Vol 20, No 1 (2557)

มกราคม-เมษายน 2557

Table of Contents

บทความวิชาการ

ปัญหาทางตาที่พบบ่อยและการสร้างเสริมสุขภาพตาในผู้สูงอายุ pdf
มุกดา เดชประพนธ์, ปิยวดี ทองยศ 1-9
ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง: การปรับตัวต่อบทบาทและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต pdf
Warunee Meecharoen 10-22
การพัฒนาการทำงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการให้ยาบรรเทาปวดในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม opioid เข้าทางไขสันหลัง ที่ห้องพักฟื้น pdf
jittima jiarpinitnun 23-32

บทความวิจัย

ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อแผลผ่าตัดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ pdf
กมลเนตร สิงหะพล, กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์, ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ, ปริญญา ลีลายนะ 33-49
การพัฒนาโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยวัณโรคปอด pdf
ปาจรีย์ ตรีนนท์, พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์, อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ 50-66
ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดสำหรับญาติผู้ป่วยวิกฤตต่อความเครียดของญาติ pdf
นิรมนต์ เหลาสุภาพ, สุปรีดา มั่นคง, ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม 67-81
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน pdf
ภาวิณี พรหมบุตร, นพวรรณ เปียซื่อ, สมนึก สกุลหงส์โสภณ 82-96
ปัจจัยทำนายความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 pdf
สุภามาศ ผาติประจักษ, สมจิต หนุเจริญกุล, นพวรรณ เปียซื่อ 97-111
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสมดุลพลังงานของร่างกายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและสัดส่วนของร่างกายในผู้หญิงที่เสี่ยงต่อการเป็นกลุ่มอาการเมตาบอลิก pdf
สุรีย์พร จีนาคม, อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ, อรสา พันธ์ภักดี 112-126
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง pdf
วันวิสาข์ บัวลอย, มณีรัตน ธีระวิวัฒน์ 127-142