วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ขื่อเดิม: วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุก ๆ 3 เดือน


Journal Homepage Image

Indexed in tci


Vol 32, No 3 (2557): วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

Table of Contents

Articles

กองบรรณาธิการและผุ้เชี่ยวชาญ pdf
กองบรรณาธิการและผุ้เชี่ยวชาญ กองบรรณาธิการและผุ้เชี่ยวชาญ 1-5
ความรู้ที่ทรงอำนาจของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ: ทางเลือกและสิทธิของผู้ป่วยตามการรับรู้ของสตรีอีสานที่ป่วยด้วยมะเร็งเต้านม pdf
เยาวลักษณ์ โพธิดารา 6-13
สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสก่อนการผ่าตัด สุขภาวะทางเพศ และคุณภาพชีวิตของสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมหลังการผ่าตัดเต้านมและคู่สมรส pdf
คณิตราพร ประกอบกิจ 14-23
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล pdf
พุธทา เจือจันทึก 32-39
ผลของการจัดการตนเองด้านการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายและ ค่าความดันโลหิตในบุคคลที่อยู่ในระยะก่อนเป็นโรคความดันโลหิตสูง pdf
พรหมินทร์ เมธากาญจนศักดิ์, นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, เสาวลักษณ์ สัจจา 40-49
ผลของการทดลองใช้รูปแบบ “กุมภวาปีโมเดล” ต่อสภาพการดื่มสุราไม่พึงประสงค์ในชุมชน: กรณีศึกษาพื้นที่บ้านโนนมะกอก หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ pdf
ปัทมา ชะวาลิสันต์, ดารุณี จงอุดมการณ์ 50-60
การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานแบบที่ 2 pdf
บุญเตือน วัฒนกุล, ศรีสุดา งามขำ 61-68
การจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในชุมชน pdf
ชนิดาวดี สายืน, อรสา กงตาล 69-76
ผลของการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยผ่านกลุ่มผู้นำชุมชน pdf
ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง 77-85
การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน pdf
พัชรวรรณ สุวรรณรัตน์, ทิวาพร ทวีวรรณกิจ, สุภาพร แก้วแสนเมือง, กิติยวดี ศรีสิม, ศิริสุดา พลที, ลักขณา มาทอ, สุกัลยา อมตฉายา 86-92
การพัฒนาความรู้ และทักษะของแกนนำนักเรียนในการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมของวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษา แห่งหนึ่ง อำเภอปัว จังหวัดน่าน pdf
จรวยพร แก้วตา, จินตนา รัตนวิฑรูย์ 93-101
การพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายผู้ดูแลรายกรณีในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จังหวัดยโสธร pdf
ประชุมสุข โคตรพันธ์, อังศุมาลิน โคตรสมบัติ, สุพัตรา บัวที 102-109
การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันโรงพยาบาลพะเยา pdf
อนงค์ ถาวร, ศศิวิมล พงษ์นิลละอาภรณ์, กฤตพัทธ์ ฝึกฝน 110-118
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนโดยกลุ่มเพื่อนต่อพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายของวัยรุ่นตอนต้นที่มีภาวะโภชนาการเกิน pdf
สิรินาถ ชาบุญเรือง, ประนอม รอดคำดี 119-126
การพัฒนาระบบการพยาบาลมารดาที่คลอดทารกก่อนกำหนด pdf
อนงค์ เอื้อวัฒนา 127-136