วารสารสภาการพยาบาล(Thai Journal of Nursing Council)

วารสารสภาการพยาบาล เป็นวารสารวิชาการที่มีการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา กำหนดออกราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ โดยสภาการพยาบาลเป็นเจ้าของ มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของพยาบาลวิชาชีพ และความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการพยาบาล ทั้งด้านการพยาบาลทางคลินิกและชุมชน การศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล และที่เกี่ยวข้อง

ปกวารสารสภาการพยาบาล ปีที่31 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.59

Announcements

 

Thai Jounal Impact Factors ของปี 2557

 

ศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทยประกาศค่า Thai Jounal Impact Factors ของวารสารสภาการพยาบาล ปี 2557 = 0.588

ตามรายละเอียดดังนี้

 
Posted: 2015-09-28
 

ประกาศ: สารสัมพันธ์

 
การลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล ONLINE  
Posted: 2014-04-01 More...
 

ประกาศ: การส่งบทความทางออนไลน์

 

วารสารสภาการพยาบาลได้พัฒนาระบบออนไลน์ ซึ่งสมาชิกมีหลายประเภท คือ

  1. การเป็นสมาชิกอ่านบทความ (Reader) ให้ลงทะเบียน ตาม คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้
  2. การเป็นสมาชิกประเภท ผู้ประพันธ์บทความ (Author) สามารถลงทะเบียนและส่งบทความทางออนไลน์ได้ โดย ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล ประเภท 3 ปี ก่อน พร้อมกับ ศึกษาขั้นตอนการส่งต้นฉบับจาก 2.1.คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ 2.2.คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้ และ 2.3. คู่มือการส่งต้นฉบับ
  3. ผู้ประเมินบทความ(Reviewer) โดยได้รับเชิญจากกองบรรณาธิการโปรดอ่านคู่มือผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางกองบรรณาธิการจึงขอความร่วมมือสมาชิกใหม่ทุกท่าน ได้ โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด และ ปฏิบัติไปทีละขั้นตอน จะได้เข้าระบบของวารสารได้  

เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป

 
Posted: 2013-06-12
 
More Announcements...

Vol 31, No 3 (2559): กรกฎาคม- กันยายน 2559

Table of Contents

บทความวิชาการ

บทเรียนจากการพัฒนาบริการสายด่วนช่วยเหลือวัยรุ่นตั้งครรภ์;Lesson Learned from Development of Hotline System for Helping Teens Pregnant pdf
ศิริพร จิรวัฒน์กุล, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, นิลุบล รุจิรประเสริฐ 5-15
ความกลัวการกลับเป็นซ้ำของมะเร็ง; Fear of cancer recurrence pdf
เบญญพร บรรณสาร, ลินจง โปธิบาล 16-25
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : บทบาทที่ท้าทายของพยาบาลชุมชน;Community-Engaged Implementation of Public Healthcare Policies: A Challenging Role of Community Nurses pdf
รัชนี มิตกิตติ 26-36

Research Reports

การดูแลระยะท้ายในชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาในบริบทภาคใต้; Terminal Patient Care in a Muslim Community: A Case Study in a Southern-Thai Context pdf
กิตติกร นิลมานัต, เยาวรัตน์ มัชฌิม, จารุวรรณ มานะสุรการ, วราภรณ์ คงสุวรรณ, กรรทิมา มีสุนทร, ชุลีพร พรหมพาหกุล 37-52
การบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจรายกลุ่มโดยครอบครัวและชุมชน มีส่วนร่วมในผู้ติดสุรา ณ โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง : การศึกษานำร่อง pdf
วนาลักษณ์ รอวิลาน, ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ 53-66
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจแก่สตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนดและสามี ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ จำนวนของการคลอดก่อนกำหนด และทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย pdf
ปิยะพร กองเงิน, วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา, กาญจนา สมบัติศิรินันท์ 67-82
ประสิทธิผลการป้องกันการเกิดแผลกดทับของที่นอนชนิดไม่มีการ เคลื่อนที่ของลมและชนิดที่มีการเคลื่อนที่ของลม : การศึกษาเบื้องต้น;Effcacy of a Visco-Elastic Foam Mattress and Alternating-Pressure Air Mattress in Preventing Pressure Ulcers: A Preliminary Study pdf
พรทิพย์ สารีโส, ปิยะภร ไพรสนธิ์, อโณทัย เฉลิมศรี 83-96
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งชนิดปฐมภูมิของกระเพาะอาหาร ตับ ทางเดินน้ำดี ลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง pdf
ชนุตพร รัตนมงคล, ศิริอร สินธุ, ทิพา ต่อสกุลแก้ว, เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ 97-109
ผลการจัดท่านอนสะโพกสูงต่อการบรรเทาความปวดไหล่ในผู้ป่วยผ่าตัด ทางนรีเวชผ่านกล้อง pdf
พลารัตน์ อรรจน์สาธิต, ศิริอร สินธุ, ทิพา ต่อสกุลแก้ว, อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ 110-120