วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ขื่อเดิม: วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุก ๆ 3 เดือน

Vol 36 No 4 (2561): วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

Published: 2018-12-27

กองบรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ

กองบรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ

1-5

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงราย Quality of life of the Elderly Ethnic in Chiang Rai Province

ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์, วรัญญา มณีรัตน์, กรรณิการ์ เทพกิจ, อนัญญา เหล่ารินทอง, พัชรินทร์ วินยางค์กูล

74-82

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนในการจัดการขยะที่ต้นทาง Development of Community-Based Learning Process in Waste Management at the Source

ดิษฐพล ใจซื่อ, เรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์, ณฐพร คำศิริรักษ์, สัมฤทธิ์ ขวัญโพน, อาภรณ์รัตน์ เนาวะดี, ธรรวรา ตันติกุลวัฒนกิจ

204-213

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำ สำหรับผู้เขียน

253-254

View All Issues

Indexed in tci