วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses)

วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม


ปก พ.ค.- ส.ค.2556

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันโทหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Lieutennant Colonel Dr. Saisamorn Chaleoykitti

Indexed in tci


Vol 14, No 3 (2556): กันยายน-ธันวาคม 2556 September-December 2013

Table of Contents

เกี่ยวกับวารสาร

เกี่ยวกับวารสาร PDF
กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลทหารบก

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง PDF
สายสมร เฉลยกิตติ

บทความวิชาการ

ความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนและการดูแล Separation Anxiety of Pre-schooler and Care PDF
พัชรินทร์ ยุพา 1-7

บทความวิจัย

รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันมะเร็งปากมดลูกของสตรีวัยทำงาน Health Promoting Model of Cervix Cancer Prevention Among Working Women PDF
สุคนธ์ ไข่แก้ว, ชูชื่น ชีวพูนผล, คณิตรา พฤทธสาโรช 8-13
การประเมินความเครียด และวิธีเผชิญความเครียด ของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ ในแผนกโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า Stress Appraisal and Coping Strategies of HIV/AIDS Infected People in the Infectious Disease Division of Phramongkutklao Hospital PDF
กุนนที พุ่มสงวน, องค์อร ประจันเขตต์ 14-21
การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้คุณลักษณะความเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจในโรงพยาบาลของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร A CLUSTER ANALYSIS OF PROFESSIONAL NURSES BASED ON PERCEPTION OF MAGNET HOSPITAL CHARACTERISTICS OF GOVERNMENT HOSPITALS IN BANGKOK PDF
ชญานี อรุณโชติ, สุวิมล กฤชคฤหาสน์, อรอุมา เจริญสุข 22-30
วิถีชีวิตของผู้ป่วยที่มีทวารเทียม The Way of Life among Patients with Colostomy PDF
สายสมร เฉลยกิตติ, ศิริพร พูนชัย, ศิริพร สว่างจิตร, จุฑารัตน์ บันดาลสิน 31-38
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว Factors Associated with Glycemic Control in Type 2 Diabetic Patients at Hua-Chiew Hospital PDF
อรพินท์ สีขาว, รัชนี นามจันทรา, สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค 34-49
การสร้างเครื่องมือวัดสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก Development of the instrument for measuring Psychiatric Nursing Practice Competency in Army Nursing Students PDF
อรวรรณ จุลวงษ์, พจนา เปลี่ยนเกิด, สมพิศ เกิดศิริ, อัญธิดา สระแก้ว 50-58
เทปเสียงสู่จิตใต้สำนึกเพื่อลดอาการนอนไม่หลับของผู้สูงอายุ:การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม Subliminal audio-tape for reducing insomnia in the elderly: Randomized Controlled Trial PDF
พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร, ประกอบ ผู้วิบูลย์สุข 59-66
ผลของการใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นประคบหน้าท้องต่อการลดความเจ็บปวดและการลดระยะเวลาของระยะปากมดลูกเปิดเร็วในมารดาครรภ์แรก Effect of warm compression on anterior abdominal wall to reduce Labor pain and duration of active phase of labor among primiparous mothers PDF
รังสินี พูลเพิ่ม, อุบลรัตน์ ระวังโค, ขวัญเรือน ด่วนดี 67-76
ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของทหารกองประจำการกองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า Predictive Factors of Smoking Behavior Among The Conscrips of The Medical Company, Phramongkutlkao Hospital PDF
สายสมร เฉลยกิตติ, สมพิศ พรหมเดช 77-86
การมีส่วนร่วมของชุมชนและความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านทางวิทยุชุมชน Community participation and Need of Health Information Perception through Community Radio PDF
ภคิน ศรีสารคาม, ธณัญภรณ์ วาโยบุตร 87-95
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประชาคมอาเซียน The Relationship between Selected Factors and Nurse’s Motivations for Working in The ASEAN Community PDF
รุ่งนภา กุลภักดี 96-104
การศึกษาวิถีชีวิต ปัญหา และความต้องการด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์มอญภายใต้บริบททางสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร The Study of the Way of Life, Health Problems and Needs of Mon migrant workers under Mon’s socio-cultural context of S PDF
ปิยะธิดา นาคะเกษียร, ฤดี ปุงบางกะดี่ 105-115
ประสบการณ์ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ Experiences of Nursing Instructors in The Royal Thai Army Nursing College on Learning Organization PDF
องค์อร ประจันเขตต์ 116-124
การประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า An Evaluation of Emergency Medical Service Nursing Course at Phramongkutklao Hospital PDF
ปราณี อ่อนศรี, แอน ไทยอุดม, ผกากรอง ประทุมแก้ว 125-132
ผลของการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อความรู้สมรรถนะแห่งตนและการปฏิบัติการพยาบาลมารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก Effects of Breast Feeding Teaching on Knowledge, Self-efficacy and Breast Feeding Nursing Care of The Royal Thai Ar PDF
สุขภินุช สังฆสุวรรณ, จิรารัตน์ จีนวัฒนะ, รังสินี พูลเพิ่ม 133-141
การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของพลทหารกองประจำการแห่งหนึ่งในกองทัพบก Exploring Risky Behaviors Related to HIV Infection in Thai Army Conscripts PDF
อรวรรณ จุลวงษ์ 142-150
การพัฒนากรอบสมรรถนะของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก The Development of Competency Framework of the royal Thai Army Nursing College’s Personnel PDF
วรรณรัตน์ ศรีกนก 151-158
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า Factors Effected to Client satisfaction toward the Services of the Emergency Accidental room at Phramongkutklao Hospital PDF
สรานันท์ อนุชน 159-169
ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการช่วยลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกKnowledge, Consciousness, and Behaviors in Reducing Global Warming of Nursing Students, the Royal Thai Army Nursing College PDF
วาสนา นัยพัฒน์ 170-179
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความคิดเห็นต่อผลกระทบและการป้องกันรังสีนิวเคลียร์ในบุคลากรทีมสุขภาพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า Relationship between Selected Factors and Opinions on Nuclear Radiation Impacts and Protection of Nuclear Radiation in Healthcare P PDF
รุ่งนภา กุลภักดี 180-188
การประเมินผลการใช้สื่อการสอนหุ่นตรวจครรภ์และวีซีดีการตรวจครรภ์ของนักเรียนพยาบาลกองทัพบกชั้นปีที่3 รุ่นที่47 The Evaluation of Pregnancy Model and VCD of Obstetrical examination in Pregnant women among nursing student of Royal Thai Army Nursing Colleg PDF
หทัยรัตน์ ขาวเอี่ยม, ขวัญเรือน ด่วนดี 189-195
ความจำเป็นขั้นพื้นฐานและสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา Basic minimum needs and health status among Thai people in NongSarai Sub-district, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province PDF
พรรณี ปานเทวัญ 196-202

ปกิณกะ

ชาอู่หลงกับสุขภาพ Oolong Tea and Health PDF
เอกราช บำรุงพืชน์ 203-206

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ PDF
กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลทหารบก

ใบส่งผลงานตีพิมพ์

ใบส่งบทความตีพิมพ์ PDF
กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลทหารบก

ใบสมัครสมาชิกวารสาร

ใบสมัครสมาชิกวารสาร PDF
กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลทหารบก

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเฉพาะฉบับ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณากลั่นกรองเฉพาะฉบับ PDF
 

ประชาสัมพันธ์/ข่าว

กิจกรรมสมาคมพยาบาลทหารบก PDF
 
รับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก PDF
 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.