วารสารสภาการพยาบาล(Thai Journal of Nursing Council)

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment
วารสารสภาการพยาบาล เป็นวารสารวิชาการที่มีการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา กำหนดออกราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ โดยสภาการพยาบาลเป็นเจ้าของ มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของพยาบาลวิชาชีพ และความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการพยาบาล ทั้งด้านการพยาบาลทางคลินิกและชุมชน การศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล และที่เกี่ยวข้อง

Journal Homepage Image

Announcements

 

Thai Jounal Impact Factors ของปี 2557

 

ศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทยประกาศค่า Thai Jounal Impact Factors ของวารสารสภาการพยาบาล ปี 2557 = 0.588

ตามรายละเอียดดังนี้

 
Posted: 2015-09-28
 

ประกาศ: สารสัมพันธ์

 
การลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล ONLINE  
Posted: 2014-04-01 More...
 

ประกาศ: การส่งบทความทางออนไลน์

 

วารสารสภาการพยาบาลได้พัฒนาระบบออนไลน์ ซึ่งสมาชิกมีหลายประเภท คือ

  1. การเป็นสมาชิกอ่านบทความ (Reader) ให้ลงทะเบียน ตาม คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้
  2. การเป็นสมาชิกประเภท ผู้ประพันธ์บทความ (Author) สามารถลงทะเบียนและส่งบทความทางออนไลน์ได้ โดย ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล ประเภท 3 ปี ก่อน พร้อมกับ ศึกษาขั้นตอนการส่งต้นฉบับจาก 2.1.คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ 2.2.คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้ และ 2.3. คู่มือการส่งต้นฉบับ
  3. ผู้ประเมินบทความ(Reviewer) โดยได้รับเชิญจากกองบรรณาธิการโปรดอ่านคู่มือผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางกองบรรณาธิการจึงขอความร่วมมือสมาชิกใหม่ทุกท่าน ได้ โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด และ ปฏิบัติไปทีละขั้นตอน จะได้เข้าระบบของวารสารได้  

เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป

 
Posted: 2013-06-12
 
More Announcements...

Vol 31, No 2 (2559): เมษายน-มิถุนายน 2559

Table of Contents

บทความวิชาการ

การให้คำปรึกษาทางเลือกสำหรับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ pdf
ศิริพร จิรวัฒน์กุล, ศิริพร จิรวัฒน์กุล 5-16

Research Reports

ผลของโปรแกรมการปรึกษาเชิงพฤติกรรมต่อการเสริมสร้างสุขภาพครอบครัว pdf
จินตนา วัชรสินธุ์, วรรณี เดียวอิศเรศ, วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ 17-27
การทำนายความตั้งใจไม่ดื่มสุราของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1: การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน pdf
อุษา จันทร์แย้ม, ประภา ยุทธไตร 28-40
การพัฒนาและประเมินผลการใช้รามาธิบดียางครอบท่อแทงเจาะ เพื่อป้องกันลมรั่วขณะผ่าตัดผ่านกล้อง pdf
ณิชา ปิยสุนทราวงษ์, ณัฎฐ์ คำชัยโย, ปุณยนุช จุลนวล, พงศธร ตั้งทวี, สุวิชชา เทพลาวัลย์ 41-51
ผลของโปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย และความสามารถในการดูแลเด็กของผู้ดูแลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็ก pdf
ภูษณิศา มาพิลูน, ปรีย์กมล รัชนกุล, วาริยา หมื่นสา 52-68
ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ ต่อความรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา pdf
กันยา นันต๊ะแก้ว, แววดาว คำเขียว, ประกายดาว สุทธิ, อุไรวรรณ สาสังข์ 69-80
ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันและจัดการกับภาวะ extravasation pdf
ฐิติพร ปฐมจารุวัฒน์ 81-95
การคัดแยกผู้ป่วยของแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินในประเทศไทย pdf
พรทิพย์ วชิรดิลก, ธีระ ศิริสมุด, สินีนุช ชัยสิทธิ์, อนุชา เศรษฐเสถียร 96-108
ผลของการใช้แนวปฏิบัติในการจัดการภาวะไข้ร่วมกับการใช้ผ้าเย็นโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ต่อภาวะไข้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก pdf
กาญเขตร์ ทรัพย์สอาด, อรพรรณ โตสิงห์, Suksant Techapisut, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ 109-121
ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา อายุ โรคร่วม กับผลลัพธ์การจำหน่ายออกจากห้องฉุกเฉิน ในผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ใหญ่ pdf
ไกรศร จันทร์นฤมิตร, อรพรรณ โตสิงห์, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ, ทิพา ต่อสกุลแก้ว 123-131