Thai Journals Online (ThaiJO)

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)


คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

arrow_12  สำหรับผู้แต่ง (Author)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)
(ผู้ใช้ยังไม่มี Username, Password ในระบบ ThaiJO)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกในวารสารอื่นๆ 
(ผู้ใช้มี Username, Password ในระบบ ThaiJO เรียบร้อยแล้ว)

1449044260_bullet_star_16 การส่งบทความ (Submission)

1449044260_bullet_star_16 การแก้ไขบทความ (Author Correction)

arrow_12  สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

1449044260_bullet_star_16 การประเมินบทความ (Review)

arrow_12  สำหรับบรรณาธิการ (Editor)

1449044260_bullet_star_16 การพิจารณาบทความ (Editing)

arrow_12  สำหรับผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)

1449044260_bullet_star_16 ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)


faq2_200


วารสารเข้าสู่ระบบใหม่ (New Journals): เมษายน - พฤษภาคม 2559

» วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (JOURNAL OF THONBURI UNIVERSITY)

» วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

» วารสารสารสนเทศ (JOURNAL OF INFORMATION)

» วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Journal)


ค้นหาวารสารตามตัวอักษร

--------------------------------------------------------------------

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

เวชบันทึกศิริราช

เป็นวารสารทีลงตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวชาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์และศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์ทางเลือก จริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์ทดลอง แพทยศาสตร์ศึกษาทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขในสาขาต่างๆ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (Journal of thonburi University)

เเป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์และบทความรูปแบบอื่น ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว การบัญชี การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและการปกครอง ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน กำหนดพิมพ์เผยแพร่  ปีละ 3 ฉบับ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วารสารที่ลงตีพิมพ์เป็นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องในสาขาศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม และสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์ โดยบทความมาจากคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ

View Journal | Current Issue | Register

Ramathibodi Medical Journal

View Journal | Current Issue | Register

วารสารสารสนเทศ (JOURNAL OF INFORMATION)

วารสารสารสนเทศ (Journal of Information)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วม กับสาขาการจัดการสารสนเทศได้จัดทำวารสารสารสนเทศขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในรูปแบบของบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทความรูปแบบอื่นและเป็นสื่อกลางในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Journal)

วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวารสารวิชาการ กำลังเปิดตัวเพื่อเผยแพร่ฉบับปฐมฤกษ์เร็ว ๆ นี้ และจะออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นแหล่งรวบรวมบทความวิจัยและบทความวิชาการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

กระแสวัฒนธรรม

วารสารกระแสวัฒนธรรม (CULTURAL APPROACH) เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (เดือนมกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
2.   เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านผลงานวิชาการและการวิจัย

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

จันทรเกษมสาร (Journal of Chandrakasem Sarn)

วารสารที่มุ่งเผยแพร่ความรู้และผลงานด้านการศึกษาและวิจัยในแนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการ ระหว่างนักวิชาการในมหาวิทยาลัยกับสังคมภายนอก

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

ไทยไภษัชยนิพนธ์ Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences

วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นิพนธ์ต้นฉบับที่เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการและบทความฟื้นฟูวิชาการ  ครอบคลุมศาสตร์ทางด้านเภสัชศาสตร์ (pharmacy, pharmaceutical sciences) วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติ ในรูปแบบเล่มวารสารและฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการให้แก่สังคม ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ที่สนใจ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

พยาบาลสาร (Nursing Journal)

พยาบาลสาร (Nursing Journal) ดำเนินการจัดพิมพ์โดย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพ ระหว่างบุคคลากรที่อยู่ในวงการวิชาชีพและผู้ที่สนใจ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Development Economic Review (พัฒนาการเศรษฐกิจปริทัศน์)

วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ (NIDA Economic Review) จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการซึ่งได้มีการอธิบายหรือสังเคราะห์การวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูงผ่านการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งบทความไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและมีความทันสมัย กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม) เปิดรับพิจารณาบทความวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะ และด้านอื่น ๆในสาขาที่เกี่ยวข้องในลักษณะ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทรรศน์และบทวิจารณ์หนังสือ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

ภาษาและภาษาศาสตร์

วารสาร ภาษาและภาษาศาสตร์ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับมกราคม - มิถุนายน และฉบับกรกฎาคม - ธันวาคม ดำเนินงานโดยภาควิชาภาษาศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เพื่อรองรับผลงานวิชาการและวิจัยในประเด็นต่างๆ ที่ภาษามีบทบาทสำคัญ รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งจากนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

รัฏฐาภิรักษ์ (Ratthaphirak Journal)

วารสารรัฏฐาภิรักษ์ (Ratthaphirak Journal) เป็นวารสารวิชาการของวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักร (National Defence College) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (National Defence Studies Institute) มีวัตถุประสงค์จะตีพิมพ์บทความในลักษณะ บทความวิชาการที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของชาติในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยเขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเชิงทฤษฎี หลักการ หรือแนวความคิด และ / หรือการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ โดยมีกำหนดเผยแพร่ ปีละ ๓ ฉบับ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน) ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม) และฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

รัฐศาสตร์สาร (Journal of Political Science)

-

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

รามาธิบดีพยาบาลสาร

รามาธิบดีพยาบาลสาร เป็นวารสารทางการพยาบาลราย 4 เดือน จัดทำขึ้นโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีระบบการบริหารจัดการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.และ TCI กำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า โครงการกิจกรรม การวิจัยทางการพยาบาลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสาร มทร. อีสาน (RMUTI Journal)

วารสาร มทร.อีสาน

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยออกสู่สาธารณชน

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวารสารราย 4 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

WMS Journal of Management

วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณค่าทางวิชาการ สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง

นโยบายการจัดพิมพ์และเผยแพร่

เผยแพร่ในรูปแบบวารสารอีเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือน กันยายน -ธันวาคม เริ่มฉบับแรก เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2555 ในแต่ละฉบับประกอบด้วยบทความวิจัย 6-10 เรื่อง และบทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือ 1 เรื่อง ทางด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management) เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความในสหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีขอบข่ายครอบคลุมตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไปร่วมกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารการจัดการ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่มีนัยทางทฤษฎีหรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง มลพิษอุตสาหกรรม รวมถึง สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  ในมุมมองภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สู่ผู้สนใจโดยทั่วไปในทุกสาขาวิชา

กองบรรณาธิการ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมเปิดรับบทความภาษาไทย ในประเภทบทความวิจัย (Research) บทความวิชาการ (Viewpoint) บทความปริทัศน์ (Review) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการอิสระ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยผลงานที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (Journal of Thai Hospitality) เป็นวารสารวิชาการของสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) โดยกำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ(เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.   เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ และการค้นคว้าวิจัย
3.   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง
4.   เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (THE JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING AND MENTAL HEALTH)

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ นวัตกรรม และผลงานวิจัยทางการพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต และสาขาที่เกี่ยวข้อง กำหนดออกวารสาร ปีละ 3 ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2) พฤกษาคม – สิงหาคม และ ฉบับที่ 3) กันยายน - ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ขื่อเดิม: วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุก ๆ 3 เดือน

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารการพยาบาลและการศึกษา (Journal of Nursing and Education)

วารสารวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขเป็นวารสารในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
(Thai Journal Citation Index Center: TCI Center) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ด้านการพยาบาล การผดุงครรภ์ การศึกษาพยาบาล และสุขภาพ

2.เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการของพยาบาล อาจารย์พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ

3. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรทางสุขภาพทั่ประเทศ
กำหนดการออกวารสาร

วารสารการพยาบาลและการศึกษา  เป็นวารสารราย 3 เดือน กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ ดังนี้

                 ฉบับที่ 1 เดือน     มกราคม - มีนาคม
                 ฉบับที่ 2 เดือน     เมษายน - มิถุนายน
                 ฉบับที่ 3 เดือน     กรกฎาคม - กันยายน
                 ฉบับที่ 4 เดือน     ตุลาคม - ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย (Journal of politics, administration and law)

สวัสดีค่ะ ... ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบ "วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย" วารสารทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ และกฎหมาย ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเผยแพร่บทความทุกราย 4 เดือน ซึ่งจะเป็นผลงานทางวิชาการจากคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และปัจจุบันวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) กลุ่มที่ 1 ขณะนี้ คุณสามารถใช้ระบบเพื่อดูบทความ (Full Paper) ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือ www.polsci-law.buu.ac.th สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 03-8102-369 หรือ 105 115 อีเมล์: polscilaw_journal @ hotmail.Com

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Community Development Research

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัย. องค์ความรู้ ที่ได้จากการวิจัยในเชิงการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและผลงานทางวิชาการของนักวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยมีกำหนดออกเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ คือ เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม (Journal of Education and Social Development)

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมจัดพิมพ์ขึ้นโดยวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม
2. เพื่อเป็นสื่อกลางการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา
3. เพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการด้านการศึกษา และการพัฒนาสังคมของนักวิชาการทั่วไปในรูปแบบบทความทางวิชาการและบทความพิเศษ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารการสื่อสารมวลชน (Journal of Mass Communication)

วารสารการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสารการสื่อสารมวลชน  คณะการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการด้านการสื่อสาร จะครอบคลุมเนื้อหาด้านการสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับศาสตร์ทางด้านนี้ โดยผลงานนั้นจะต้องได้มาตรฐานตามที่วารสารสื่อสารมวลชนได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การพิจารณาจะไม่คำนึงถึงสถานที่ทำงาน สถาบันการศึกษา หรือศาสนาของผู้เขียน

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารเกื้อการุณย์ (Kuakarun Journal of Nursing)

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และผลการวิจัยทางการพยาบาล รวมทั้งศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
       2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการบริการทางการพยาบาล
       3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์และเป็นแนวทางแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล
       4. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพพยาบาล


คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (The Journal of Faculty of Nursing Burapha University)

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันผลิตบุคลากรพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลและเผยแพร่สู่สังคมวิชาชีพการพยาบาล จึงได้จัดทำวารสารคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพการพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ  โดยวารสารฉบับแรกได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกำหนดออกปีละ ๓ ฉบับ และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดจนวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์มีคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการระดับชาติ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมทั้งได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและในโอกาสที่คณะฯ ครบรอบ ๒๕ ปี งานวารสารจึงได้เพิ่มกำหนดการออกเป็นปีละ ๔ ฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ 1 พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Journal of Industrial Education)

Journal of Industrial Education (JIE) was established in 1996 with the objective to publish and provide industrial education knowledge, science education, technology education, education and sciences information in various forms of publications: original articles, review articles and book reviews.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา

วารสารของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นวารสารทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาในระดับชาติ มีความเป็นอิสระจากสถาบันการศึกษาทั้งหลาย ตีพิมพ์ครั้งแรกปี 2011 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับนักวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้มีโอกาสในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษาให้แก่แวดวงวิชาการในสังคมไทยด้วย เนื้อหาของวารสารครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการในด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่นๆ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารจักษุธรรมศาสตร์ (Thammasat Thai Journal of Ophthalmology)

วารสาร จักษุธรรมศาสตร์ (Thamasat Thai Journal of Ophthalmology: TTJO) เป็นวารสารทางด้านจักษุวิทยาซึ่งจัดทำโดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านจักษุวิทยาทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพตามนโยบายหลัก ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และช่วยเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านจักษุวิทยาทั้งในส่วนของจักษุ แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และพยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านตา โดยทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ตามเกณฑ์มาตรฐานจึงจะได้รับการตีพิมพ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์: 02-926-9957 โทรสาร: 02-986-9212
E-mail: tueyecenter@gmail.com
URL: http://www.tec.in.th   

กำหนดออก: ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1: เดือนมกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2: เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารจีนศึกษา (Chinese Studies Journal)

วารสารจีนศึกษาเป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านจีนศึกษา อันหมายถึงงานเขียนหรืองานแปลที่เกี่ยวกับจีน ทั้งทางด้านภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ จีนวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น โดยตีพิมพ์ได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน โดยมีชื่อเรื่อง บทคัดย่อ คำสำคัญ ครบทั้งสามภาษา ในส่วนของเนื้อหาบทความสามารถเลือกลงได้หนึ่งภาษา แต่หากเป็นผู้เขียนชาวไทย ที่เขียนเป็นภาษาจีน จะต้องมีการแปลหรือสรุปเนื้อหาเป็นภาษาไทยประกอบด้วย

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารช่อพะยอม (Chophayom Journal)

วารสารช่อพะยอม เป็นวารสารในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาศิลปศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารญี่ปุ่นศึกษา

วารสารญี่ปุ่นศึกษาเป็นวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) ที่โครงการญี่ปุ่นศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและงานวิจัยทุกด้านที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา ของ คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก  เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ใช้วารสารเป็นแหล่งต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศชาติในเชิงบูรณาการ และเพื่อรายงานให้ผู้อ่านทราบถึงกิจกรรมวิชาการของโครงการญี่ปุ่นศึกษาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรในเครือข่ายพันธมิตร

View Journal | Current Issue | Register

วารสารทันตาภิบาล (Thai Dental Nurse Journal)

วารสารทันตาภิบาล (Thai Dental Nurse Journal)

เป็นวารสารวิชาการทางด้านทันตสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องให้กับทันตบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เพื่อเปิดโอกาสให้ทันตบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องได้นำเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งได้แก่ ผลงานวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจอันเป็นวิชาการใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทันตบุคลากรรวมถึงส่งผลต่อประชาชนผู้รับบริการ
วารสารจัดทำเป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

หน้าปกวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 10

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (Journal of Food Technology, Siam University)

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม มีขอบเขตครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยและวิทยาการต่างๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น โภชนศาสตร์ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งกำหนดวาระออกปีละ 1 ฉบับต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใดๆ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมด้านวิชาการ และงานวิจัยที่สามารถใช้งานได้จริงในศาสตร์ด้าน สังคมศาสตร์  ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และศึกษาศาสตร์  การจัดการ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science จัดทำโดย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความที่ผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพของบทความ (double-blind peer-review) โดยวารสารนี้ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในรูปแบบรูปเล่มและออนไลน์ โดยมีการตีพิมพ์ 2 ครั้งต่อปี ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

Suranaree Journal of Social Science (SJSS) has a strong determination to promote scholarly, state-of-the-art, and applicable research works in the fields of Social Sciences, Linguistics, Applied Linguistics & Education, Management and Information Technology.

SJSS publishes peer-reviewed articles, both as hard copies and online. It publishs 2 issues per year (June & December) by Institute of Social Technology, Suranaree University of Technology, Thailand.

-----------------------------
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
แบบเสนอต้นฉบับเพื่อลงพิมพ์
-----------------------------

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Reseach : TJOR)

วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Research : TJOR) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณาจารย์ และนักวิจัยในเครือข่ายการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand, OR-NET) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานที่มีคุณภาพ วารสารไทยการวิจัยดำเนินงานเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ที่มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือประมาณเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารไทยคดีศึกษา The Journal of the Thai Khadi Research Institute

วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ตุลาคม - มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

The Journal of the Thai Khadi Research Institute is an academic journal published twice a year (1st issue October - March, 2nd issue April - September). It aims to promote research and disseminate academic and research articles on Thai studies  focusing on social science, history, religious, art and culture. 

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Thai Studies

วารสารไทยศึกษา (Journal of Thai Studies)

วารสารวิจัยราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับไทย-ไทศึกษา ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อสร้างพลวัตและความเป็นเลิศแห่งองค์ความรู้ไทย-ไทศึกษา และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านไทยศึกษา ทุกบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารธรรมศาสตร์

วารสารธรรมศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้และความคิดใหม่ๆ ในแขนงวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งเสริมให้อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารอ่านประกอบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา

View Journal | Current Issue | Register

วารสารนเรศวรพะเยา (Naresuan Phayao Journal)

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และการเสนอผลงานวิจัยที่มีเนื้อหา ครอบคลุมสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ และตีพิมพ์ ทุกๆ 4 เดือน/ปี (ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม)
ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบข้อความในบทนิพนธ์ของตน มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับบทความที่ตีพิมพ์เสมอไป ผู้สนใจสามารถคัดลอก และนำไปใช้ได้ แต่จะต้องขออนุมัติเจ้าของ และได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน พร้อมกับมีการอ้างอิงและกล่าวคำขอบคุณให้ถูกต้องด้วย

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้น เพื่อให้เป็นวารสารวิชาการโดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักนิติศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกคณะนิติศาสตร์ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและบทความวิจัย โดยสงเสริมและสนับสนุนความรู้ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์และจัดตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งยกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติ โดยวารสารมีวัตถุประสงค์ดังต่อไป
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขานิติศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์แก่วงการนิติศาสตร์
3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการด้านกฎหมาย

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสารนิติสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารนิติสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะครอบคลุมเนื้่อหา เกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า เป็นวารสารที่มี Peer Reviewed ที่นำเสนอบทความงานวิจัยและบทความทางวิชาการทุกลักษณะ ขอบข่ายครอบคลุมงานวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ นวัตกรรม และการสื่อสาร กำหนดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Journal of Educational Administration Khon Kaen University)

วารสารบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ทัศนะ แนวคิด นวัตกรรม ข้อค้นพบทางการบริหารการศึกษาแก่คณาจารย์ นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และอื่นๆ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Business, Economics and Communications

“วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร” (Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal)” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัย ที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่กว้างขวาง

View Journal | Current Issue | Register

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ต้นฉบับที่รับพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น บทความที่เผยแพร่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakhon Graduate Studies Journal)

เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นวารสารราย 3 เดือน ที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ออกปีละ 4 เล่ม ได้แก่

  • ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
  • ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
  • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
  • ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

1 - 50 of 217 Items