วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ขื่อเดิม: วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุก ๆ 3 เดือน


Journal Homepage Image

Indexed in tci


Vol 33, No 2 (2558): วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

Table of Contents

Articles

กองบรรณาธิการ pdf
กองบรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ 1-5
ความท้าทายของพยาบาลไทยสู่ประชาคมอาเซียน Challenges for Thai Nurses in AEC Era pdf
Somjit Daenseekaew 6-14
ปัจจัยทำนายความวิตกกังวลในสตรีที่ได้รับ การวินิจฉัยเบาหวานครั้งแรกขณะตั้งครรภ์Predictive Factors of Anxiety in Women with First Diagnosed Gestational Diabetes Mellitus pdf
Amornrat Phalasri, Wanna Phahuwatanakorn, Ameporn Ratinthorn 15-22
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม กับการเลือกตัดสินใจผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องของหญิงตั้งครรภ์ ครรภ์แรก The Relationships among Knowledge Attitude and The Social Support for Decision Making to Cesarean Section of Primigravidar pdf
Boonmee Phoodaangau, Jidapa Poogpan 23-31
การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย Operation of Child Day Care Centers in Central Region of Thailand pdf
Apawan Nookong, Somsiri Rungamornrat 32-43
ผลการสวดมนต์ต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง Eff ectiveness of a Praying Therapy for Blood Pressure Control of Hypertensive Patients pdf
Supap Imoun, Thapanawong Mitsungnern, Panor Techa-atik 44-53
พฤติกรรมการปฏิบัติตน และการกลับเข้ารักษาซํ้าในโรงพยาบาลในผู้ที่มี ภาวะหัวใจล้มเหลวที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม Health Behaviors and Readmission in Persons with Congestive Heart Failure Receiving the Self- Effi cacy Enha pdf
Jantana Muagthong, Varin Binhosen, Nam-oy Pakdevong 54-60
ประสิทธิผลของโปรแกรมการอ่านออกเขียนได้และการให้คำปรึกษาต่อ ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว Eff ectiveness of a Literacy and Counseling Program on Self-Care Abilities among Persons with Heart Failure pdf
Juntima Rerkluenrit 61-73
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสำเร็จการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม Eff ects of Supportive Mechanical Ventilator Weaning Program among Critically Ill Medical Patients pdf
Ekkarat Tongtem, Wasana Ruaisungnoen, Donwiwat Saensom 74-82
การพัฒนาโปรแกรมการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ The Development of Program and the Eff ectiveness of Weaning Ventilator Protocol on Success of Weaning and Duration of Mechanical Ventilator in Patients with Traumatic Brain Injury pdf
Sarathgonth Thanajronpath, Usa Wonganan, Sasitorn Sirikul, Chirunja Kanchanabothsaya, Usa KlinKajorn 83-91
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด Health Promoting Behaviors and Quality of Life in Patients with Breast Cancer Receiving Chemotherapy pdf
Thongdech Prasertsri, Nitita Tareepian 92-101
ความรุนแรงของอาการในผู้เป็นมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับ การดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลแบบประคับประคอง และความพึงพอใจของญาติผู้ดูแล Symptom Intensity in Persons with Advanced Cancer Receiving Palliative Nursing Care Protocol and Caregivers’ Satisfaction pdf
Ruechuta Molek, Varin Binhosen, Nam-oy Pakdevong 102-109
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยหนัก จังหวัดสกลนคร The Development of Critical Nursing Care System, Sakon Nakhon Province pdf
Kasorn Sunkris, Pailin Nudsuntear, Wipa Kaewken, Piyanuch Boonkong 110-121
การศึกษาชุดของอาการในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด: การศึกษาแบบติดตามระยะยาว Symptom Cluster in Breast Cancer Patients Receiving Chemotherapy: A Longitudinal Study Approach pdf
Suwaluck Wongjunlongsin, Bualuang Sumdaengrit 122-131
การรับรู้ความต้องการการดูแลตนเอง และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีสุขภาพดี Perceived of Self-Care Demand and Self-Care Behavior of HIV Positive People with Healthy Condition pdf
Thasaneewan Sakulkaew, Poolsuk Janepamepanich Visuthipan, Orasa Panphakdee 132-141
เปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้เป็น Metabolic Syndrome ที่มีผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพดีและไม่ดี pdf
Sakuna Ardsamai, Ampaporn Namvongprom, Nam-oy Pakdevong 142-149
เปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้เป็น Metabolic Syndrome ที่มีผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพดีและไม่ดี pdf
Sakuna Ardsamai, Ampaporn Namvongprom, Nam-oy Pakdevong 142-149
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน เครือข่ายจังหวัดเลย Developing a Care System for Stroke Patients, Loei Provincial Network pdf
Warunsiri Komatsatit, Wanida Kenthongdee, Patoomwan Kromthong 150-159
การพัฒนาระบบปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ ที่แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน Nursing System Development in Patients with Head Injury at Emergency Department pdf
Kantimaporn Wiwattrakul, Panisara Kosarak, Warunee Khemla, Tawan Khetpanya 160-167
สมรรถนะทางวัฒนธรรมของผู้บริหารการพยาบาล และพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข Cultural Competency of Nurse Administrators and Staff Nurses in Regional Hospitals Being under the Ministry of Public Health pdf
Pimlapat Mansiri, Jitpinan Srijakkot 168-175
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล Predictive Factors on Exercise Behaviors of Nursing Students pdf
Patcharin Boonrin, Supalak Choeychom, Walaiporn Nantsupawat 176-186
การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของพยาบาลต่อผู้ป่วยตามการรับรู้ ของพยาบาลและการรับรู้ของผู้ป่วย Perceived Nurse-Patient Communication Behavior pdf
Chaweewan Palikomol 187-195
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน pdf
คำแนะนำ สำหรับผู้เขียน 196-198