วารสารสภาการพยาบาล(Thai Journal of Nursing Council)

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment
วารสารสภาการพยาบาล เป็นวารสารวิชาการที่มีการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา กำหนดออกราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ โดยสภาการพยาบาลเป็นเจ้าของ มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของพยาบาลวิชาชีพ และความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการพยาบาล ทั้งด้านการพยาบาลทางคลินิกและชุมชน การศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล และที่เกี่ยวข้อง

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

ประกาศ: สารสัมพันธ์

 
การลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล ONLINE  
Posted: 2014-04-01 More...
 

ประกาศ: การส่งบทความทางออนไลน์

 

วารสารสภาการพยาบาลได้พัฒนาระบบออนไลน์ ซึ่งสมาชิกมีหลายประเภท คือ

  1. การเป็นสมาชิกอ่านบทความ (Reader) ให้ลงทะเบียน ตาม คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้
  2. การเป็นสมาชิกประเภท ผู้ประพันธ์บทความ (Author) สามารถลงทะเบียนและส่งบทความทางออนไลน์ได้ โดย ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล ประเภท 3 ปี ก่อน พร้อมกับ ศึกษาขั้นตอนการส่งต้นฉบับจาก 2.1.คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ 2.2.คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้ และ 2.3. คู่มือการส่งต้นฉบับ
  3. ผู้ประเมินบทความ(Reviewer) โดยได้รับเชิญจากกองบรรณาธิการโปรดอ่านคู่มือผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางกองบรรณาธิการจึงขอความร่วมมือสมาชิกใหม่ทุกท่าน ได้ โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด และ ปฏิบัติไปทีละขั้นตอน จะได้เข้าระบบของวารสารได้  

เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป

 
Posted: 2013-06-12
 
More Announcements...

Vol 30, No 1: มกราคม - มีนาคม 2558

Table of Contents

Articles

การประเมินความเสี่ยงและการจัดการการเกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ในผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด : บทบาทพยาบาล pdf
พิจิตรา เล็กดำรงกุล 5-15

Research Reports

ผลของโปรแกรมส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณด้วยหลักพุทธธรรมต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งทางนรีเวช ระยะลุกลามในโรงพยาบาล pdf
สมพร ปานผดุง, กิตติกร นิลมานัต, ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 16-28
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นเร่ร่อนชาย pdf
รวิวรรณ ห้วยทราย, ปรีย์กมล รัชนกุล, พวงผกา คงวัฒนานนท์ 29-40
การวิเคราะห์และบูรณาการดัชนีชี้วัดสุขภาพพอเพียงกับแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง pdf
มณี อาภานันทิกุล, รุจา ภู่ไพบูลย์, กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์ 41-57
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ความเชื่อ การปฏิบัติทางศาสนา ความหมายของชีวิตกับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุของผู้ป่วย โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย pdf
นฎา งามเหมาะ, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, นารีรัตน์ จิตรมนตรี 58-71
ปัจจัยทำนายการเข้าสู่ภาวะช็อกจากการติดเชื้อในผู้ป่วยอายุรกรรม ที่มีภาวะติดเชื้อ pdf
ธนรัตน์ พรศิริรัตน์, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, สุรัตน์ ทองอยู่ 72-85
ผลของโปรแกรมการสอนเพื่อบรรเทาอาการท้องผูกของผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดรูปของทวารหนักและลำไส้ตรง หรือโรคลำไส้ใหญ่ โป่งพองแต่กำเนิด pdf
จินตนา แสงงาม, วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์, มงคล เลาหเพ็ญแสง, สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง 86-98
โปรแกรมการจัดการความปวดร่วมกับการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน ในการออกกำลังกายต่อผลลัพธ์การฟื้นสภาพผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม pdf
อินทิรา ไพนุพงศ์, วิภา แซ่เซี้ย, เนตรนภา คู่พันธวี 99-111
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อป้องกันเอชไอวีในผู้ปกครองของ เด็กวัยรุ่นตอนต้น pdf
วารุณี ฟองแก้ว, ชุติมา มีชำนาญ, กาญจนา ธานะ, นงค์คราญ วิเศษกุล, รัตนาวดี ชอนตะวัน 112-122
ประสบการณ์อาการ กลยุทธ์การจัดการอาการ และสถานะการทำหน้าที่ในผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ชนิดเวลดิฟเฟอเรนติเอเตดที่ได้รับสารกัมมันตรังสีไอโอดีน-131ขนาดสูง pdf
ภัทิรา บัวพูล, ศิริอร สินธุ, เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์, ภาวนา ภูสุวรรณ 123-138