การประเมินโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานในเขตกรุงเทพมหานคร

กฤตภาส มงคลธำรงกุล, ประพิธาริ์ ธนารักษ์

Abstract


บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการประเมินความเป็นไปได้โครงการแปรรูปขยะในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบโครงการแปรรูปขยะเป็นไฟฟ้าจากเทคโนโลยีฝังกลบแบบถูกต้องหลักสุขาภิบาล และโครงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันจากเทคโนโลยีไพโรไลซิส ด้วยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน กำหนดระยะเวลาโครงการ 15 ปี ตั้งแต่ปี 2550-2564 นอกจากนี้แล้วยังมีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้พบว่า โครงการแปรรูปขยะเป็นไฟฟ้าสามารถลงทุนได้ แต่ให้ผลตอบแทน เท่ากับ9.22% ซึ่งน้อยกว่าอัตราส่วนลดที่กำหนด คือ 10% สำหรับโครงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันมีผลการวิเคราะห์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนโดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 116,360,849.09 บาท ผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.84 EIRR 32.38% และระยะเวลาการคืนทุน 3 ปี 1.99 เดือนอย่างไรก็ตามการเกิดขึ้นของโครงการแปรรูปขยะเป็นไฟฟ้าและโครงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันจะยิ่งเพิ่มความเป็นไปได้ในการลดปัญหาการกำจัดขยะของประเทศสูงขึ้น ซึ่งรัฐบาลและเอกชนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อใช้เงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คำสำคัญ : โครงการแปรรูปขยะ เทคโนโลยีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทคโนโลยีไพโรไลซิส ไฟฟ้า น้ำมัน

 

Abstract

This paper presents a project evaluation of waste to energy in Bangkok Metropolitan area by comparing thewaste to electricity in sanitary landfill technology and waste to crude oil in pyrolysis technology. Cost-Benefit analysisis applied in this study. The projects period are 15 years from 2007-2018. Sensitivity analysis is also presented in thispaper. The analysis is found that the sanitary landfill technology can be invested but the return is just 9.22% whichless than the determined discount rate 10%. The pyrolysis technology is worthwhile investment with net presentvalue 116,360,849.09 Baht, benefit-cost ratio 1.84, EIRR 32.38% and payback period is 3 years and 1.99 months.However, sanitary landfill and pyrolysis technologies will increase the possibility of reducing the problem of municipalsolid waste increases in the country. The government and the private sector should be involved in decision-makingto perform both projects in order to solve the problem and to use an available limited fund to achieve maximumefficiency.

Key words : Waste to Energy Project, Sanitary Landfill Technology, Pyrolysis Technology, electricity, crude oil


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.