Vol 42, No 1 (2015)

มกราคม - มีนาคม 2558

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

Table of Contents

บทความวิจัย

ปัจจัยทำนายการเลิกสูบบุหรี่ในระยะสั้นในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง pdf
ณันฑิยา คารมย์, สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1-11
ผลของการส่งเสริมก รจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพ และอาการเจ็บอก ในผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย pdf
เชิญขวัญ อินทร์แก้ว, พิกุล บุญช่วง, ประทุม สร้อยวงค์ 12-23
ผลของการฝึกสมาธิร่วมกับการฝึกโปรแกรมไบโอฟีดแบคต่อระดับความเครียดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง pdf
กนกภรณ์ ทองคุ้ม, มรรยาท รุจิวิชญญ์, ชมชื่น สมประเสริฐ 24-37
ผลของการพยาบาลตามทฤษฏีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อพฤติกรรมสุขภาพ ของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว pdf
วาสนา พรหมมะสาร, ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช 38-48
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและค่าเฉลี่ยความดันหลอดเลือดแดงของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง pdf
จันทร์เพ็ญ หวานคำ, ชดช้อย วัฒนะ, ศิริพร ขัมภลิขิต 49-60
ผลของการใช้กลวิธีหลากหลายต่อการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพ ในการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน pdf
ประจวบ ทองเจริญ, วันชัย มุ้งตุ้ย, อะเคื้อ อุณหเลขกะ 61-73
ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการคัดกรองโรคมือ เท้า และปาก ของครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้ pdf
แสงดาว เกษตรสุนทร, นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ 74-84
ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในระยะหลังคลอด pdf
ศุภกร ไชยนา, นันทพร แสนศิริพันธ์, กรรณิการ์ กันธะรักษา 85-96
บทเรียนจาการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ pdf
นงเยาว์ อุดมวงศ์, พนิดา จันทโสภีพันธ์, ดวงฤดี ลาศุขะ, กนกพร สุคำวัง, วิทยา ยาประเสริฐ, สุพรรณ ยาประเสริฐ, ธนูเพ็ญพร แก้วกันทะ, บัญชาการ พลชมชื่น, สกาวรัตน์ สมธรรม, อนันต์ แสงบุญ, ชัยยุทธ กาญจนสาวิตรี 97-107
ผลของโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา คุณภาพชีวิต และการกลับมารักษาซ้ำในผู้ที่เป็นโรคติดสุราในภาคใต้ pdf
หรรษา เศษฐบุปผา, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, นพวรรณ อูปคำ, ภรภัทร สิมะวงค์, สกาวรัตน์ เทพประสงค์, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ 108-121
การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อคุณค่าและความศรัทธา ในวิชาชีพการพยาบาล pdf
เบญจมาศ ปรีชาคุณ, วริศรา ตุวยานนท์, เพชรรัตน์ เนตรมุ่ย, ปาริชาติ ดำรงรักษ 122-131
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยติดสุรา pdf
ลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี, สุนทรี ศรีโกไสย 132-140
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการบันทึกทางการพยาบาลของพยาบาล โรงพยาบาลแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
โอเล็ต ศรีมุกดา, ฐิติณัฎฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ทรียาพรรณ สุภามณี 141-152

บทความวิชาการ

การจัดการกรณีในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย pdf
พิกุล นันทชัยพันธ์ 153-158
การใช้โปรแกรมลิสเรลในงานวิจัยทางการพยาบาล pdf
เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 159-163
บันทึกทางการพยาบาล: หลักฐานสำคัญสำหรับพยาบาลวิชาชีพ pdf
กาญจนา ธานะ, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น 164-170