อุปสรรคของการเริ่มให้ลูกดูดนมแม่ครั้งแรกในห้องคลอด

ภัสรา หากุหลาย, นันทนา ธนาโนวรรณ

Abstract


การเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ไม่ใช่สัญชาติญาณของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หากแต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแม่และลูก  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการเลี่ยงดูลูกด้วยนมแม่นั้นมีหลายประการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม อย่างไรก็ตาม อุปสรรคของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อาจเกิดขึ้นนับตั้งแต่เริ่มให้ลูกดูนมแม่ครั้งแรกในห้องคลอด เช่น ความเครียด การใช้ยาระงับความเจ็บปวดในระยะรอคลอด การผ่าตัดคลอดการแยกแม่และลูกทันทีหลังคลอด เป็นต้น ดังนั้นสูติแพทย์และพยาบาลผดุงครรภ์ควรตระหนักถึงอุปสรรคดังกล่าวและช่วยให้ลูกดูดนมแม่ทันทีหลังคลอดหรือโดยเร็วที่สุดภายในครึ่งชั่วโมงนมแม่ในเวลาต่อมาได้

คำสำคัญ : การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การเริ่มให้ลูกดูดนมแม่ครั้งแรก อุปสรรค ห้องคลอด


Full Text:

PDF


Copyright (c) 2016 วารสารสภาการพยาบาล(Thai Journal of Nursing Council)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Thai Journal of Nursing Council  by Thailand Nursing and Midwifery Council.All rights reserved

วารสารสภาการพยาบาล เป็นลิขสิทธิ์ของสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย