วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ขื่อเดิม: วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุก ๆ 3 เดือน


Journal Homepage Image

Indexed in tci


Vol 33, No 1 (2558): วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

Table of Contents

Articles

กองบรรณาธิการ pdf
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
การจัดการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน: บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ Hypoglycemic Management in Diabetes: a Nurse Practitioner Role pdf
Arissara Sukwatjanee 6-11
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด(rt-PA) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา The Development of The Care Model for Acute Ischemic Stroke Patient Receiving Treatment with Recombinant tissue Plasminogen Activato pdf
Aeumporm kanjanarungsrichai, Wanida Pradujjakrapol, Duangjai Laporn, Nanthanaporn Worrathammathip 12-22
ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับประทานอาหาร ในผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจ The Effects of A Perceived Self-Efficacy Program on the Exercise and Diet Behaviors of Patients with Ac pdf
Sornpit Prompiw, Chuanpit Tumnong, Suporn Wongkpratoom, Chaiyasith Wongvipaporn 23-33
ความวิตกกังวล ความพึงพอใจ และภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย ที่ได้รับการพยาบาลตามแนวปฏิบัติการสวนหัวใจAnxiety, Satisfaction, and Complication in Patients Receiving Nursing Practice Guideline for Coronary Angiography pdf
Pirawan Tongjan, Ampaporn Namvongprom, Nam-Oy Pakdevong 34-40
การจัดการโรคเรื้อรังตามรูปแบบการดูแลโรคเรื้อรังของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอแห่งหนึ่ง Chronic disease management according to chronic care model in a district health system network pdf
phudit Tejativaddhana, ์Nithra Kitreerawutiwong, Sunsanee Mekrungrongwong, Supatana Chomson, Jariya Hangsantea 41-49
การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยใช้การสนับสนุนทางสังคม Development of a Nursing Care Model Based on Social Support on Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease pdf
Naultha Phosawang, Sudjai Srisong, Petcharapon Suporn 50-62
การจัดการอาการและผลลัพธ์ของการจัดการอาการปวดและหายใจลำบาก ในพระภิกษุอาพาธด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายSymptom Management and Outcomes of Pain and Dyspnea Management in Buddhist Monks with Terminal Cancer pdf
Potjana Sayan, Ampaporn Namvongprom, Nam-oy Pakdevong 63-70
ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบ เพื่อนำแนวปฏิบัติการพยาบาลไปใช้ ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีEff ectiveness of Palliative End of Life Care Program in Patients with Advanced Cancer and Family in The Surgical Department Nop pdf
Chirapa Hongtrakul, Ampaporn Namvongprom, Wanitcha Roungsri, Tassanee Yongtrakul 71-79
ประสิทธิผลของระบบการพยาบาลในการจัดการความปวด ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเฉียบพลันThe Eff ectiveness of Nursing System on Pain Management in Patients with Acute Pain pdf
Phatchara Ummarinphonchai, Ampaporn Namvongprom, Nam – Oy Pakdevong 80-87
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกการป้องกันภาวะความดันโลหิตตํ่า ในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดที่ได้รับการฉีดยาชาทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลสุรินทร์Eff ects of the Clinical Practice Guidelines for Hypotension Preventing on Clients with Cesarean Section under Spinal Anesthe pdf
Nongluk Surason, Nimnual Muntraporn 88-96
การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นDevelopment of Strategies and System in Providing Health Care Services for Elderly in Community by Sub District Administrative Organization pdf
Hathaichanok Buajaroen, Jutarat Poopitukkul, Wariya Chankam, Nuttaya Aungkaprasertkul, Siriporn Chayatab 97-107
การศึกษาปัจจัยสนับสนุนความรุนแรงของการเกิดภาวะโซเดียมตํ่า ในผู้ป่วยมะเร็งContributory Factors to the Severity of Hyponatremia in Patients with Cancer pdf
Thongdech Prasertsri, Manaporn Chatchumni 108-114