NIDA Development Journal: วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

     วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการซึ่งได้มีการอธิบายหรือสังเคราะห์การวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการที่มีคุณภาพสูง ผ่านการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งบทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและมีความทันสมัย การตีพิมพ์เปิดรับบทความพิจารณาทางด้านนโยบาย การบริหาร และการพัฒนา กองบรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ยินดีรับพิจารณาผลงานวิชาการ บทความวิจัย บทความ บทความปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ

     The NIDA Development Journal (NDJ) publishes manuscripts that describe or synthesize research of direct relevance to development administration. Its main objective is to publish high quality, peer-reviewed papers using at least two referees that have not previously been published and that reflect the latest research in the area of policy, administration and development. The editors welcome a wide range of academic papers, including research articles, review articles, and book reviews.


Journal Homepage Image

     วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA Development Journal เป็นวารสารรายไตรมาส รับบทความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กำหนดการออกวารสาร

ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ฉบับภาษาไทย

ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ฉบับภาษาอังกฤษ

ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ฉบับภาษาไทย

ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ฉบับภาษาอังกฤษ

Please download and fill the submission form and attach with the manuscript 

Ms word , PDF

กรุณาดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มการเสนอบทความ และแนบมาพร้อมต้นฉบับบทความ ดาวน์โหลด(PDF), ดาวน์โหลด(Ms word)

 

คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO 

 

Recommendations for the Submission of Papers for Publication in NIDA Development Journal DOWNLOAD


คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
 ดาวน์โหลด(PDF)

 

หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งบทความ

  • ค่าธรรมเนียมการส่งบทความภาษาไทย บทความละ 2,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการส่งบทความภาษาอังกฤษ บทความละ 3,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งบทความ

 

Indexed in tci   aci-logo_104

Announcements

 

สืบค้นวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) ฉบับย้อนหลัง

 

สามารถสืบค้นวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) ฉบับย้อนหลัง

 ปีที่ 1 - ปีที่ 53  ได้ที่ click-here-button_small_53

ปีที่ 46 - ปัจจุบัน ได้ที่ 

cover_issue_3030_en_us_350

 
Posted: 2016-04-21
 
More Announcements...

Vol 56, No 3 (2559): วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA DEVELOPMENT JOURNAL ปีที่ 56 ฉบับที่ 3/2559

Table of Contents

Articles

ความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอาเซียน: ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน pdf
ชิตพล กาญจนกิจ
นโยบายปฏิรูปในบริบทระบบราชการไทย: การนำนโยบายไปปฏิบัติและอุปสรรค pdf
พรินทร์ เพ็งสุวรรณ
พัฒนาการของ Universal Banking และกลไกทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บริการทางการเงิน: บทเรียนจากความล้มเหลวของการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทLสหรัฐอเมริกาช่วง Subprime Financial Crisis 2008 pdf
คึกฤทธิ์ สิงหฬ
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุ กรณีศึกษาพื้นที่บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น pdf
นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มและหาความสัมพันธ์ สำหรับการทำเหมืองข้อมูล pdf
ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์, สิริธร เจริญรัตน์
วัฒนธรรมการทำงานในองค์การ ภาวะผู้นำแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารในองค์การเอกชน pdf
สุรินทร์ ชุมแก้ว, วิชัย อุตสาหจิต
การสื่อสารความเสี่ยงภัยพิบัติด้านอัคคีภัยของกลุ่มผู้สูงวัยไทย pdf
ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์, ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล

Book Review

การประยุกต์หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง pdf
ธารทิพย์ เศรษฐชาญวิทย์