หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์การ

สมบัติ กุสุมาวลี

Abstract


      บทความเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์การ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมประสานเข้ากับหลักวิชาการด้านการพัฒนาองค์การ ผู้เขียนเริ่มจากการนำเสนอการตีความหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองและความเข้าใจของผู้เขียนเอง พร้อมกันนั้น ผู้เขียนได้กลับไปทบทวนฐานทางความคิดและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์การจากอดีตถึงปัจจุบัน ผู้เขียนพบว่าหลักการที่สำคัญประการหนึ่งของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลแบบทางสายกลางมากกว่าที่จะมุ่งเน้นความสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่ง แต่ในขณะที่แนวคิดด้านการพัฒนาองค์การจากอดีตถึงปัจจุบัน ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลกระบวนทัศน์แบบตะวันตก ซึ่งมักจะมุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ ทำให้ทฤษฎีการพัฒนาองค์การของตะวันตกมักจะมีลักษณะของความสุดโต่ง ดังนั้น เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ผู้เขียนจึงได้ทดลองนำเสนอตัวแบบเบื้องต้นโดยการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานคิดในการปรับสมดุลของแนวคิดการพัฒนาองค์ของตะวันตก


Full Text: PDF


NIDA Development Journal

Research Center, National Institute of Development Administration (NIDA)

118 Seri Thai Rd., Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND

Tel: 66 2 727 3315, 66 2 727 3298 Fax: 66 2 375 8972

Email: journal@nida.ac.th, journal_nida@hotmail.com http://journal.nida.ac.th