Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14, No 1 (2555): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กระบวนการเรียนรู้ศิลปะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้: กรณีสถานศึกษาของรัฐPROCESS OF ARTS LEARNING IN SOCIAL AND CULTURAL CONTEXT OF SOUTHERN THAI BORDER: CASE STUDY OF PUBLIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS Abstract   PDF
ปัญญา เทพสิงห์
 
Vol 14, No 2 (2556): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัวในวรรณกรรมของดอกไม้สด THE SOCIAL PARADIGM OF FAMILY IN THE LITERARY WORKS OF DOKMAISOD Abstract   PDF
ทรงภพ ขุนมธุรส*
 
Vol 14, No 1 (2555): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กลวิธีการแปลคำนามประสมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย THE TRANSLATION OF COMPOUND NOUNS IN ENGLISH TO THAI Abstract   PDF
อัจฉรา เทพแปง
 
Vol 14, No 1 (2555): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กองบรรณาธิการ Abstract   PDF
บรรณาธิการ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
 
Vol 14, No 2 (2556): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กองบรรณาธิการ Details   PDF
กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
 
Vol 13, No 2 (2555): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กองบรรณาธิการวารสาร Abstract   PDF
กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
 
Vol 13, No 1 (2554): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กองบรรณาธิการวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ Abstract   PDF
กองบรรณาธิการวารสาร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
 
Vol 14, No 1 (2555): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ การค้นหาและถ่ายทอดแรงบันดาลใจในงานออกแบบแฟชั่น IN SEARCH OF INSPIRATION AND HOW TO CONVEY TO FASHION DESIGN Abstract   PDF
ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา
 
Vol 13, No 2 (2555): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ การตามหาสัจธรรมในโลกหลังสมัยใหม่ Abstract   PDF
ม.ล.อุสุมา สุขสวัสดิ์
 
Vol 14, No 2 (2556): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิด CONSTRUCTIONISM ในรายวิชา 235 575 เครื่องปั้นดินเผา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITY FOCUS ON THE LEARNER BY USING CONSTRUCTIONISM IN 235 575 POTTERY COURSE OF SECOND YEARS.. Abstract   PDF
ไชยเดช แก้วสง่า
 
Vol 14, No 2 (2556): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ การมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนลาดพร้าว PARTICIPATION OF URBAN COMMUNITY IN DEVELOPING ARTS AND CULTURE LEARNING CENTER : CASE STUDY, LAD PRAO COMMUNITY Abstract   PDF
จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
 
Vol 14, No 2 (2556): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ การวิเคราะห์วัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในบทอ่านภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชุมพร AN ANALYSIS OF CULTURAL INFLUENCED TEXTS IN ENGLISH READING COURSEBOOKS USED FOR LOWER SECONDARY CLASSES IN THE CHUMPHON EDUCATIONAL ADMINISTRATION AREA Abstract   PDF
ชนิดาภา ไตรสัตยา
 
Vol 14, No 1 (2555): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร THE STUDY OF MURAL PAINTING IN WAT NAKPROK KHET PHASI CHARONE BANGKOK Abstract   PDF
สมฤดี กฤตเมธากุล
 
Vol 14, No 1 (2555): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ การศึกษารูปแบบการพัฒนาการแสดงเพลงทรงเครื่องของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ THE STUDY OF THE DEVELOPMENT IN PERFORMANCE PATTERNS OF KWANJIT SRIPRACHAN ’ PHLENG SONG KROENG “FOLK PLAY” Abstract   PDF
วรรณา แก้วกว้าง
 
Vol 14, No 1 (2555): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ การสังเคราะห์งานวิจัยทางนาฏศิลป์ไทย THE SYNTHESIS OF THAI DANCE RESEARCHES Abstract   PDF
ปิยวดี มากพา
 
Vol 14, No 1 (2555): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ผ่านโครงการจิตอาสา CREATING THE DESIRED ATTRIBUTES OF GRADUATES THROUGH VOLUNTEER SPIRIT ACTIVITES Abstract   PDF
นิภา กู้พงษ์ศักดิ์
 
Vol 13, No 1 (2554): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กิจกรรมศิลปกรรมบำบัดเพื่อฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย Abstract   PDF
จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
 
Vol 14, No 1 (2555): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จับต้นชนปลายแฟชั่นโชว์ FASHION SHOW EXPOSED Abstract   PDF
ธโนทัย มงคลสินธุ์
 
Vol 13, No 2 (2555): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จากประสบการณ์ครูดนตรี โดย ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ โสติคยานุรักษ์ Abstract   PDF
ศ.ดร.วีรชาติ เปรมานนท์
 
Vol 14, No 2 (2556): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ตลาดย้อนยุคสามชุก: การเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต SAMCHUK, THE RETROMARKET: THE POLITICS OF SPACE AND THE BUSINESS OF NOSTALGIA * Abstract   PDF
โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล
 
Vol 14, No 2 (2556): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบทและวัฒนธรรมไทย: กรณีศึกษาภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลแห่งชาติสุพรรณหงส์ CHARACTER AND ACTING STYLES OF THAI FILMS IN THAI CULTURE AND SOCIAL CONTEXT: CASE STUDY OF THAILAND NATIONAL FILM ASSOCIATION AWARDS (SUBHANAHONGSA AWARDS) Abstract   PDF
ปรวัน แพทยานนท์
 
Vol 14, No 2 (2556): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ นัยการข่มขืนในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย: วิพากษ์ผลการศึกษา ด้วยวิธีวิทยาแบบโครงสร้าง THE IMPLICATIONS OF RAPES IN THAI TELEVISION DRAMA AND MOVIES: A CRITIC BY STRUCTURAL METHODOLOGY * Abstract   PDF
วรรณนะ หนูหมื่น
 
Vol 13, No 2 (2555): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ นัยการล่วงละเมิดทางเพศในวรรณคดีไทยโบราณ:กรณีสีดาถูกคุกคามทางเพศและวันทองถูกข่มขืน Abstract   PDF
วรรณนะ หนูหมื่น
 
Vol 13, No 1 (2554): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ บทบรรณาธิการ Abstract   PDF
บรรณาธิการบริหาร วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
 
Vol 13, No 2 (2555): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ บทบรรณาธิการ Abstract   PDF
บรรณาธิการบริหาร วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
 
1 - 25 of 81 Items 1 2 3 4 > >> 


สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร./โทรสาร 02-261-2096