วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ขื่อเดิม: วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุก ๆ 3 เดือน


Journal Homepage Image

Indexed in tci


Vol 33, No 1 (2558): วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

Table of Contents

Articles

กองบรรณาธิการ pdf
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
การจัดการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน: บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ Hypoglycemic Management in Diabetes: a Nurse Practitioner Role pdf
Arissara Sukwatjanee 6-11