ไทยไภษัชยนิพนธ์ (Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences)

             วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นิพนธ์ต้นฉบับและบทความนิพนธ์ปริทัศน์ ครอบคลุมศาสตร์ทางด้านเภสัชศาสตร์ (pharmacy, pharmaceutical sciences) วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติ ในรูปแบบเล่มวารสารและฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการให้แก่สังคม ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ที่สนใจ

Announcements

 

.

 

tnps_www_780_275_780

qrcode_780_06

 
Posted: 2017-01-20
 

ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความ: เชิญชวนร่วมส่งบทความ

 

        ด้วยกองบรรณาธิการวารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รวบรวมบทความนิพนธ์ต้นฉบับและบทความนิพนธ์ปริทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพ และตีพิมพ์เป็นวารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ทางสุขภาพ รวมถึงสหวิชาชีพและบุคลากรผู้สนใจทั่วไป โดยเผยแพร่ในรูปเล่มวารสารและออนไลน์ที่www.tci-thaijo.org/index.php/tbps

    ในการนี้ จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา นักวิจัย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล,สาธารณสุข,วิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมส่งบทความนิพนธ์ปริทัศน์และบทความนิพนธ์ต้นฉบับ  เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นวารสารดังกล่าว  ทั้งนี้วารสารมีกำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 เล่ม (ช่วงเดือนกรกฏาคมและเดือนธันวาคม)   โดยสอบถามได้ที่ นางสาวจิราพร บุญชู E: mail: boonchu_j@su.ac.th โทร  0823496067  งานการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

 tnps_www_780_275_02_780_01

 
Posted: 2016-01-19
 
More Announcements...

Vol 11, No 2 (2559): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความวิจัย

ผลกระทบของโรคซึมเศร้าในด้านการขาดงานและการด้อยความสามารถในผู้ป่วยคนไทยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าชนิด Major Depressive Disorder IMPACT OF DEPRESSION ON WORK LOSS AND DISABILITIES IN THAI PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DIOSRDER PDF
วีระ ดุลย์ชูประภา, ชมภูนุช วีระวัธนชัย, ทวนธน บุญลือ 1-12
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการส่งเสริมสุขภาพของเภสัชกรในร้านยา เขตกรุงเทพมหานคร CLIENTS’ SATISFACTION WITH HEALTH PROMOTION SERVICES PROVIDED BY COMMUNITY PHARMACISTS IN BANGKOK PDF
ระพีพรรณ ฉลองสุข, วัฒนา อารีย์ 13-26
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านยาในจังหวัดนครปฐมต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 PHARMACY OWNERS’ OPINIONS IN NAKHON PATHOM PROVINCE ON PDF
วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์, ชนิกา อยู่กลั่นเถื่อน, พัชรินทร์ ปัญญาเครือ, รวิวรรณ นาครินทร์, เอกสิทธิ์ อธิตระกูลเลิศ 27-44
การวิเคราะห์หาองค์ประกอบของสารหอมระเหยจากเครื่องยาในพิกัดเนาวโกฐด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแบบแก๊ส-แมสสเปกโทรเมทรี DETERMINATION OF VOLATILE CONSTITUENTS FROM CRUDE DRUGS OF PHIKUD NAVAKOT BY GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY PDF
จันคนา บูรณะโอสถ, ปนัดดา พัฒนวศิน, ภัทราวดี เหลืองธุวปราณีต, ปกรณ์ คามวุฒิ, อุทัย โสธนะพันธุ์ 45-60

บทความวิชาการ

หุ่นยนต์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม MEDICAL AND PHARMACEUTICAL ROBOTS PDF
ดุรงค์ฤทธิ์ ตรีภาค, พีรยศ ภมรศิลปธรรม 61-75
จุลินทรีย์ในลำไส้กับการเกิดโรคอ้วนและโรคไขมันสะสมในตับ ที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ GUT MICROBIOTA AND THE DEVELOPMENT OF OBESITY AND NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE PDF
ปิยะนุช จงสมัคร 76-97

บทความฟื้นฟูวิชาการ

อินโฟกราฟิกและการประยุกต์ในงานสุขภาพและเภสัชกรรม INFOGRAPHIC AND ITS APPLICATIONS IN HEALTH AND PHARMACY PDF
จงกลณี จงพรชัย, กฤตติกา ตัญญะแสนสุข, ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ 98-120