วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ขื่อเดิม: วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุก ๆ 3 เดือน


Indexed in tciCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

ชื่อวารสารเดิม: วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ กลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูล TCI