วารสารสภาการพยาบาล(Thai Journal of Nursing Council)

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment
วารสารสภาการพยาบาล เป็นวารสารวิชาการที่มีการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา กำหนดออกราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ โดยสภาการพยาบาลเป็นเจ้าของ มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของพยาบาลวิชาชีพ และความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการพยาบาล ทั้งด้านการพยาบาลทางคลินิกและชุมชน การศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล และที่เกี่ยวข้อง

Journal Homepage Image

Announcements

 

Thai Jounal Impact Factors ของปี 2557

 

ศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทยประกาศค่า Thai Jounal Impact Factors ของวารสารสภาการพยาบาล ปี 2557 = 0.588

ตามรายละเอียดดังนี้

 
Posted: 2015-09-28
 

ประกาศ: สารสัมพันธ์

 
การลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล ONLINE  
Posted: 2014-04-01 More...
 

ประกาศ: การส่งบทความทางออนไลน์

 

วารสารสภาการพยาบาลได้พัฒนาระบบออนไลน์ ซึ่งสมาชิกมีหลายประเภท คือ

  1. การเป็นสมาชิกอ่านบทความ (Reader) ให้ลงทะเบียน ตาม คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้
  2. การเป็นสมาชิกประเภท ผู้ประพันธ์บทความ (Author) สามารถลงทะเบียนและส่งบทความทางออนไลน์ได้ โดย ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล ประเภท 3 ปี ก่อน พร้อมกับ ศึกษาขั้นตอนการส่งต้นฉบับจาก 2.1.คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ 2.2.คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้ และ 2.3. คู่มือการส่งต้นฉบับ
  3. ผู้ประเมินบทความ(Reviewer) โดยได้รับเชิญจากกองบรรณาธิการโปรดอ่านคู่มือผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางกองบรรณาธิการจึงขอความร่วมมือสมาชิกใหม่ทุกท่าน ได้ โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด และ ปฏิบัติไปทีละขั้นตอน จะได้เข้าระบบของวารสารได้  

เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป

 
Posted: 2013-06-12
 
More Announcements...

Vol 31, No 1 (2559): มกราคม-มีนาคม 2559

Table of Contents

Research Reports

ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อสมรรถภาพทางกาย ในผู้สูงอายุ pdf
พรรณทิพ แสงสว่าง, โรจนี จินตนาวัฒน์, กนกพร สุคำวัง 5-18
ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการ ดูแลตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลลานสกา pdf
วชิรา สุทธิธรรม, ยุวดี วิทยพันธ์, สุรินธร กลัมพากร 19-31
ผลของโปรแกรมการใช้ดนตรีบำบัดร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน pdf
ภูริพงษ์ เจริญแพทย์, ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ 44-55
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนเมืองในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบาง: กรณีศึกษาหาดใหญ่ pdf
ประณีต ส่งวัฒนา, วิภา แซ่เซี้ย, ลัพณา กิจรุ่งโรจน์, ชนนท์ กองกมล 56-69
ผลของโปรแกรมสร้างเสริมการจัดการตนเองต่อความรู้ พฤติกรรม การจัดการตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน
กิติยาภรณ์ ฉายะศิริพันธ์, วริยา วชิราวัธน์, ภาวนา กีรติยุตวงศ์ 70-82
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการดูแลตนเอง สำหรับชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง pdf
สุชาดา เจะดอเลาะ, จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย, นพวรรณ เปียซื่อ, นรีมาลย์ นีละไพจิตร 83-94
ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแล ระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านต่อความสามารถในการปฏิบัติ กิจวัตรประจำวันภาวะแทรกซ้อน และความพึงพอใจของผู้ป่วย pdf
วาสนา มูลฐี, สุปรีดา มั่นคง, ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม, สิริรัตน์ ลีลาจรัส 95-110
ผลของโปรแกรมการดูแลเท้าแบบบูรณาการต่อพฤติกรรมดูแลเท้า สภาวะเท้า และระดับ HbA1c ของผู้ป่วยเบาหวานความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลที่เท้า pdf
สุมาลี เชื้อพันธ์ 111-123
ปัจจัยทำนายการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง pdf
สุภาพ เหมือนชู, ภาวนา กีรติยุตวงศ์, วริยา วชิราวัธน์ 124-136

Innovation

การพัฒนาแผลหนองเทียมเพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะการเก็บสิ่งคัดหลั่ง จากแผลเพาะเชื้อ ในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 pdf
ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย, จินดา นันทวงษ์ 32-43