วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses)

วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม


ปก พ.ค. - ส.ค. 2559

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Dr. Saisamorn Chaleoykitti

Indexed in tci    

วารสารพยาบาลทหารบก เป็นวารสารกลุ่ม 1 ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Thai - Journal Impact Factors ประจำปี 2557 = 1.986


Vol 18, No 1 (2017): มกราคม - เมษายน 2560, JANUARY - MARCH 2017

Table of Contents

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง pdf
สายสมร เฉลยกิตติ -

บทความวิชาการ

การจัดการข้อมูลในการบริการสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง pdf
รสสุคนธ์ วาริทสกุล 6-14
ปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มหญิงรักหญิง: การเลือกปฏิบัติทางเพศ pdf
สุมนทิพย์ บุญเกิด, กัลยา ไผ่เกาะ 15-21
แนวโน้มการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต pdf
ละเอียด แจ่มจันทร์, สายสมร เฉลยกิตติ 22-28
การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง: การนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน pdf
สมจิตต์ สินธุชัย, กันยารัตน์ อุบลวรรณ 29-38
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว pdf
สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์ 39-45

บทความวิจัย

การพัฒนารูปแบบการควบคุมตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยา สฎหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช pdf
สาระ มุขดี, สิริวัฒน์ ศรีเครือดง, วรรณา คงสุริยะนาวิน 46-55
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวสังคม และพฤติกรรมสุขภาพกับ ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ของพนักงานบริษัทไทยน้ำทิพย์ จังหวัดปทุมธานี pdf
ศกลวรรณ แก้วกลิ่น, สมคิด ปราบภัย 56-63
ปัจจัยทำนายการคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นชาวไทย pdf
เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง, นุจรี ไชยมงคล, วรรณี เดียวอิศเรศ 64-73
การพัฒนารูปแบบการประเมินการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน pdf
บุญเกิด หงวนบุญมาก, สุนทรา โตบัว, วารุณี ลัภนโชคดี 74-82
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ตามแนวชายแดนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา pdf
เมธี สุทธศิลป์, เนตรนภา สาสังข์, ทัศพร ชูศักดิ์ 83-93
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัดในประเทศไทย pdf
ศิริพร พุทธรังษี, สุนิสา สีผม 94-103
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุดรธานี pdf
บุตธะนา สุมามาลย์, นิตยา เพ็ญศิรินภา, พรทิพย์ กีระพงษ์ 104-112
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับเยาวชน ของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชนชนบท pdf
จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน, ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์, ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ 113-121
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันกระจกตาอักเสบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยที่ใส่คอนแทคเลนส์ pdf
สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์, อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 122-130
ปัจจัยทำนายการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องในผู้ป่วย ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ pdf
วิภาภรณ์ วังวรตระกูล, นันทวัน สุวรรณรูป, กนกพร หมู่พยัคฆ์ 131-139
ผลของมาตรการการควบคุมยาสูบโดยสื่อภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาด 85% ต่อการรับรู้และอารมณ์ของกำลังพลกองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร pdf
กุมารีรัตน์ ถาวรจิตร, ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 140-147
การพัฒนาชุดตรวจ Osmotic Fragility Test สำหรับภาวะโลหิตจาง กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ pdf
จิณห์วรา บุญสุข, พฤฒินันท์ สุฤทธิ์, วุฒิชัย จริยา, สายศิริ มีระเสน 148-156
ผลของกิจกรรมเสริมทักษะต่อความรู้ และความมั่นใจ ของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 pdf
ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์, นันทิยา แสงทรงฤทธิ์ 157-166
ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด โดยไม่ได้วางแผนต่ออัตราการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า pdf
วิภารัตน์ นาวารัตน์, พนมพร พฤทธิพงศ์พันธุ์, ปริชาติ ศรีอนุรักษ์, ปทุมพร กานยะคามิน, สุวีณา เบาะเปลี่ยน 167-175
ผลการใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มที่เน้นผลสัมฤทธิ์ (STAD) ในรายวิชาสถิติประยุกต์ต่อพัฒนาการผู้เรียนและทักษะการทำงานเป็นทีม ของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต pdf
อารีย์วรรณ อ่วมตานี 176-185
ผลของการฝึกติดตามแนวทางโยนิโสมนสิการในแบบวิภัชชวาทด้วยการ ถามตอบต่อการเรียนรู้ทางจริยศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ pdf
อุดมวรรณ วันศรี, วรภรณ์ บุญจีม, ณัฐรินทร์ สกุลนิธิวัฒน์ 186-193
การตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง กับความเสี่ยงของพยาบาลไทยตามการรับรู้ของผู้บริหารทางการพยาบาล pdf
เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, สายสมร เฉลยกิตติ 194-205
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์ ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วไป pdf
กุลวดี อภิชาติบุตร, อรอนงค์ วิชัยคำ, วิภาดา คุณาวิกติกุล, เรมวล นันท์ศุภวัฒน์, อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ 206-215
แนวทางการจัดการกับภาวะหายใจยากลำบากเฉียบพลัน ด้วยตนเองที่บ้านในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง pdf
วราภรณ์ ตรีวิชา, กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, หทัยชนก บัวเจริญ 216-221
สมรรถนะและบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาล ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ pdf
อภิรดี นันศุภวัฒน์, พิมประพรรณ สถาพรพัฒน์ 222-228
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดนัดการรักษาของผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา pdf
น้ำทิพย์ สงวนบุญญพงษ์, สายใจ พัวพันธ์ 229-236
ผลของการพัฒนาความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจและพฤติกรรม การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของทหารกองประจำการ ในจังหวัดนครราชสีมา pdf
จีรประภา สุวรรณ, สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ, พรนภา หอมสินธุ์ 237-244