วารสารช่อพะยอม (Chophayom Journal)

วารสารช่อพะยอม เป็นวารสารในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาศิลปศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 27, No 2 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

Table of Contents

บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์

กลวิธีความไม่สุภาพในการสัมภาษณ์บุคคลในกระแสของพิธีกรช่องโทรทัศน์ทางเลือกใหม่ Impoliteness Strategies for Interviewing Celebrities by Alternative Television Channel Hosts pdf
อรวี บุนนาค 13-24
การจัดสำเนียงย่อยของกลุ่มภาษาพวนในจังหวัดบันทายมีชัย และจังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชา A Classification of the Accents of Phuan in Banteay Meanchey and Battambang Provinc, Cambodia. pdf
หทัยรัตน์ จตุรภัทรวงศ์, ธนานันท์ ตรงดี, ดุจฉัตร จิตบรรจง
กลวิธีทางภาษาของบทผญาในชุมชนโคกนาดี Language Strategies of Phaya-Isan in KokeNadee Community. pdf
ศิริลักษณ์ หาชื่น, สุภณ สมจิตศรีปัญญา, บุญยงค์ เกศเทศ 35-45
Study of the Use of Grammatical Cohesive Devices inSawasdee Magazine Articles and Their Thai Translations pdf
วริฏฐา ศรีช่วย, สุจรรยา วิลาวรรณ 47-61

บทความวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างความผูกพันต่อองค์กรการสร้างเสริมความสามารถของพนักงานและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร Structural Relationship among Organizational Engagement, Emplo pdf
ปานกมล ทรัพยสาร, กัลยาณี เสนาสุ 63-72
ความเป็นอิสระของท้องถิ่น ภาวะผู้นำท้องถิ่น และการจัดการปกครองท้องถิ่นที่เน้นประชาชน : กรณีศึกษาการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม Local Autonomy, Leadership of Local Leaders, and Citizen-Centered Local Governance : A Case Study of Local Administration in pdf
ชนาวีร์ เจริญศิริ, รืองวิทย์ เกษสุวรรณ, นัยนา เกิดวิชัย 73-81
การเปรียบเทียบความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิเคราะห์ จากการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถในการคิดวิเครา pdf
ธวัชชัย เครือศรี, พรทิพย์ อติชาติ, จีระพรรณ สุขศรีงาม 83-92
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการอ่านจับใจความ และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม แนวทฤษฎีพหุปัญญา กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 The Comparisons of learni pdf
กมลรัตน์ ภวภูตานนท์, สมทรง สิทธิ, อนุวัต ชัยเกียรติธรรม 93-101
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 pdf
ทิตยาภา บานเย็น, ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์, อนุวัต ชัยเกียรติธรรม 103-111
การเปรียบเทียบความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์หลังเรียนประเด็นปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน และวิธีวัฎจักร การเรียนรู้5ขั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนชีววิทยาต่างก pdf
สุคนธา โคตรโสภา, ปัทมาวดี ปาสาจะ, ภูวดล โกมณเทีย 113-126
การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ ผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานกับรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่มีต่อ ความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธ pdf
อนงค์นาถ พรมพินิจ, ชาติไทย แก้วทอง, น้อย เนียมสา 127-138
การเปรียบเทียบความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิพากษ์วิจารณ์ในการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ การใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานและตามวิธีวัฏจักรการเรียนรู้5 ขั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ pdf
อัมวิกา ทวยจันทร์, ทมาวดี ปาสาจะ 139-149
ศักยภาพการแข่งขันวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ COMPETITIVENESS OF THE COMMUNITY ENTERPRISE: A CASE STUDY OF R0I-KAEN-SARN-SIN PROVINCES pdf
ธนัณชัย สิงห์มาตย์, อัศวิทย์ อิทธิภูริพัฒน์, ณรงค์ฤทธิ์ โสภา, อรัญ ซุยกระเดื่อง 151-158
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Factors Affecting Job Efficiency in Government Financial Manageme pdf
ณัฐกุล ภูกลาง, วิทยา เจริญศิริ, ยุภาพร ยุภาศ, สัญญา เคณาภูมิ 159-165
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม The Satisfaction of People with the Infrastructure Management of the Ban Yang Noi Sub-district Administrative Organization, Kosumpisai pdf
สถาพร กลางประพันธ์, ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ 167-173
รูปแบบการพัฒนาการพึ่งตนเองของประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง A Model of Self-Reliance Development of People in Sufficiency Economy Villages pdf
อาภากร ประจันตะเสน, รังสรรค์ สิงหเลิศ, อวยชัย วะทา 175-184
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการต่อการบริการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม THE SATISFACTION OF CLIENTS WITH THE SERVICES OF THE MAHASARAKHAM AGRICULTURAL LAND REFORM OFFICE pdf
อังคนา ประพาศพงษ์, ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ 185-193
การพัฒนาประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด EFFICIENCY DEVELOPMENTOF THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 27 ROI-ET PROVINCE pdf
ศุภชัย สายสิงห์, ทรงศักด์ จีระสมบัติ, วัชรินทร์ สุทธิศัย, ยุภาพร ยุภาศ 195-204

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ pdf
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ