การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ณัฐนันทน์ สำราญสุข, อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, สุจิตรา แบบประเสริฐ

Abstract


-

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.