วารสารสภาการพยาบาล(Thai Journal of Nursing Council)

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment
วารสารสภาการพยาบาล เป็นวารสารวิชาการที่มีการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา กำหนดออกราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ โดยสภาการพยาบาลเป็นเจ้าของ มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของพยาบาลวิชาชีพ และความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการพยาบาล ทั้งด้านการพยาบาลทางคลินิกและชุมชน การศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล และที่เกี่ยวข้อง

Journal Homepage Image

Announcements

 

Thai Jounal Impact Factors ของปี 2557

 

ศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทยประกาศค่า Thai Jounal Impact Factors ของวารสารสภาการพยาบาล ปี 2557 = 0.588

ตามรายละเอียดดังนี้

 
Posted: 2015-09-28
 

ประกาศ: สารสัมพันธ์

 
การลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล ONLINE  
Posted: 2014-04-01 More...
 

ประกาศ: การส่งบทความทางออนไลน์

 

วารสารสภาการพยาบาลได้พัฒนาระบบออนไลน์ ซึ่งสมาชิกมีหลายประเภท คือ

  1. การเป็นสมาชิกอ่านบทความ (Reader) ให้ลงทะเบียน ตาม คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้
  2. การเป็นสมาชิกประเภท ผู้ประพันธ์บทความ (Author) สามารถลงทะเบียนและส่งบทความทางออนไลน์ได้ โดย ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล ประเภท 3 ปี ก่อน พร้อมกับ ศึกษาขั้นตอนการส่งต้นฉบับจาก 2.1.คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ 2.2.คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้ และ 2.3. คู่มือการส่งต้นฉบับ
  3. ผู้ประเมินบทความ(Reviewer) โดยได้รับเชิญจากกองบรรณาธิการโปรดอ่านคู่มือผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางกองบรรณาธิการจึงขอความร่วมมือสมาชิกใหม่ทุกท่าน ได้ โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด และ ปฏิบัติไปทีละขั้นตอน จะได้เข้าระบบของวารสารได้  

เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป

 
Posted: 2013-06-12
 
More Announcements...

Vol 30, No 4 (2558): ตุลาคม - ธันวาคม 2558

Table of Contents

บทความวิชาการ

ปัจจัยทำนายคุณภาพการฟื้นตัวในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และ ลำไส้ตรงหลังผ่าตัดผ่านกล้อง pdf
นรลักษณ์ เสน่หา, ทิพา ต่อสกุลแก้ว, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล 32-44
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของญาติผู้ป่วยวิกฤติทางศัลยศาสตร์ pdf
สุพรภัทตรา บุ่งนาม, อรพรรณ โตสิงห์, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวนิชย์, ปฤณัต อิทธิเมธิน 72-83
การวิจัยผสานวิธี: ผสานอย่างไรให้ถูกต้องในงานวิจัยสุขภาพ pdf
ศิริพร จิรวัฒน์กุล 5-18

Research Reports

การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตามระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลกำแพงเพชร pdf
ศิริวรรณ ชัยกิจอำนวยโชค, จีราพรรณ อันบุรี 45-56
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยแผลไหม้ pdf
นันธิพร ศรีนารัตน์, อรพรรณ โตสิงห์, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, เกศศิริ วงษ์คงคำ 19-31
ทรรศนะของครอบครัวและความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย มะเร็งระยะสุดท้าย pdf
พิมพ์พนิต ภาศรี, แสงอรุณ อิสระมาลัย, อุไร หัถกิต 57-71
การพัฒนานวัตกรรมเตียงพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ pdf
จิณพิชญ์ชา มะมม 84-93
ผลของการออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิกต่อความรุนแรงของโรคในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม pdf
เอกพล ริยะกาศ, โรจนี จินตนาวัฒน์, กนกพร สุคำวัง 94-106
ปัจจัยเสี่ยงต่อการใช้เครื่องช่วยหายใจนานในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง ระยะวิกฤต pdf
ปนัดดา เสือหรุ่น, อรพรรณ โตสิงห์, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, อรอุมา ชัยวัฒน์ 107-120
ถอดบทเรียนความสำเร็จขั้นสูงสุดในวิชาชีพการพยาบาล ของ ศาสตราจารย์ ดร.วีณา จีระแพทย์ pdf
จันทรพิมพ์ เจียมพงศ์พันธุ์, บุญทิพย์ สิริธรังศรี, เพลินตา พรหมบัวศรี 121-131