วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ขื่อเดิม: วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุก ๆ 3 เดือน


Journal Homepage Image

Indexed in tci


Vol 32, No 2 (2557): วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

Table of Contents

Articles

กองบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญ pdf
กองบรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาบทความ 1-5
คำแนะนำการเขียน pdf
คำแนะนำการเขียน คำแนะนำการเขียน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมกับทางเลือกตัดสินใจ: บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล pdf
บุญมี ภูด่านงัว 6-13
การบูรณาการภูมิปัญญาไทยในการส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณ pdf
สุรีย์ ธรรมิกบวร, สมจิตต์ ลุประสงค์, สมจิต นันทกลมวารี 14-24
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง pdf
วิไลวรรณ เนื่อง ณ สุวรรณ, จิราภรณ์ น้อมกุศล, รัตนา ทองแจ่ม 25-36
การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดในโรงพยาบาลสกลนคร pdf
ณฐนนท์ ศิริมาศ, ปิยรัตน์ โสมศรีแพง, สุพางค์พรรณ พาดกลาง, จีรพร จักษุจินดา 37-46
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อ ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่พึ่งได้รับการวินิจฉัย pdf
กนกวรรณ เยื้องกลาง, วิพร เสนารักษ์ 47-56
การพัฒนายุทธศาสตร์การบริการพยาบาลระดับประเทศ พ.ศ. 2556-25560 pdf
ชุติกาญจน์ หฤทัย 57-69
การพัฒนาระบบบริการแบบ Fast Track สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่ได้รับยาเคมีบำบัด ในหอผู้ป่วยพิเศษสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น pdf
สุพิพัฒน์ พระยาลอ, มะลิ พิมพิลา, เยาวเรศ คำมะนาด 70-77
การพัฒนาคุณภาพการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและครอบครัว pdf
ณีรชา บุญมาตย์, อธิษฐาน ชินสุวรรณ 78-85
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสเอชไอวี ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเขตชายแดนไทย-ลาว pdf
ยุทธชัย ไชยสิทธิ์ 86-96
การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย pdf
เกษร แถวโนนงิ้ว, เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร, อารยา จันทร์ขวาง, จินตวัฒน์ บุญกาพิมพ์, กิตติพิชญ์ จันที 97-106
ศึกษาประสิทธิผลการกดจุดด้วยตนเองและใช้สายรัดข้อมือเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียน ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด pdf
อุบล จ๋วงพานิช, จุรีพร อุ่นบุญเรือน, จันทราพร ลุนลุด, อาทิตยา ประนัดสุดจ่า, ทิพวรรณ ขรรศร 107-114
ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันแผลกดทับในทารกแรกเกิดที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ pdf
ปัตนี แสนคำมูล 115-122
ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว pdf
ชลลดา ทานาลาด, วิพร เสนารักษ์ 123-130
ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน pdf
แจ่มศรี เสมาเพชร, วิพร เสนารักษ์ 131-140
ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน pdf
แจ่มศรี เสมาเพชร, วิพร เสนารักษ์ 131-140
ความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีต่อการพยาบาลที่ได้รับในหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ pdf
ยุพิน สังฆะมณี, อำพน ศรีรักษา, วนิดา พิมทา, จิตอารีย์ ตันติยาสวัสดิกุล, เพลินตา ศิริปการ 141-146
ความกลัวที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการคลอดของสตรีตั้งครรภ์ pdf
ศิรินทิพย์ คำมีอ่อน, นิลุบล รุจิรประเสริฐ 147-154
ประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงหลังคลอดที่ได้รับการดูแลในระยะคลอดจากพยาบาล ผดุงครรภ์ pdf
ศิริรัตน์ ศรีโพลา, วรรณี เดียวอิศเรศ, สุภาภรณ์ ด้วงแพง 155-162
ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากพยาบาล การสนับสนุนจากสามีและปัจจัยส่วนบุคคลกับความเศร้าโศกในมารดาที่สูญเสียทารกในครรภ์ pdf
นันทิดา แผ่วครบุรี, นิลุบล รุจิรประเสริฐ 163-169
การพัฒนาระบบบริการพยาบาลโดยผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสถานบริการสุขภาพ pdf
ธีรพร สถิรอังกูร, ขวัญนภา ขวัญสถาพรกุล 170-180
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่การเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก pdf
ปิยะธิดา นาคะเกษียร, ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล 181-189
การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่ง ของอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน pdf
ศศิประภา จำปาหวาย, วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ 190-196