Vol 41, No 4 (2014)

ตุลาคม - ธันวาคม 2557

Table of Contents

บทความวิจัย

การพัฒนาแผนการดูแลทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทั่วไป pdf
ศศิประภา ตันสุวัฒน์, วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น 1-10
การรับรู้อัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่นชายตอนต้น pdf
ชมภู่ บุญไทย, ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, วารุณี ฟองแก้ว 11-22
ผลของโปรแกรมการฝึกการจัดการของตนเองต่อความรู้สึกในการทำหน้าที่ของร่างกาย การเกิดการกำเริบเฉียบพลันและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง pdf
ปราณี สายรัตน์, ชดช้อย วัฒนะ, นิตยา ตากวิริยะนันท์ 23-35
ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ pdf
มะลิสา งามศรี, นิตยา ตากวิริยะนันท์, ศุภรา เชาว์ปรีชา 36-47
ปัจจัยการทำนายพฤติกรรมป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานผลิตเสาเข็ม pdf
ยุพิน ภวายน, มัณฑณา ดำรงศักดิ์, วนลดา ทองใบ 48-57
ความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงการปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย พยาบาลและองค์กรในโรงพยาบาลทั่วไป pdf
เรมวล นันท์ศุภวัฒน์, อรอนงค์ วิชัยคำ, อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ 58-69
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา สำหรับนักศึกษาพยาบาล pdf
สุสัณหา ยิ้มแย้ม, จันทรรัตน์ เจริญสันติ, โสภา กรรณสูตร 70-82
การมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง pdf
สุมาลี ถาใจ, สุธิศา ล่ามช้าง, จุฑามาศ โชติบาง 83-94
ลักษณะนิสัยก่อนติดสุรา: การศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย pdf
หรรษา เศรษฐบุปผา, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, สกาวรัตน์ เทพประสงค์ 95-107
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป กรุงย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ pdf
มา ลาร์ อาว์น, ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, รัตนาวดี ชอนตะวัน 108-122
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลในโรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์กรุงธากา ประเทศสาธารณรัฐบังกลาเทศ pdf
เรวา มอนดอล, รัตนาวดี ชอนตะวัน, ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ 123-136
การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล pdf
บีนา ปาวเดล, วิภาดา คุณาวิกติกุล, สมใจ ศิระกมล 137-149

บทความวิชาการ

ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้สูงอายุ pdf
ศิริรัตน์ ปานอุทัย 150-160
ทฤษฎีการพยาบาลระดับกลาง pdf
ศรีพรรณ กันธวัง 161-165
สถานการณ์การดูแลระยะสุดท้ายในผู้สูงอายุไทยโรคไตวายเรื้อรัง pdf
วณิชา พึ่งชมภู 166-177
ปัญหาเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล pdf
ทรียาพรรณ สุภามณี, กาญจนา ธานะ 178-183