กระแสวัฒนธรรม (Cultural Approach )

วารสารกระแสวัฒนธรรม (JOURNAL OF CULTURAL APPROACH) เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (เดือนมกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
2.   เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านผลงานวิชาการและการวิจัย


Journal Homepage Image

Indexed in tci


Vol 17, No 32 (2016): วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 32 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

Table of Contents

Research Article

สำรับอาหารพื้นถิ่นเมืองพิษณุโลก pdf
Pakawadee Phugan, Soratworachum Inket 3-16
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวเชิงพุทธในประเทศ ศรีลังกาของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด pdf
Natanuj Vanichkul, Thuntuch Viphatphumiprathes 17-30
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทพิพิธภัณฑ์และวัด : กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี pdf
Ploenpit Somsakul 31-43
เพลงทับในรูปแบบการแสดงหนังตะลุง : กรณีศึกษานายทับในคณะของนายหนัง ตะลุงที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติ pdf
Pakamas Chaiboon 44-58
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย pdf
Parichard Benrit 59-72

Academic Article

ภูมิปัญญาและการสืบทอดผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ จังหวัดนครนายก pdf
Areewan Hussadin 73-88
การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมเพื่อเยาวชน pdf
Krittika Sainaratchai, Komsit Kieanwatana 89-99
กระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผีอีสาน pdf
Piyaluk Potiwan 100-110