วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (Burapha Science Journal)

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา เป็นวารสารที่ได้รับการรับรองให้เป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารสำหรับการพิจารณาผลงานตีพิมพ์เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่รุ่นที่ 11 เป็นต้นไป ก่อนสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก

Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...