Thai Journals Online (ThaiJO)


Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)


034_22 ขั้นตอนการขอเลข DOI สำหรับวารสารในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO (Thai Journals Online)


คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO


faq2_200

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Page Header Logo

Siriraj Medical Journal

SIRIRAJ MEDICAL JOURNAL is published bimonthly, 6 issues a year (Jan-Feb, Mar-Apr, May-Jun, Jul-Aug, Sep-Oct and Nov-Dec) and distributed by the end of the last month of that issue.
SIRIRAJ MEDICAL JOURNAL is listed as a journal following the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (URM) by the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) since 9 July 2010 [http://www.icmje.org/journals.html].

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Urban Culture Research

The Faculty of Fine and Applied Arts at Chulalongkorn University and the Urban Research Plaza of Osaka City University is pleased to offer this peer-reviewed Journal of Urban Culture Research (JUCR) since 2010.

JUCR is intended to address topics that, while focused on research and knowledge of fine and applied arts, also offer readers relevant theoretical discussions and act as a catalyst for expanding the knowledge-base in specific areas of creative expression related to urban culture.

This journal aims at bringing together researchers and cultural practitioners to identify and share innovative and creative experiences in establishing sustainable and vibrant communities. See our Call for Papers under Announcements. We are transitioning to this Open Journal System while our original website remains at JUCR. Information on our international forum on urban culture (held since 2001) can be found at URP.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Education Studies)

วารสารครุศาสตร์ (ISBN 0859-8835) เป็นวารสารระดับชาติที่มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (Online Journal of Education)

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (ISSN 1905-4491) เป็นวารสารระดับชาติที่มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารพยาบาลตำรวจ (JOURNAL OF THE POLICE NURSES)

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่งประกอบด้วยบทความวิชาการทางการพยาบาลและงานการวิจัยทางการพยาบาลของอาจารย์พยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาล ผลงานทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลและสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการออกวารสารเป็นราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารภาษาและวัฒนธรรม (Journal of Language and Culture)

วารสารภาษาและวัฒนธรรม เป็นวารสารวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 เป็นต้นมา และได้รับการประเมินคุณภาพจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และศิลปกรรมที่ตีพิมพ์ในประเทศ ระด้บ A

วารสารภาษาและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางภาษาและวัฒนธรรมแก่สังคม โดยนำเสนอเนื้อหาด้านภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ภาษาและการสื่อสาร มานุษยวิทยา การพัฒนา ภาษาเพื่อการสื่อสาร การแปล และการสอน ทั้งในส่วนของทฤษฎี การประยุกต์ใช้ และบทวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ข้อมูลในภูมิภาคเอเชีย มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (JOURNAL OF SCIENCE LADKRABANG)

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออก 2 ฉบับต่อปี (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Science and Technology Mahasarakham University)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ ผู้นิพนธ์ทุกท่านสามารถส่งเรื่องมาพิมพ์ได้ โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก และไม่จำเป็นต้องสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานที่ได้รับการพิจารณาในวารสารจะต้องมีสาระที่น่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และจะต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อนและไม่ อยู่ในระหว่างพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใด บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไข เนื้อหา รูปแบบ แอ และสำนวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควรทั้งนี้เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐาน สากลและนำไปอ้างอิงได้

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University)

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความทั่วไปบทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือผู้นิพนธ์ทุกท่านสามารถส่งเรื่องมาพิมพ์ได้ โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกขอบเขตของวารสารครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม การศึกษา บริหารธุรกิจ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (Rajabhat Maha Sarakham University Journal)

ขอบเขตของวารสาร (Scope of Journal) เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ โดยนำเสนอในรูปแบบ1) บทความประสบการณ์ และบทความเรียบเรียง 2) บทความวิจัย เป็น Concept paper หรือ ผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว 3) ผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปวัตถุประสงค์ของวารสาร (Objective of Journal)1) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 2) เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 3) เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Reseach : TJOR)

วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Research : TJOR) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณาจารย์ และนักวิจัยในเครือข่ายการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand, OR-NET) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานที่มีคุณภาพ วารสารไทยการวิจัยดำเนินงานเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ที่มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือประมาณเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science

 

Suranaree Journal of Social Science (SJSS) has a strong determination to promote scholarly, state-of-the-art, and applicable research works in the fields of Social Sciences, Linguistics, Applied Linguistics & Education, Management and Information Technology.

SJSS publishes peer-reviewed articles, both as hard copies and online. It publishs 2 issues per year (June & December) by Institute of Social Technology, Suranaree University of Technology, Thailand.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (THE JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING AND MENTAL HEALTH)

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ นวัตกรรม และผลงานวิจัยทางการพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต และสาขาที่เกี่ยวข้อง กำหนดออกวารสาร ปีละ 3 ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2) พฤกษาคม – สิงหาคม และ ฉบับที่ 3) กันยายน - ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

NIDA Case Research Journal

NIDA Case Research Journal’s main objective is to publish high quality, peer-reviewed, previously unpublished case studies -- preferred but not required to be in the context of Thailand and should be archival or field based research.   The main theme of case studies published in NIDA Case Research Journal relates to development administration.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสาร มทร. อีสาน (RMUTI Journal)

วารสาร มทร.อีสาน

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยออกสู่สาธารณชน

วารสาร มทร.อีสาน  เป็นวารสารราย 6 เดือน ตีพิมพ์ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thai Journal of Science and Technology

เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ในการศึกษาและวิจัยต่อไป โดยพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Architectural/Planning Research and Studies

วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยีอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การผังเมือง การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ภูมิสถาปัตยกรรม และในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of HR intelligence

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Thammasat Medical Journal

Thammasat Medical Journal

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารญี่ปุ่นศึกษา

วารสารญี่ปุ่นศึกษาเป็นวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) ที่โครงการญี่ปุ่นศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและงานวิจัยทุกด้านที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา ของ คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก  เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ใช้วารสารเป็นแหล่งต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศชาติในเชิงบูรณาการ และเพื่อรายงานให้ผู้อ่านทราบถึงกิจกรรมวิชาการของโครงการญี่ปุ่นศึกษาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรในเครือข่ายพันธมิตร

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Education Mahasarakham University)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University วารสารการบริหารและพัฒนา

จัดทำโดยภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารปัญญาภิวัฒน์

ISSN 1906-7658

วารสารปัญญาภิวัฒน์ (PANYAPIWAT JOURNAL) ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดพิมพ์เผยแพร่  ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Modern Management Journal

วารสารการจัดการสมัยใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการ ความรู้ ความคิดทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการจัดการ เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศทางวิชาการด้านการจัดการ เพื่อเป็นแหล่งประสาน แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาด้านการจัดการสมัยใหม่ รวมทั้งเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Educational Administration Burapha University (วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา)

"The published articles cover education administration research, articles relating to new ideas in education, administration management, and management styles. The publications are of interest to Directors, school administrators and education management personnel. Article authors range from University Thesis students to Administrators, Professional Educators, as well as Professionals in other fields of study." The Journal of Educational Administration, Burapha University publishes 2 issues per year; one issue covering the months of April-September and the 2nd issue covering the months of October-March.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม (Journal of Education and Social Development)

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมจัดพิมพ์ขึ้นโดยวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม
2. เพื่อเป็นสื่อกลางการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา
3. เพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการด้านการศึกษา และการพัฒนาสังคมของนักวิชาการทั่วไปในรูปแบบบทความทางวิชาการและบทความพิเศษ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

HRD Journal

HRD Journal promotes aspects of practices and research that explore issues of individual, group and organizational learning and performance, wherever they might be located. HRD Journal is an academic journal for scholars of human resource development and related disciplines.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal)

Frequency : in every three months; on March, June, September and December. Policy is to encourage distribution of scientific information in medical and health sciences. It publishes seven types of article; medical innovation, original article, case report, review article, conference, symposium and letter to editor.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts)

วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts) ดำเนินการจัดทำและจัดพิมพ์โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทั่วไปได้มีโอกาศเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา รับพิจารณาผลงานทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ทุกแขนง ทั้งที่เขียนด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยอาจจะอยู่ในรูปของบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการหรือผลงานแบบอื่นๆ  มีกำหนดออกเป็นราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับมกราคม - มิถุนายน และฉบับกรกฎาคม - ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

ภาษาและภาษาศาสตร์

วารสาร ภาษาและภาษาศาสตร์ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับมกราคม - มิถุนายน และฉบับกรกฎาคม - ธันวาคม ดำเนินงานโดยภาควิชาภาษาศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เพื่อรองรับผลงานวิชาการและวิจัยในประเด็นต่างๆ ที่ภาษามีบทบาทสำคัญ รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งจากนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of English Studies

Journal of English Studies is a peer-reviewed journal published annually by the Department of English, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University. The journal provides a forum for those interested in new ideas in all aspects of English language studies.  We welcome original manuscripts and reviews in, Intercultural Communication, Literary and Cultural Studies, Translation, English as a Foreign, Second or International Language, World Englishes, English for Specific Purposes and other related fields.In particular, we welcome papers that focus on the role of English and English studies in Thailand and Asia.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakhon Rajabhat University Journal)

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยผลงานวิจัยที่อยู่ในรูปของ บทความวิชาการ บทความวิจัยขออาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ และบุคคลทั่วไป

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakhon Graduate Studies Journal)

เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นวารสารราย 3 เดือน ที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ออกปีละ 4 เล่ม ได้แก่

  • ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
  • ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
  • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
  • ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Nursing science Chulalongkorn University)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสนอวิทยาการก้าวหน้าทางพยาบาลศาสตร์                                     2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณค่าต่อวิชาชีพพยาบาล
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้และข่าวสารทางพยาบาลศาสตร์          4. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบัน

กำหนดออก ทุก 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ
:: ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน    :: ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม    :: ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Applied Environmental Research

Applied Environmental Research is a fully peer-reviewed, interdisciplinary publication of original contributions on international environmental issues, a forum for exchange of academic experiences and research activities in the field of environmental science and technologies and environmental management.

Currently known as : Applied Environmental Research (January 2014 - current)

Formerly known as : Journal of Environmental Research (2009 - December 2013)

ISSN : 2287-0741 (Print Version), 2287-075X (Electronic Version)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (Journal of Community Development Research)

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัย. องค์ความรู้ ที่ได้จากการวิจัยในเชิงการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและผลงานทางวิชาการของนักวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน. โดยมีกำหนดออกเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ. คือ เดือนมกราคม-มิถุนายน. และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Journal)

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่บทความงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เสนอผลงานวิจัยลงตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีกำหนดออกเผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ คือ เดือนมกราคม-เมษายน. เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม. และเดือนกันยายน-ธันวาคม.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Journal of Education Naresuan University)

วารสารเพื่อการตีพิมพ์บทความทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์ที่นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ โดยเน้นด้านบริหารและพัฒนาการศึกษา หลักสูตรและการสอน วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Buddhachinaraj Medical Journal

Buddhachinaraj Medical Journal mission is to publish medical, medical education and public health articles reporting the results of original research, clinical studies, review articles, medical innovations, journal synopsis, conference papers, letters to the editor, question & answer and other appropriate articles.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

The Thai Journal of Veterinary Medicine

The Thai Journal of Veterinary Medicine publishes articles reporting interdisciplinary investigations concerning veterinary and animal sciences, at all levels of resolution, from basic to clinical, molecular to behavioral, and opinions that are of general interest to the broad community of veterinarians and biological scientists. Clinical or pathological investigations, protocols and reviews will also be considered for publication if they provide significant insight into the structure or function, the pathophysiology of a disease, or its treatment.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing)

เป็นวารสารที่จัดทำโดยสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ซึ่งเป็นสมาคมพยาบาลที่มีสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกร่วมกันจัดทำวารสารเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเผยแพร่วิทยาการใหม่ๆ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ในสาขาการดูแลรักษาและการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก โรคเรื้อรัง รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกและผู้ที่สนใจ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารช่อพะยอม (Chophayom Journal)

วารสารช่อพะยอม : เป็นวารสารที่ส่งเสริมและเผยแพร่บทความวิจัยและวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมให้นักวิชาการและผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิชาการในรูปบทความ และเป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (Journal of Public Health)

เป็นวารสารของคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขในสาขาต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อนักสาธารณสุขและผู้สนใจทั่วไป เป็นสื่อข่าวสาร และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์  โดยได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากไชน่าเมดิคัลบอร์ด (CMB)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The Golden Teak : Humanity and Social Science)

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ปีละ 2 ฉบับ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารการสื่อสารมวลชน (Journal of Mass Communication)

ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกๆท่าน เข้ามาใช้งานระบบวารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Silpakorn University Science and Technology Journal

All articles submitted for publication will be evaluated by a group of distinguished reviewers. The editorial board claims no responsibility for the contents or opinion expressed by the authors of individual article.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts

Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts is published in June by Silpakorn University. The journal features articles and research notes/articles in the fields of Art and Design and the Social Sciences and Humanities. Its aim is to encourage and disseminate scholarly contributions by the University’s faculty members and researchers. Well researched, innovative works by other scholars are welcome. A review committee consisting of academic experts in the relevant fields will screen all manuscripts, and the editorial board reserves the right to recommend revision/ alteration, if necessary, before their final acceptance for publication.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย เป็นวารสารวิชาการที่ผลิตโดยภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีเนื้อหน้ามุ่งเน้นทางด้านทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นบทความที่ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาคุณภาพจากกองบรรณาธิการ บรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ

View Journal | Current Issue | Register

1 - 50 of 107 Items