Thai Journals Online (ThaiJO)


Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)


คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

arrow_12  สำหรับผู้แต่ง (Author)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)
(ผู้ใช้ยังไม่มี Username, Password ในระบบ ThaiJO)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกในวารสารอื่นๆ 
(ผู้ใช้มี Username, Password ในระบบ ThaiJO เรียบร้อยแล้ว)

1449044260_bullet_star_16 การส่งบทความ (Submission)

1449044260_bullet_star_16 การแก้ไขบทความ (Author Correction)

arrow_12  สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

1449044260_bullet_star_16 การประเมินบทความ (Review)

arrow_12  สำหรับบรรณาธิการ (Editor)

1449044260_bullet_star_16 การพิจารณาบทความ (Editing)

arrow_12  สำหรับผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)

1449044260_bullet_star_16 ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)


faq2_200


วารสารเข้าสู่ระบบใหม่ (New Journals): เมษายน 2560

» วารสารวิจัยสังคม (JOURNAL OF SOCIAL RESEARCH)

» JOURNAL OF COMMUNICATION ARTS (วารสารนิเทศศาสตร์)

» วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)

» วารสารหาดใหญ่วิชาการ (HATYAI ACADEMIC JOURNAL)

» วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ (JOURNAL OF SOUTHERN TECHNOLOGY)


ค้นหาวารสารตามตัวอักษร

--------------------------------------------------------------------

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Page Header Logo

Journal of Business, Economics and Communications

“วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร” (Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal)” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัย ที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่กว้างขวาง

View Journal | Current Issue | Register

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ต้นฉบับที่รับพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น บทความที่เผยแพร่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakhon Graduate Studies Journal)

เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นวารสารราย 3 เดือน ที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ออกปีละ 4 เล่ม ได้แก่

  • ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
  • ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
  • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
  • ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE

วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการเผยะแพร่ผลงานทางวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ วารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ตีพิมพ์ทั้งรูปแบบรูปเล่มและระบบวารสารอิเล็คทรอนิคส์ Thai Journals Online (ThaiJO) ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน เนื้อหาของบทความต้องเกี่ยวข้องกับด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในด้านปรัชญาและศาสนา  ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี อาณาบริเวณศึกษา และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารปัญญาภิวัฒน์

ISSN 1906-7658

     วารสารปัญญาภิวัฒน์ (PANYAPIWAT JOURNAL) ได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นวารสารที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

     กำหนดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับแรก เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่สอง เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่สาม เดือนกันยายน-ธันวาคม)

     เผยแพร่ในเว็บไซต์ http://journal.pim.ac.th

View Journal | Current Issue | Register

วารสารปาริชาต (Parichart Journal, Thaksin University)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารพยาบาล (Thai Journal of Nursing)

วารสารพยาบาลเป็นวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งความรู้ใหม่ในวงการสุขภาพที่เกี่ยวข้องและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น และ ประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลอีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพและภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล  จัดทำโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (Nursing Journal of The Ministry of Public Health )

วัตถุประสงค์
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการพยาบาลทุกสาขาและการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพ เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2555 วารสารจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (จากเดิมออกปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 มกราคม–เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน–ธันวาคม (อัตราค่าสมาชิก 3 เล่ม 300 บาท/ปี)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารพยาบาลตำรวจ (JOURNAL OF THE POLICE NURSES)

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่งประกอบด้วยบทความวิชาการทางการพยาบาลและงานการวิจัยทางการพยาบาลของอาจารย์พยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาล ผลงานทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลและสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการออกวารสารเป็นราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses)

วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing)

เป็นวารสารที่จัดทำโดยสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ซึ่งเป็นสมาคมพยาบาลที่มีสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกร่วมกันจัดทำวารสารเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเผยแพร่วิทยาการใหม่ๆ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ในสาขาการดูแลรักษาและการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก โรคเรื้อรัง รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกและผู้ที่สนใจ ปีละ 2 เล่ม มกราคม -มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Nursing science Chulalongkorn University)

เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ ในสาขาพยาบาลศาสตร์ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน


Journal of Nursing Science Chulalongkorn University is a peer-reviewed journal
, published academic papers in nursing science.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (Journal of Nursing Science and Health)

เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาลด้านความรู้ แนวคิดนวัตกรรมทางการพยาบาลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ บทความที่ตีพิมพ์ประกอบด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัย ปกิณกะ และข่าวความเคลื่อนไหวในวิชาชีพพยาบาลและสุขภาพ โดยวารสารออกตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุกๆ 3 เดือน

View Journal | Current Issue | Register

Vol 37 No.1 January - March 2017

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ Songklanagarind Journal of Nursing

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพ
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก
Owner: Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla Tel. 074-286452  E-mail: sjnpsu@gmail.com

Edito: Associate Professor Dr.Waraporn Kongsuwan
Set out 4 Volum/Year  Vol. 1 January-March,  Vol. 2 April-June, Vol. 3 July-September, Vol. 4 October-December

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย (Thai Red Cross Nursing Journal)

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย จัดทำขึ้นโดยวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพการพยาบาล และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิชาชีพการ พยาบาลและสภากาชาดไทย ขอบเขตของวารสารประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย การทบทวน งานวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาล บทความทั่วไป และปกิณกะ มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน, กรกฏาคม – ธันวาคม)

View Journal | Current Issue | Register

ปีที่ 30 ฉบับที่ 2

วารสารพยาบาลสาธารณสุข (Journal of Public Health Nursing)

วารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการ พยาบาลสาธารณสุข การสาธารณสุข และการพยาบาล และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดทางวิชาการ เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ที่อยู่ในวิชาชีพพยาบาล

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Journal of Behavioral Science)

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ เป็นเวทีส่งเสริมให้นักวิชาการได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะผลงานทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่มีเป้าหมายนำองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาบุคคลและสังคมเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตของบุคคลอย่างยั่งยืน

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารพัฒนาสังคม Journal of Social Development (JSD)

วารสารพัฒนาสังคม โดยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม

 

เปิดรับสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับวารสารทางไปรษณีย์ ผู้สนใจติดต่อที่ jsdnida@hotmail.com

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารภาษาและวรรณคดีไทย (Journal of Thai Language and Literature)

เป็นวารสารที่ตีพีมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการทางภาษาและวรรณคดีไทย สำหรับนักวิชาการ ครูสอนภาษาไทย และผู้สนใจทั่วไป เดิมกําหนดออกปีละหนี่งฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป มีกําหนดออกปีละสองฉบับ

Journal of Thai Language and Literature is a research journal of the Research Centre of Thai Language and Literature, Faculty of Arts, Chulalongkorn University. We invite research papers and articles from all scholars in the field. Papers are mainly published in Thai. Those who wish to submit papers in English are requested to have an abstract of about 250 words in Thai.

The journal comes out twice annually, in June and December. Papers and articles to be published should be sent to:

Research Centre of Thai Language and Literature

Faculty of Arts, Chulalongkorn University

Phyathai Road, Bangkok 10330 Thailand

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารภาษาและวัฒนธรรม (Journal of Language and Culture)

วารสารภาษาและวัฒนธรรม เป็นวารสารวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 เป็นต้นมา และได้รับการประเมินคุณภาพจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และศิลปกรรมที่ตีพิมพ์ในประเทศ ระด้บ A

วารสารภาษาและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางภาษาและวัฒนธรรมแก่สังคม โดยนำเสนอเนื้อหาด้านภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ภาษาและการสื่อสาร มานุษยวิทยา การพัฒนา ภาษาเพื่อการสื่อสาร การแปล และการสอน ทั้งในส่วนของทฤษฎี การประยุกต์ใช้ และบทวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ข้อมูลในภูมิภาคเอเชีย มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี

View Journal | Current Issue | Register

วารสารเภสัชวิทยา (Thai Journal of Pharmacology)

วารสารเภสัชวิทยา     เป็นวารสารทางวิชาการระดับชาติที่มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับเดือน ม.ค.-มิ.ย. และเดือน ก.ค.-ธ.ค.) โดยสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย รับผลงานทางวิชาการในสาขาเภสัชวิทยาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ ได้แก่ งานวิจัย (Research Article), Short Research Article และบทความปริทรรศน์ (Review Article) ทุกบทความจะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ

Thai Journal of Pharmacology is a national journal supported by The Thai Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand. The objective of this journal is to publish articles in pharmacology and related fields, which include original research articles, short research articles and review articles.  All accepted articles will be peer reviewed by experts from various higher education/research institutions.


picture1_918

 

หากท่านสนใจต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากวารสาร และ/หรือส่งผลงาน กรุณาลงทะเบียนที่นี่

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS)

เป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางสาขาเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลและข้อคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย จากทุกสถาบัน โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมศาสตร์สาขา ดังต่อไปนี้ เภสัชกรรมปฏิบัติ (pharmacy practice), การบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care), เทคโนโลยีเภสัชกรรม (pharmaceutical technology), เภสัชเคมี (pharmaceutical/medicinal chemistry), เภสัชวิทยา (pharmacology), เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics), เภสัชพฤกษศาสตร์ (pharmaceutical botany), เภสัชเวทและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (pharmacognosy and natural products), เภสัชกรรมสังคมและบริหาร (social and administrative pharmacy), เภสัชเศรษฐศาสตร์ (pharmacoeconomics), โภชนเภสัชภัณฑ์ (Nutraceutical), วิทยาการเครื่องสำอางและความงาม (Cosmetic sciences and beauty), เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ (biotechnology), เภสัชพันธุศาสตร์ (pharmacogenomics)

การรับผลงาน : รับผลงานผ่านระบบออนไลน์ (E-Journal) ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป (บุคคลทั่วไป กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ คนไทย 1,000 บาท/เรื่อง, ต่างชาติ 50 USD/เรื่อง)

ลิขสิทธิ์ :
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (IJPS) เป็นลิขสิทธิ์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่อนุญาตให้นำส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารนี้ไปผลิต หรือทำซ้ำ หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบรรณาธิการ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)

วารสารมนุษยศาสตร์เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ จัดพิมพ์วารสารนี้เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ยินดีรับต้นฉบับผลงานวิชาการที่เป็นบทความวิจัย (research article) บทความวิชาการที่ไม่ใช่งานวิจัย (non-research academic article) บทความปริทรรศน์ (review article) หรือบทวิจารณ์หนังสือ (book review) ซึ่งเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อหาของบทความต้องเกี่ยวกับสาขาวิชามนุษยศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาษา ภาษาศาสตร์ การเรียนการสอนภาษา การแปล วรรณคดี คติชนวิทยา ศิลปะการแสดง ปรัชญาและศาสนา สื่อสารมวลชน ดนตรี ศิลปะ และการท่องเที่ยว

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วารสารที่ลงตีพิมพ์เป็นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องในสาขาศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม และสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์ โดยบทความมาจากคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ และจัดทำการเผยแพร่ เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) แบบตีพิมพ์ ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ ปีที่ 1 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันได้ตีพิมพ์เผยแพร่ถึง ปีที่ 10 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 และ 2) แบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มเผยแพร่ออนไลน์ ใน ปีที่ 10 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

วาระการออกวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University) มีวาระการออกเป็นราย 6 เดือน โดยออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 

ระยะเวลาในการพิจารณาบทความ: ภายใน 3 เดือน

View Journal | Current Issue | Register

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร MUT JOURNAL OF BUSINESS ADMINISTRATION

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร (MUT Journal of Business Administration)

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งประสงค์เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยบทความต้องมีเนื้อหาทางด้านบริหารธุรกิจ ในลักษณะบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์หนังสือ เป็นต้น โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีหลักการ หรือแนวความคิด (นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจ สามารถนําไปเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือนําไปพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆได้) และ/หรือ เชิงการนําไปปฏิบัติ (ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจได้)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University)

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ   โดยครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การศึกษา  ศิลปกรรม ดนตรี สถาปัตยกรรม ภาษา วรรณกรรม  กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ ออกราย 2 เดือน คือ เล่ม 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ / เล่ม 2 มีนาคม – เมษายน/เล่ม 3 พฤษภาคม – มิถุนายน/เล่ม 4 กรกฎาคม – สิงหาคม /เล่ม 5 กันยายน – ตุลาคม และ เล่ม 6  พฤศจิกายน – ธันวาคม  โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความทั่วไป บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ ( Peer review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล  และนำไปอ้างอิงได้  ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์ จะต้องมีสาระ  งานทบทวนความรู้เดิมและเสนอความรู้ใหม่ที่ทันสมัยรวมทั้งข้อคิดเห็นที่เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผลงานไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆ

View Journal | Current Issue | Register

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี HUMANITY AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL , UBON RATCHTHANI UNIVERSITY

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นสือกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้ 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้

สาขาที่รับตีพิมพ์ 1. มนุษยศาสตร์ 2. สังคมศาสตร์ 3. นิติศาสตร์ 4. รัฐศาสตร์ 5. บริหารศาสตร์ 6. สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

View Journal | Current Issue | Register

พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือบทความจากงานวิจัย และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นทางวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ที่จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน; พฤษภาคม-สิงหาคม; กันยายน-ธันวาคม) ทั้งนี้บทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

View Journal | Current Issue | Register

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Journal of Humanities and Social Sciences, Thaksin University)

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มจัดพิมพ์วารสารฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 เป็นปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 49) ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย  บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์ บทวิจารณ์ หนังสือ บทความปริวรรต ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และการทำผลงานทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (เม.ย. – ก.ย.) และ (ต.ค. – มี.ค.)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal)

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความทางสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่างๆ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (Nakhon Phanom University Journal)

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research articles) บทความวิชาการและ/หรือบทความปริทัศน์ (Review articles) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์บทความดังกล่าวในสาขา ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวความคิด เทคนิค และการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ขึ้น ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยมีกำหนดออกราย 4 เดือน (มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Princess of Naradhiwas University Journal)

เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของ คณะครูอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนศิษย์เก่า บุคคลทั่วไปที่สนใจ ในด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยาบาล การเกษตรและเทคโนโลยี วิศวกรรม และการฝึกอาชีพสาขาอื่นๆ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของ คณะครูอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนศิษย์เก่า บุคคลทั่วไปที่สนใจ ในด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน มานุษยวิทยา โบราณคดี ประชากรศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Naresuan University Journal: Science and Technology)

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่บทความงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เสนอผลงานวิจัยลงตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีกำหนดออกเผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ คือ เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม.

View Journal | Current Issue | Register

http://journal.rmu.ac.th

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (Rajabhat Maha Sarakham University Journal)

ขอบเขตของวารสาร (Scope of Journal) เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ โดยนำเสนอในรูปแบบ1) บทความประสบการณ์ และบทความเรียบเรียง 2) บทความวิจัย เป็น Concept paper หรือ ผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว 3) ผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปวัตถุประสงค์ของวารสาร (Objective of Journal)1) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 2) เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 3) เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Lampang Rajabhat University Journal)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ISSN 2286-8658) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการสรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม และเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ งานวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและนักวิชาการ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

View Journal | Current Issue | Register

ด้วยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยและวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในรูปแบบของวารสารเพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคมและประเทศชาติ

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ด้วยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคมและประเทศชาติ จึงได้จัดทำวารสารวิชาการ (Journal) คือ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ขึ้น โดยรับบทความจากผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
-วิทยาศาสตร์ -เทคโนโลยี -วิศวกรรมศาสตร์ -เกษตรศาสตร์ -แพทยศาสตร์ -วิทยาศาสตร์สุขภาพ -สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ (Sipakorn University Journal)

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ และส่งเสริมให้นักวิชาการและผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิชาการในรูปบทความวารสาร

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารยูโร (The Thai Journal of Urology)

The Thai Journal of Urology: Objectives are (1) to enhance medical researches of urology (2) to propose academic opinion in urology and (3) to distribute their dedicated works and researches on urology.
Frequency:
 Every 6 months or 2 issues per year (June and December)
Free access online
Languague: 
Abstract in English or Thai, Text in English or Thai
ISSN: 
0858-6071

เจ้าของ สมาคมศัลยแพทยท์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วัตถุประสงค์ วารสารยูโร The Thai Journal of Urology จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
2. เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นทางวิชาการด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
กำหนดออก ปีละ 2 เล่ม (มิถุนายน และธันวาคม)
สำนักงานวารสาร หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

View Journal | Current Issue | Register

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559 ISSN 0125-7609 (วิกฤติทางการเมือง : Political Crisis)

วารสารร่มพฤกษ์ (ROMPHRUEK JOURNAL)

วารสารร่มพฤกษ์เป็นวารสารทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกริก ที่ตีพิมพ์มากกว่าสามทศวรรษ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อสังคม อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการขยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง และ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้ที่มาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society)

View Journal | Current Issue | Register

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (Political Science and Public Administration Journal)

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ดำเนินการโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในสาขาวิชาการเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ (Ramkhamhaeng Law Journal)

วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ จัดทำโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือในสาขาวิชานิติศาสตร์พร้อมทั้งเปิดรับบทความในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งกลุ่มเป้าหมายของวารสารฯ คือ นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป วารสารฯ ตีพิมพ์โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่าน อย่างไรก็ตาม วารสารฯ ยินดีที่จะรับพิจารณาบทวิจารณ์หนังสือซึ่งตีพิมพ์ในภาษาอื่นนอกเหนือไปจากนี้

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ (Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition)

วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ รับตีพิมพ์ผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารรูสมิแล (RUSAMILAE JOURNAL)

วารสารรูสมิแล เป็นวารสารกึ่งวิชาการ ราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดพิมพ์ ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการและนักวิชาการทั่วไปทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ มีโอกาสเสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการโดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ใน สาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ผลงานเขียนที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมภาคใต้ อาจอยู่ในรูปแบบ บทความทั่วไป สารคดี บทความวิจัย บทกวี บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ เป็นต้น ต้นฉบับ (Manuscript) ที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใด มาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น ใน ส่วนของบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์จะผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง (peer-reviewed) อย่างเคร่งครัด และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการตามลำดับ โดยให้ส่งต้นฉบับ ทางไปรษณีย์พร้อมแผ่นซีดีเท่านั้น ส่วนบทความทั่วไป สารคดี และข้อเขียนอื่นๆ ผู้เขียนต้องส่งภาพประกอบมาเป็น ไฟล์ .jpg ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 800 Kb

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วรรณวิทัศน์

วารสารวรรณวิทัศน์จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิด และผลงานทางวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย

2.เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ และทรรศนะทางวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทยระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป

3.เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้เรื่องภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ ได้แก่ บทความปริทัศน์บทความวิชาการ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความจากประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสหวิทยาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกแขนงวิชาจากบุคลากรทั้งของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)

เป็นวารสารที่รวบรวมบทความวิจัย ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์นักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แก่ผู้สนใจทั่วไป และเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยของนักศึกษา รวมถึงเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการวิจัย

ISSN 1906-201X

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นวารสารที่รวบรวมบทความวิจัย ที่เป็นผลงานจากวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือจากนักวิชาการทั่วไป รวมถึงบทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการวิจัย ให้เกิดการต่อยอด และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและเสรี ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ TLA Research Journal (Thai Library Association)

วารสารวิจัย เป็นวารสารวิชาการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย ในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สู่ระดับสากล  มีกำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กระกฎาคม – ธันวาคม)

View Journal | Current Issue | Register

51 - 100 of 272 Items