Thai Journals Online (ThaiJO)


Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)


pic-1_984

 


034_22 ขั้นตอนการขอเลข DOI สำหรับวารสารในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO (Thai Journals Online)


คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO


faq2_200

Journal of Urban Culture Research

The Faculty of Fine and Applied Arts at Chulalongkorn University and the Urban Research Plaza of Osaka City University is pleased to offer this peer-reviewed Journal of Urban Culture Research (JUCR).

JUCR is intended to address topics that, while focused on research and knowledge of fine and applied arts, also offer readers relevant theoretical discussions and act as a catalyst for expanding the knowledge-base in specific areas of creative expression related to urban culture.

This journal aims at bringing together researchers and cultural practitioners to identify and share innovative and creative experiences in establishing sustainable and vibrant communities.

View Journal | Current Issue | Register

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Education Studies)

วารสารครุศาสตร์ (ISBN 0859-8835) เป็นวารสารระดับชาติที่มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

View Journal | Current Issue | Register

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (Online Journal of Education)

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (ISSN 1905-4491) เป็นวารสารระดับชาติที่มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

View Journal | Current Issue | Register

วารสารพยาบาลตำรวจ (JOURNAL OF THE POLICE NURSES)

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่งประกอบด้วยบทความวิชาการทางการพยาบาลและงานการวิจัยทางการพยาบาลของอาจารย์พยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาล ผลงานทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลและสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการออกวารสารเป็นราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (JOURNAL OF SCIENCE LADKRABANG)

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออก 2 ฉบับต่อปี (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

View Journal | Current Issue | Register

KMITL Science and Technology Journal

เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อย่อ KMITL Sci. Tech. J. เลข ISSN 1905-2367 กำหนดออกเผยแพร่จำนวน 2 ฉบับต่อปี ซึ่งหน่วยงานหลักที่สนับสนุนการดำเนินงานวารสารและสนับสนุนงบประมาณการจัดพิมพ์วารสาร คือ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรศัพท์ 02 3298136 โทรสาร 02 3298221 เว็บไซต์ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย www.kmitl.ac.th/research เว็บไซต์วารสารปัจจุบัน http://stj.kmitl.ac.th/

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Science and Technology Mahasarakham University)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ ผู้นิพนธ์ทุกท่านสามารถส่งเรื่องมาพิมพ์ได้ โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก และไม่จำเป็นต้องสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานที่ได้รับการพิจารณาในวารสารจะต้องมีสาระที่น่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และจะต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อนและไม่ อยู่ในระหว่างพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใด บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไข เนื้อหา รูปแบบ แอ และสำนวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควรทั้งนี้เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐาน สากลและนำไปอ้างอิงได้

View Journal | Current Issue | Register

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University)

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความทั่วไปบทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือผู้นิพนธ์ทุกท่านสามารถส่งเรื่องมาพิมพ์ได้ โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกขอบเขตของวารสารครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม การศึกษา บริหารธุรกิจ

View Journal | Current Issue | Register

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (Rajabhat Maha Sarakham University Journal)

ขอบเขตของวารสาร (Scope of Journal) เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ โดยนำเสนอในรูปแบบ1) บทความประสบการณ์ และบทความเรียบเรียง 2) บทความวิจัย เป็น Concept paper หรือ ผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว 3) ผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปวัตถุประสงค์ของวารสาร (Objective of Journal)1) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 2) เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 3) เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

View Journal | Current Issue | Register

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (THE JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING AND MENTAL HEALTH)

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ นวัตกรรม และผลงานวิจัยทางการพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต และสาขาที่เกี่ยวข้อง กำหนดออกวารสาร ปีละ 3 ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2) พฤกษาคม – สิงหาคม และ ฉบับที่ 3) กันยายน - ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

NIDA Case Research Journal

NIDA Case Research Journal’s main objective is to publish high quality, peer-reviewed, previously unpublished case studies -- preferred but not required to be in the context of Thailand and should be archival or field based research.   The main theme of case studies published in NIDA Case Research Journal relates to development administration.

View Journal | Current Issue | Register

Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT-POLY Journal)

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการ ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการทุกสาขาต่อสาธารณะ ซึ่งผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์ประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทพินิจหนังสือ ต้นฉบับที่พิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

View Journal | Current Issue | Register

วารสารพัฒนาสังคม (Journal of Social Development)

View Journal | Current Issue | Register

วารสาร มทร. อีสาน (RMUTI Journal)

วารสาร มทร.อีสาน

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยออกสู่สาธารณชน

วารสาร มทร.อีสาน  เป็นวารสารราย 6 เดือน ตีพิมพ์ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

LEARN Journal

The peer-reviewed LEARN Journal is aimed at (1) publishing research articles in foreign language learning and teaching studies as well as various fields of linguistics; (2) encouraging graduate students and academics in the aforementioned fields to share new insights and discoveries based on their theses, dissertations, or research studies; and (3) strengthening the collaboration and networking among academics and researchers worldwide.

View Journal | Current Issue | Register

ศิลปกรรมสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Thai Journal of Science and Technology

เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิชาชีพบัญชี

วารสารวิชาการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

วารสารบริหารธุรกิจ

วารสารวิชาการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ในการศึกษาและวิจัยต่อไป โดยพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

วารสารไทยคดีศึกษา

วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและการค้นคว้าที่เป็นความรู้ไทยศึกษาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Architectural/Planning Research and Studies

วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยีอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การผังเมือง การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ภูมิสถาปัตยกรรม และในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ

View Journal | Current Issue | Register

Journal of HR intelligence

View Journal | Current Issue | Register

วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการด้าน ชนบทศึกษา การพัฒนา และงานอาสาสมัครในลักษณะสหสาขาวิชาการทางสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจ  การพัฒนาชุมชน  และประวัติศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Thammasat Medical Journal

Thammasat Medical Journal

View Journal | Current Issue | Register

Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery

View Journal | Current Issue | Register

Thammasat Review

วารสาร Thammasat Review เป็นวารสารทางวิชาการภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ในการศึกษาและวิจัยต่อไป

View Journal | Current Issue | Register

Thammasat International Journal of Science and Technology

The Thammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT) contains research reports, articles concerning development work and research activities. The objectives are to publicize and promote the research contributions and innovative works in the fields associated with science and technology. Areas covered include

1.   Physical Sciences such as Chemistry, Physics, Mathematics, Statistics.

2.   Biological Sciences such as Biology, Zoology, Botany, Genetics, Agriculture.

3.   Medical Sciences such as Medicine, Dentistry, Veterinary, Pharmacy, Physiotherapy, Nursing, Public Health.

4.   Engineering and Architecture such as Electrical Engineering, Civil Engineering, Environmental Engineering, Computer Engineering, Architecture.

The journal publishes 4 issues per year No.1 January-March, No.2 April-June, No.3 July-September, No.4 October – December.

View Journal | Current Issue | Register

ASEAN Journal of Management & Innovation

The ASEAN Journal of Management & Innovation (AJMI), formerly Stamford Journal publishes insightful, original and timely research that describes or potentially impacts management or innovation and that has the potential to be applied in the ASEAN context.

View Journal | Current Issue | Register

The International Journal of East Asian Studies

วารสารระดับนานาชาติที่จะเป็นเวทีให้กับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความต่างๆในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะด้านสังคมศาสตร์หรือสหวิทยาการ วารสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุกแง่มุม และเพื่อสร้างเครือข่ายให้กับนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ นักวารสารศาสตร์ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประกอบธุรกิจ ที่จะนำเสนอมุมมองในวงกว้าง โดยต้นฉบับบทความวิจัยทั้งหมดจะได้รับการตรวจประเมิน (peer review) โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและระดับสากล

View Journal | Current Issue | Register

วารสารญี่ปุ่นศึกษา

วารสารญี่ปุ่นศึกษาเป็นวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) ที่โครงการญี่ปุ่นศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและงานวิจัยทุกด้านที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา ของ คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก  เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ใช้วารสารเป็นแหล่งต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศชาติในเชิงบูรณาการ และเพื่อรายงานให้ผู้อ่านทราบถึงกิจกรรมวิชาการของโครงการญี่ปุ่นศึกษาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรในเครือข่ายพันธมิตร

View Journal | Current Issue | Register

วารสารธรรมศาสตร์

วารสารธรรมศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้และความคิดใหม่ๆ ในแขนงวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งเสริมให้อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารอ่านประกอบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิชาการสถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

จัดทำโดยสถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

View Journal | Current Issue | Register

วารสารหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

The journal welcome articles in which relevant to the aims of journal, especially educational development, instructional practice, curriculum and instruction, teaching strategies, professional development, social sciences, and interdisciplinary.

View Journal | Current Issue | Register

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Education Mahasarakham University)

View Journal | Current Issue | Register

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต (Buabandit Journal of Educational Administration)

ISSN 1513-007X

จัดทำโดย...โครงการบัณฑิตศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University วารสารการบริหารและพัฒนา

จัดทำโดยภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

View Journal | Current Issue | Register

วารสารปัญญาภิวัฒน์

ISSN 1906-7658

วารสารปัญญาภิวัฒน์ (PANYAPIWAT JOURNAL) ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดพิมพ์เผยแพร่  ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Modern Management Journal

วารสารการจัดการสมัยใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการ ความรู้ ความคิดทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการจัดการ เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศทางวิชาการด้านการจัดการ เพื่อเป็นแหล่งประสาน แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาด้านการจัดการสมัยใหม่ รวมทั้งเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Educational Administration Burapha University (วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา)

"The published articles cover education administration research, articles relating to new ideas in education, administration management, and management styles. The publications are of interest to Directors, school administrators and education management personnel. Article authors range from University Thesis students to Administrators, Professional Educators, as well as Professionals in other fields of study." The Journal of Educational Administration, Burapha University publishes 2 issues per year; one issue covering the months of April-September and the 2nd issue covering the months of October-March.

View Journal | Current Issue | Register

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม (Journal of Education and Social Development)

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมจัดพิมพ์ขึ้นโดยวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม
2. เพื่อเป็นสื่อกลางการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา
3. เพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการด้านการศึกษา และการพัฒนาสังคมของนักวิชาการทั่วไปในรูปแบบบทความทางวิชาการและบทความพิเศษ

View Journal | Current Issue | Register

HRD Journal

HRD Journal promotes aspects of practices and research that explore issues of individual, group and organizational learning and performance, wherever they might be located. HRD Journal is an academic journal for scholars of human resource development and related disciplines.

View Journal | Current Issue | Register

ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal)

Frequency : in every three months; on March, June, September and December. Policy is to encourage distribution of scientific information in medical and health sciences. It publishes seven types of article; medical innovation, original article, case report, review article, conference, symposium and letter to editor.

View Journal | Current Issue | Register

วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts)

วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts) ดำเนินการจัดทำและจัดพิมพ์โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทั่วไปได้มีโอกาศเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา รับพิจารณาผลงานทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ทุกแขนง ทั้งที่เขียนด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยอาจจะอยู่ในรูปของบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการหรือผลงานแบบอื่นๆ  มีกำหนดออกเป็นราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับมกราคม - มิถุนายน และฉบับกรกฎาคม - ธันวาคม 

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวรรณวิทัศน์

วารสารวรรณวิทัศน์จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิด และผลงานทางวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย

2.เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ และทรรศนะทางวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทยระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป

3.เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้เรื่องภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย

View Journal | Current Issue | Register

ภาษาและภาษาศาสตร์

วารสาร ภาษาและภาษาศาสตร์ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับมกราคม - มิถุนายน และฉบับกรกฎาคม - ธันวาคม ดำเนินงานโดยภาควิชาภาษาศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เพื่อรองรับผลงานวิชาการและวิจัยในประเด็นต่างๆ ที่ภาษามีบทบาทสำคัญ รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งจากนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศ

View Journal | Current Issue | Register

Journal of English Studies

Journal of English Studies is a peer-reviewed journal published annually by the Department of English, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University. The journal provides a forum for those interested in new ideas in all aspects of English language studies.  We welcome original manuscripts and reviews in, Intercultural Communication, Literary and Cultural Studies, Translation, English as a Foreign, Second or International Language, World Englishes, English for Specific Purposes and other related fields.In particular, we welcome papers that focus on the role of English and English studies in Thailand and Asia.

View Journal | Current Issue | Register

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakhon Rajabhat University Journal)

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยผลงานวิจัยที่อยู่ในรูปของ บทความวิชาการ บทความวิจัยขออาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ และบุคคลทั่วไป

View Journal | Current Issue | Register

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakhon Graduate Studies Journal)

เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นวารสารราย 3 เดือน ที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ออกปีละ 4 เล่ม ได้แก่

  • ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
  • ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
  • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
  • ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Nursing science Chulalongkorn University)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสนอวิทยาการก้าวหน้าทางพยาบาลศาสตร์                                     2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณค่าต่อวิชาชีพพยาบาล
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้และข่าวสารทางพยาบาลศาสตร์          4. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบัน

กำหนดออก ทุก 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ
:: ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน    :: ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม    :: ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Applied Environmental Research

Applied Environmental Research is a fully peer-reviewed, interdisciplinary publication of original contributions on international environmental issues, a forum for exchange of academic experiences and research activities in the field of environmental science and technologies and environmental management.

Currently known as : Applied Environmental Research (January 2014 - current)

Formerly known as : Journal of Environmental Research (2009 - December 2013)

ISSN : 2287-0741 (Print Version), 2287-075X (Electronic Version)

View Journal | Current Issue | Register

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (Journal of Community Development Research)

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัย. องค์ความรู้ ที่ได้จากการวิจัยในเชิงการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและผลงานทางวิชาการของนักวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน. โดยมีกำหนดออกเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ. คือ เดือนมกราคม-มิถุนายน. และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม.

View Journal | Current Issue | Register

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Journal)

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่บทความงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เสนอผลงานวิจัยลงตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีกำหนดออกเผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ คือ เดือนมกราคม-เมษายน. เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม. และเดือนกันยายน-ธันวาคม.

View Journal | Current Issue | Register

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Journal of Education Naresuan University)

วารสารเพื่อการตีพิมพ์บทความทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์ที่นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ โดยเน้นด้านบริหารและพัฒนาการศึกษา หลักสูตรและการสอน วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

View Journal | Current Issue | Register

Buddhachinaraj Medical Journal

Buddhachinaraj Medical Journal mission is to publish medical, medical education and public health articles reporting the results of original research, clinical studies, review articles, medical innovations, journal synopsis, conference papers, letters to the editor, question & answer and other appropriate articles.

View Journal | Current Issue | Register

The Thai Journal of Veterinary Medicine

The Thai Journal of Veterinary Medicine publishes articles reporting interdisciplinary investigations concerning veterinary and animal sciences, at all levels of resolution, from basic to clinical, molecular to behavioral, and opinions that are of general interest to the broad community of veterinarians and biological scientists. Clinical or pathological investigations, protocols and reviews will also be considered for publication if they provide significant insight into the structure or function, the pathophysiology of a disease, or its treatment.

View Journal | Current Issue | Register

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing)

เป็นวารสารที่จัดทำโดยสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ซึ่งเป็นสมาคมพยาบาลที่มีสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกร่วมกันจัดทำวารสารเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเผยแพร่วิทยาการใหม่ๆ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ในสาขาการดูแลรักษาและการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก โรคเรื้อรัง รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกและผู้ที่สนใจ

View Journal | Current Issue | Register

วารสารช่อพะยอม (Chophayom Journal)

วารสารช่อพะยอม : เป็นวารสารที่ส่งเสริมและเผยแพร่บทความวิจัยและวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมให้นักวิชาการและผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิชาการในรูปบทความ และเป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (Journal of Public Health)

เป็นวารสารของคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขในสาขาต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อนักสาธารณสุขและผู้สนใจทั่วไป เป็นสื่อข่าวสาร และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์  โดยได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากไชน่าเมดิคัลบอร์ด (CMB)

View Journal | Current Issue | Register

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The Golden Teak : Humanity and Social Science)

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ปีละ 2 ฉบับ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

View Journal | Current Issue | Register

วารสารการสื่อสารมวลชน (Journal of Mass Communication)

ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกๆท่าน เข้ามาใช้งานระบบวารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิชาการศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์

เป็นสารสารที่มีการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (Academic article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความพิเศษ (Special article) ในด้านศิลปะและการออกแบบของคณะมัณฑนศิลป์แก่วงวิชาการและวิชาชีพการออกแบบรวมถึงสาธารณชน

View Journal | Current Issue | Register

ไทยไภษัชยนิพนธ์

วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นิพนธ์ต้นฉบับที่เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการและบทความฟื้นฟูวิชาการ  ครอบคลุมศาสตร์ทางด้านเภสัชศาสตร์ (pharmacy, pharmaceutical sciences) วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติ ในรูปแบบเล่มวารสารและฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการให้แก่สังคม ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ที่สนใจ

View Journal | Current Issue | Register

วารสารสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (Animal Science and Agricultural Technology Journal)

เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงาน บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่เกี่ยวกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งประกอบด้วยทางด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการสัตวแพทย์ และพื้นฐานทางสัตวศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

View Journal | Current Issue | Register

Silpakorn University Science and Technology Journal

All articles submitted for publication will be evaluated by a group of distinguished reviewers. The editorial board claims no responsibility for the contents or opinion expressed by the authors of individual article.

View Journal | Current Issue | Register

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Journal of Education, Silpakorn University)

วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์นักวิชาการทางการศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน และ 2)เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม และ       2) ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม

View Journal | Current Issue | Register

Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts

Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts is published in June by Silpakorn University. The journal features articles and research notes/articles in the fields of Art and Design and the Social Sciences and Humanities. Its aim is to encourage and disseminate scholarly contributions by the University’s faculty members and researchers. Well researched, innovative works by other scholars are welcome. A review committee consisting of academic experts in the relevant fields will screen all manuscripts, and the editorial board reserves the right to recommend revision/ alteration, if necessary, before their final acceptance for publication.

View Journal | Current Issue | Register

หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย เป็นวารสารวิชาการที่ผลิตโดยภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีเนื้อหน้ามุ่งเน้นทางด้านทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นบทความที่ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาคุณภาพจากกองบรรณาธิการ บรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ

View Journal | Current Issue | Register

Damrong Journal of The Faculty of Archaeology Silpakorn University

วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี

ดำรงวิชาการเป็นวารสารวิชาการของคณะโบราณคดี ซึ่งเป็นวารสารประจำคณะฯ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา และภาษา ของคณาจารย์ นักวิชาการ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือนักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป โดยเริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบันมีกำหนด ออกปีละ 2 ฉบับ ราย 6 เดือนของทุกปี (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) จัดพิมพ์จำนวน 500 เล่มต่อฉบับ ซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์ในการ แสวงหากำไร

View Journal | Current Issue | Register

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ (Sipakorn University Journal)

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ และส่งเสริมให้นักวิชาการและผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิชาการในรูปบทความวารสาร

View Journal | Current Issue | Register

Veridian E-Journal (Graduate School,Silpakorn University)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดทำวารสารวิชาการ Veridian E – Journal เพื่อเป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับชาติและนานาชาติหรือระดับสากล โดยเริ่มดำเนินการจัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมาและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.ejournal.su.ac.th โดยได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ซึ่งเป็นศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยที่มีการจัดทำค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงอย่างถูกต้องสมบูรณ์และต่อเนื่องทุกปี

View Journal | Current Issue | Register

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย (Silpakorn Educational Research Journal)

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยเป็นวารสารที่รองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต (ทั้งในและนอกสถาบัน) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ  2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima)

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ผลิตผลงานวิชาการ รายงานผลการวิจัยทางการศึกษาพยาบาล การพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ บทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษาพยาบาล การพยาบาลสาขาต่างๆ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ

View Journal | Current Issue | Register

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS)

เป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางสาขาเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมด้านเภสัชเวท ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคโนโลยีเภสัชกรรม เครื่องสำอาง เภสัชเคมี ชีวเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมสังคมและการบริหาร เภสัชกรรมคลินิกและบริบาลเภสัชกรรม และเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลและข้อคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย จากทุกสถาบัน

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)

เป็นวารสารที่รวบรวมบทความวิจัย ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์นักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แก่ผู้สนใจทั่วไป และเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยของนักศึกษา รวมถึงเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการวิจัย

ISSN 1906-201X

View Journal | Current Issue | Register

วารสารสารสนเทศศาสตร์ (Information Journal)

View Journal | Current Issue | Register

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือบทความจากงานวิจัย และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นทางวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ที่จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ทั้งนี้บทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

View Journal | Current Issue | Register

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง (Journal of Mekong Societies)

วารสารสังคมลุ่มนํ้าโขง เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ทั้งนี้ วารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพจาก สกอ.  สกว.  และได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1  ด้านคุณภาพ โดย TCI และบทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Sustainable Energy & Environment

The Journal of Sustainable Energy and Environment (JSEE) is an international peer-reviewed, quarterly journal that publishes theoretical, experimental and applied results in the science, engineering and policy aspects of sustainable energy and environment. The journal aims to provide a multidisciplinary and international forum for the dissemination of the latest high-quality research results, particularly those related to or with implications for the Asian region.

View Journal | Current Issue | Register

เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal)

เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal) เป็น วารสารทางวิชาการแพทย์ทหาร มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและความรู้เกี่ยวกับกิจการสายแพทย์ และการเสนารักษ์ แก่ผู้ที่สังกัดกรมแพทย์ทหารบก โดยเปิดโอกาสให้มีการเสนอบทความประเภทต่างๆ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตีพิมพ์ออกทุก 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ

View Journal | Current Issue | Register

วารสารศึกษาศาสตร์ | Journal of Education

วารสารศึกษาศาสตร์ เป็นวารสารที่จัดพิมพ์ปีล่ะ 3 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคคลากรด้านศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วว่าเป็นวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ ผลงานทุกเรื่องจะผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ โดยวารสารศึกษาศาสตร์ พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการที่มีสาระเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา การเรียน การสอน หลักสูตร จิตวิทยาการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดผล การประเมินผลทางการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสอนภาษาต่างประเทศ และการฝึกอบรม

View Journal | Current Issue | Register

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (Nursing Journal of The Ministry of Public Health )

วัตถุประสงค์
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการพยาบาลทุกสาขาและการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพ เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2555 วารสารจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (จากเดิมออกปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 มกราคม–เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน–ธันวาคม (อัตราค่าสมาชิก 3 เล่ม 300 บาท/ปี)

View Journal | Current Issue | Register

JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH (วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

รับลงบทความวิชาการ บทความวิจัยทางการพยาบาล การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการออกวารสารทุก 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.-ธ.ค.) จำนวนชิ้นงานบทความ 6 เรื่อง/ฉบับ

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)

1. เผยแพร่ความรู้ทางพยาบาลศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางการพยาบาล การศึกษา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. ส่งเสริมให้บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้่องได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ

View Journal | Current Issue | Register

Journal of the Medical Technologist Association of Thailand


View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร(RMUTPRESEARCH  JOURNAL) เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและถ่ายทอดผลงานวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ เดือนมีนาคมและกันยายน ของทุกปี

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Hematology and Transfusion Medicine

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต เป็นวารสารทางการของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และศูนย์บริการโลหิตห่งชาติ สภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางโลหิตวิทยา และเวชศาสตร์บริการโลหิต พัฒนางานเขียนของนักวิจัย เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและข่าวสารทางวิชาการของทั้งสององค์กร

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

เป็นวารสารที่พิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางผลงานวิชาการและการ วิจัยทางสาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ศิลปอุตสาหกรรม นิเทศศิลป์ ศิลปกรรม และการ วางแผนภาคและเมือง

View Journal | Current Issue | Register

Chulalongkorn Business Review (จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์)

วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์เป็นวารสารทางด้านการบริหารธุรกิจที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการผลิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอบทความคุณภาพที่สามารถแสดงถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฏีเพื่อที่นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติที่นักปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจ

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวารสารที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ เช่น เคมี ก่อสร้าง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล อุตสาหการ และสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา

View Journal | Current Issue | Register

วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses)

วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชาในด้านวัฒนธรรมและศิลปะ 1. ชาติพันธุ์ 2. ประวัติศาสตร์-โบราณคดี 3. ปรัชญา-ศาสนา 4. แฟชั่น-เครื่องแต่งกาย-เครื่องประดับ 5. ภาษา-วรรณกรรม 6. ศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม 7. เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม 8. สารสนเทศ-การสื่อสาร 9.ศิลปศึกษา  จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) --วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ผ่านการประเมินคุณภาพโดย TCI อยู่ในกลุ่มที่ 1 และอยู่ในรายชื่อวารสารของ สมศ.

View Journal | Current Issue | Register

กระแสวัฒนธรรม

วารสารกระแสวัฒนธรรม (CULTURAL APPROACH) เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (เดือนมกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

2.   เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านผลงานวิชาการและการวิจัย

View Journal | Current Issue | Register

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (Journal of Thai Hospitality) เป็นวารสารวิชาการของสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) โดยกำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ(เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.   เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ และการค้นคว้าวิจัย
3.   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง
4.   เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง

View Journal | Current Issue | Register

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ขื่อเดิม: วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุก ๆ 3 เดือน

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Public Health and Development | วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัยทางด้านการพัฒนาสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางด้านการสาธารณสุขและการแพทย์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป

Impact factor: 0.095 in the year 2013

View Journal | Current Issue | Register

KKU ENGINEERING JOURNAL

KKU ENGINEERING JOURNAL was published by the Faculty of Engineering, Khon Kaen University (KKU),  the journal was committed to provide academic and research works in Engineering and Technology

View Journal | Current Issue | Register

Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology

Thai Journal Obstetrics and Gynaecology is the official journal of The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists.  This is a peer-reviewed journal aiming to promote academic knowledge and provide a forum for publication in Obstetrics and Gynecology.

Type of paper: Original article, Case report, Meta-analysis, Review article, Letter to editor

Specialty of paper: General obstetrics, General gynecology, Reproductive medicine, Maternal-fetal medicine,

Gynecologic oncology

Frequency: 4 issues per year (January-March, April-June, July-September, October-December)

Language: Fulltext in English, Abstract both in Thai and English

Free access: online

View Journal | Current Issue | Register

Applied Economics Journal

Applied Economics Journal is a peer-reviewed journal of the Center for Applied Economics Research (CAER), Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok. It was first published in 1994 as the “Kasetsart University Journal of Economics”. The journal title has been changed to AEJ since vol.17 no.1 (June 2010). AEJ is indexed in CAB Abstracts, IDEAS/RePEc and TCI. Two issues are published a year, in June and December. All articles are open access. No submission fee and page charge.

View Journal | Current Issue | Register

วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

2.เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า องค์ความรู้ ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

NIDA Development Journal: วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

The NIDA Development Journal (NDJ) publishes manuscripts that describe or synthesize research of direct relevance to development administration. Its main objective is to publish high quality, peer-reviewed papers using at least two referees that have not previously been published and that reflect the latest research in the area of policy, administration and development. The editors welcome a wide range of academic papers, including research articles, review articles, and book reviews.

View Journal | Current Issue | Register

SDU Research Journal Humanities and Social Sciences

วารสารวิจัย มสด. เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ 

View Journal | Current Issue | Register

SDU Research Journal Sciences and Technology (วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บทความวิจัย บทความวิชาการและแนะนำหนังสือ

View Journal | Current Issue | Register

KING MONGKUT’S AGRICULTURAL JOURNAL

รอรายละเอียด

View Journal | Current Issue | Register

Pacific Rim International Journal of Nursing Research

This journal belongs to Thailand Nursing and Midwifery Council. It is an English language, refereed (peer reviewed), quarterly publication for nursing research which publish research, literature review and concept analysis papers.

View Journal | Current Issue | Register

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

View Journal | Current Issue | Register

International Journal of Behavioral Science

View Journal | Current Issue | Register

วารสารสภาการพยาบาล(Thai Journal of Nursing Council)

วารสารสภาการพยาบาล เป็นวารสารวิชาการที่มีการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา กำหนดออกราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ โดยสภาการพยาบาลเป็นเจ้าของ มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของพยาบาลวิชาชีพ และความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการพยาบาล ทั้งด้านการพยาบาลทางคลินิกและชุมชน การศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล และที่เกี่ยวข้อง

View Journal | Current Issue | Register

The Journal of Tropical Medicine and Parasitology

View Journal | Current Issue | Register

Journal of nursing and education/วารสารการพยาบาลและการศึกษา

วารสารวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

View Journal | Current Issue | Register

Vajira Medical Journal (วชิรเวชสาร)

Vajira Medical Journal (Vajira Med J) was established in 1957 with the aim to provide medical knowledge, medical education and biomedical sciences information in various forms of publications: original article, case report, and review article.

View Journal | Current Issue | Register

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Journal of Behavioral Science)

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ เป็นเวทีส่งเสริมให้นักวิชาการได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะผลงานทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่มีเป้าหมายนำองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาบุคคลและสังคมเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตของบุคคลอย่างยั่งยืน

View Journal | Current Issue | Register

รามาธิบดีพยาบาลสาร

รามาธิบดีพยาบาลสาร เป็นวารสารทางการพยาบาลราย 4 เดือน จัดทำขึ้นโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีระบบการบริหารจัดการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.และ TCI กำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า โครงการกิจกรรม การวิจัยทางการพยาบาลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

View Journal | Current Issue | Register

Journal of the Psychiatric Association of Thailand

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นวารสารของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ออกปีละ 4 ฉบับ ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมวิทยาการ การค้นคว้า และเป็น สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข่าวสารทางวิชาการในวงการจิตเวชศาสตร์ ของประเทศไทย

View Journal | Current Issue | Register

Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น สาขาวิชาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม รวมทั้งวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม

กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

สงขลานครินทร์เวชสาร

สงขลานครินทร์เวชสาร เป็นวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อเผยแพร่และเปิดโอกาสให้เสนอผลงานวิจัยและวิชาการ รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจ อันเป็นวิทยาการใหม่ ข้อเสนอแนะและแนวความคิดใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขและผู้สนใจทั่วไป
กำหนดออก: ปีละ 6 เล่ม

View Journal | Current Issue | Register

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยเป็นของกรมสุขภาพจิต  ออกปีละ 3 ฉบับ ในเดือน  มกราคม  พฤษภาคม  กันยายน  เพื่อการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ และเสนอข่าวทางสุขภาพจิตที่น่าสนใจทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

View Journal | Current Issue | Register

วารสารสมาคมนักวิจัย

เป็นวารสารทางวิชาการนำเสนอ ผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ และศาตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการนำลงตีพิมพ์ต้องผ่าน peer review 2 ท่าน ที่มีผลงานที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ โดยวิธีการ blind ทั้งผู้นำเสนอผลงาน และ peers ในวารสารจะมีบทความทางวิชาการ และบทวิพากษ์และแนะนำหนังสือ ที่น่าสนใจ โดย มีวาระการออกวารสาร ทุก 4 เดือนอย่างสม่ำเสมอ มีสมาชิกทั่วประเทศทั้งหมดมากกว่า 3,000 คน

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Science and Technology Mahasarakham University

กำหนดพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ออกราย 3 เดือน วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีเนื้อหาครอบคลุมงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ บรรณาธิการ ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล เจ้าของ สำนักงานกองบรรณาธิการ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 Tel/fax: 043754416

View Journal | Current Issue | Register

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ Songklanagarind Journal of Nursing

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพ
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก
เจ้าของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074-286459
บรรณาธิการ รศ.ถนอมศรี อินทนนท์
กำหนดออก ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Nursing Science (วารสารพยาบาลศาสตร์)

The Journal of Nursing Science (J Nurs Sci) is the peer-reviewed journal of Faculty of Nursing, Mahidol University. The Journal aims at serving as a forum for exchanging ideas, experience, and knowledge relevant to nursing and health care with potential to advance knowledge for practice, education, management or policy. The Journal publishes original research articles, review articles, articles on methodological issues and ethical dilemmas, commentaries on previous articles published in the Journal, and clinical studies in all areas of nursing. Either Thai or English is accepted as the language of writing.

View Journal | Current Issue | Register

Suranaree Journal of Science and Technology

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวารสารพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ รับตีพิมพ์เฉพาะบทความภาษาอังกฤษ จัดพิมพ์เป็นราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ; ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม , ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน , ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน  และฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม) บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารนี้ต้องมีคุณค่าทางวิชาการอย่างเด่นชัด จะต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ได้ผ่านการตรวจสอบเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการฯ เรียนเชิญ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารฯ จำนวน 3 ฉบับ พร้อมสำเนาสิ่งพิมพ์จำนวน 5 ชุด

View Journal | Current Issue | Register

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (JMTPT) เป็นวารสารของคณะเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด  โดยแบ่งประเภทเป็น บทความทั่วไป บทความปริทัศน์ นิพนธ์ต้นฉบับ และ จดหมายถึงบรรณาธิการ   วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Journal of Industrial Education)

Journal of Industrial Education (JIE) was established in 1996 with the objective to publish and provide industrial education knowledge, science education, technology education, education and sciences information in various forms of publications: original articles, review articles and book reviews.

View Journal | Current Issue | Register

วารสารเกื้อการุณย์

เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และผลการวิจัยทางการพยาบาลรวมทั้งศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ออกปีละ 2 ฉบับ ดำเนินการโดยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (นวมินทราธิราช)

View Journal | Current Issue | Register

พยาบาลสาร (Nursing Journal)

พยาบาลสาร (Nursing Journal) ดำเนินการจัดพิมพ์โดย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพ ระหว่างบุคคลากรที่อยู่ในวงการวิชาชีพและผู้ที่สนใจ

View Journal | Current Issue | Register

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (Journal of Nursing Science and Health)

เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาลด้านความรู้ แนวคิดนวัตกรรมทางการพยาบาลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ บทความที่ตีพิมพ์ประกอบด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัย ปกิณกะ และข่าวความเคลื่อนไหวในวิชาชีพพยาบาลและสุขภาพ โดยวารสารออกตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุกๆ 3 เดือน

View Journal | Current Issue | Register

Thai Journal of Genetics

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับเต็มได้ด้านใน

View Journal | Current Issue | Register