วารสารญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Journal)

วารสารญี่ปุ่นศึกษาเป็นวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) ที่โครงการญี่ปุ่นศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและงานวิจัยทุกด้านที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา ของ คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก  เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ใช้วารสารเป็นแหล่งต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศชาติในเชิงบูรณาการ และเพื่อรายงานให้ผู้อ่านทราบถึงกิจกรรมวิชาการของโครงการญี่ปุ่นศึกษาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรในเครือข่ายพันธมิตร

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 33, No 2 (2016): July-December 2016

Table of Contents

บทความวิชาการ

An Analysis on Adverb “CHANTO” PDF PDF
Natthira Tuptim
ส่องนโยบายการศึกษาญี่ปุ่น PDF
Warintorn Wuwongse

บทความวิจัย

ผู้ชายกับความรักในบทละครโนของเสะอะมิ PDF
Winai Jamornsuriya
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาทางไกล: ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับมหาวิทยาลัยเปิดประเทศญี่ปุ่น PDF
Chutima Sacchanand
กลยุทธ์การอ่านของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่มีความสามารถต่างกัน PDF
เตวิช เสวตไอยาราม
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนโอหงิมาจิ หมู่บ้านชิราคาว่าโก จังหวัด กิฝุ ประเทศญี่ปุ่น PDF
ภัทรา แจ้งใจเจริญ