วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ขื่อเดิม: วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุก ๆ 3 เดือน


Journal Homepage Image

Indexed in tci


Vol 32, No 4 (2557): วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

Table of Contents

Articles

คำแนะนำผู้เขียน pdf
คำแนะนำผู้เขียน คำแนะนำผู้เขียน
ผู้เชี่ยวชาญ pdf
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ 1-5
บทบาทของพยาบาลในทีมสหสาขาวิชาชีพในการป้องกันการนอนโรงพยาบาลซ้ำของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว: ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการบรรลุจุดมุงหมายของคิง Nurse’s Roles in the Multidisciplinary Team to Prevent Rehospitalization of Persons with Heart Failure: Using King’s Goal pdf
จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ 6-17
การจัดการตนเองในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน: กระบวนการของแต่ละบุคคล (Self-management in persons with diabetes: individual process) pdf
วิมลรัตน์ บุญเสถียร 18-24
ทุนทางบวกขององค์การที่มีผลต่อความเป็นเลิศของการบริการพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอก : การวิเคราะห์พหุระดับ Positive Organizational Scholarship Affecting Professional Nursing Service Excellence in Outpatient Departments : A Multilevel Analysis pdf
กรรณิกา กุกุดเรือ, ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, สมถวิล วิจิตรวรรณา 25-32
การดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลในครอบครัว บ้านหนองตะไก้ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี Family caregiving of the elderly in Nongtaguy Village, Maung District Udonthani Province. pdf
กาญจนา ปัญญาธร 33-39
ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารต้านมะเร็งของผู้ป่วยมะเร็ง ที่อโรคยาศาล วัดคำประมง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร Nutritional status and food behavior of cancer patients in Arokaya Sala hospice, Kampramong monastery, Punnanikhom district, Sakolnakhon pdf
จินตนา สุวิทวัส, เอื้อมพร ทองกระจาย, พระปพนพัชร์ จิรธัมโม 40-48
การพัฒนารูปแบบบริการผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด Development care services model for patients with end stage renal disease who received the continuous ambulatory peritoneal dialysis at Roi Et Hospital pdf
สุกัญญา อึ้งตระกูล, ศุพรรณี ตั้งภักดี, จุธาลักษณ์ แก้วมะไฟ 49-59
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือด ในหญิงที่เป็นเบาหวานจากการตั้งครรภ์ Effects of Self management enhancing program on health behaviors and blood sugar in women with gestational diabetes mellitus pdf
อังคณา ชูชื่น, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, วารินทร์ บินโฮเซ็น 60-67
การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู Improvement Health Service for Elderly Patients with Diabetes Mellitus Through Community Participatio pdf
ทิชากร แก้วอัคฮาด, ชลการ ทรงศรี 68-75
ประสิทธิผลของโปรแกรมการสื่อสารข้อมูลแก่ญาติผู้ป่วยวิกฤตต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการเผชิญความเครียด Effectiveness of Communication Program on Uncertainty in Illness and Coping Strategies in Family Members of Critical Ill Patients pdf
พรพิไล บัวสำอางค์, วารินทร์ บินโฮเซ็น, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ 76-84
ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย pdf
บัวหลวง สำแดงฤทธิ์, มณฑา ลิ้มทองกุล 85-93
ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ Effects of Planned Participation Program on Anxiety among Patients Receiving Spinal Anesthesia at Sisaket hospital. pdf
ธันยมัย ปุรินัย 94-102
สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสก่อนการรักษา สุขภาวะทางเพศ และคุณภาพชีวิต ของบุรุษที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ใหญ่และทวารหนักหลังการรักษาและคู่สมรส MARITAL RELATIONSHIPS BEFORE TREATMENT, SEXUAL HEALTH, AND QUALITY OF LIFE IN MALE PATIENTS WITH P pdf
อัญชัญ วัฒนะพันธ์ศักดิ์, ธิราภรณ์ จันทร์ดา, บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ 103-113
การศึกษาความต้องการองค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการชุมชน ของจังหวัดสงขลา The Study of Knowledge Needs Related to Food and Nutrition Resources of Community in Thailand: A Case Study of Songkhla. pdf
อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, ประไพพิศ สิงหเสม, มาริสา สุวรรณราช, กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ, เกษศิรินทร์ ภู่เพชร, ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ 114-121
สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น pdf
ปิยนุช ภิญโย, เพชรไสว ลิ้มตระกูล 123-129
การวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดวิกฤตในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลราชบุรี Research and Development of Care System for Critical Congenital Heart Disease in Neonates at Ratchaburi Hospital pdf
อนงค์ สุทธิพงษ์, อุบล แจ่มนาม 130-138
การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลดำเนินสะดวก The Development of Capabilities to be a Specialty Nurse in Acute Coronary Syndrome Patients at Damnoensaduak Hospital pdf
เกษร จั่นนาค, ลักคณา บุญมี 139-151
ภาวะโภชนาการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังที่มารับบริการที่คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทุติยภูมิแห่งหนึ่ง Nutritional Status and Factors Related to Nutritional Status in Chronically Ill Older Persons Attended Outpatient Cl pdf
สมจิตร มาตยารักษ์, ผ่องพรรณ อรุณแสง 152-161
ปัจจัยทำนายภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่เป็นมะเร็งช่องปากก่อนได้รับการผ่าตัด Predicting Factors for Nutritional Status of Older People with Oral Cancer before Undergoing Operation pdf
กนกกาญจน์ กองพิธี, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ 162-170
การพัฒนาแบบฟอร์มบันทึกปฏิบัติการพยาบาลและประเมินผลการพยาบาล โรงพยาบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี Development of Nursing Implementation and Evaluation Documentation at Nong Wau Saw Hospital, Udon Thani pdf
มัลลิกา ลุนจักร์, มาริสา ไกรฤกษ์ 171-178
ผลของโปรมแกรมระเบิดสมองและการรับรู้ความรู้สึกตัวต่อความเครียด ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Effective of the Enlightenment and Mindfulness Program on stress in second year nursing students at Eastern Asia University pdf
กนิษฐ ศรีปานแก้ว, สายฝน กันธมาลี 179-189
การพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาลตาม แนวคิดการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐาน The Development of an Evaluation System in Nursing Practicum Course Based on the Theory-Based Evaluation Approach pdf
ปาริชาติ เทวพิทักษ์, สุนทรา โตบัว 190-199