดสมอง pdf
เมธาวี ดวงจินดา, นงพิมล นิมิตรอานันท์, ศศิธร รุจนเวช 59-67
การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มการรู้คิด - พฤติกรรมเพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะการบริการความงามผิวพรรณของพนักงานบริการ pdf
ธนัชญา ประชาพร, ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 68-77
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของครอบครัว ในชุมชนบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า pdf
รังสินี พูลเพิ่ม 78-88
การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (การประเมินผลภายนอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 pdf
สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, ภัทร์ พลอยแหวน, สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์, อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน, กฤษณ์ รักชาติเจริญ, วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ 88-96
ผลของการใช้สารน้ำอุ่นล้างในช่องท้องต่อภาวะอุณหภูมิส่วนกลาง ของร่างกายขณะผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช pdf
รัตนา เพิ่มเพ็ชร์, นงนาจ แก้วใจ, อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข 97-106
การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง pdf
เอนก ตาดอุไร 107-115
การสังเคราะห์รายงานการวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก pdf
อภิญญา อินทรรัตน์, องค์อร ประจันเขตต์ 116-124
ผลของการให้ความรู้และการสนับสนุนมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกและยาย ต่อความสำเร็จในการดำรงบทบาทการเป็นมารดา pdf
แสงจันทร์ สุนันต๊ะ, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ, วรรณา พาหุวัฒนกร 125-134
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเจ็บป่วย การรับรู้ทางอารมณ์ และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ pdf
ขนิษฐา ขลังธรรมเนียม, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล 135-144
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำตนเอง ความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานของพยาบาลหัวหน้าเวร ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า pdf
อภินันท์ ขำศิริ, สุทธีพร มูลศาสตร์, วัลลภา บุญรอด 145-153
การจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร pdf
พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร, เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ 154-162
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานและภาวะสุขภาพ ของเกษตรกรชาวนา ในจังหวัดเชียงราย pdf
นภมณ ยารวง, พัชรพร สุคนธสรรพ์ 163-174
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสมรรถนะชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหา การเกิดโรคพยาธิในชุมชน : สะท้อนคิดวิชาการรับใช้สังคม pdf
จินตนา อาจสันเที๊ยะ, ผ่องศรี อิ่มสอน, ปานทิพย์ ผ่องอักษร 175-183
การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อของอาจารย์พยาบาล และนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก pdf
อภิญญา อินทรรัตน์, องค์อร ประจันเขตต์, อรวรรณ จุลวงษ์, บุศย์รินทร์ อารยะธนิตกุล, สายสมร เฉลยกิตติ, นัยนา วงษ์สายตา 184-193
ผลการเรียนแบบทีมในการศึกษาภาคปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติทักษะพื้นฐาน ทางการพยาบาลต่อทักษะการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาฉีด ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 pdf
ทีปภา แจ่มกระจ่าง, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร 194-200