Vol 9, No 2 (2016)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการออนไลน์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต pdf
ศัชชญาส์ ดวงจันทร์ 1-10
ประสิทธิภาพการจัดการความรู้ตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช pdf
จิราพรรณ แสงมณี, วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ 11-18
การวิเคราะห์องค์ประกอบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตในการจัดการศึกษานอกระบบระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ของไทย pdf
พรนค์พิเชฐ แห่งหน, อิศรัฏฐ์ รินไธสง 19-28
คุณลักษณะผู้สอนกวดวิชาในฐานะบทบาทเชื่อมโยงระหว่างการมุ่งเน้นตลาด และผลการดำเนินงานธุรกิจกวดวิชาในประเทศไทย pdf
ศิริมาศ ราชคม, บุญฑวรรณ วิงวอน, อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ 29-36
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ pdf
ยศรินทร์ ลิ่มไพบูลย์, ชัยณรงค์ สุวรรณสาร, รวีวรรณ กลิ่นหอม 37-44
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับชุดทดลองการเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ pdf
จันทร์ขาว สายแปลง 45-52
ผลของวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 pdf
พัชราพร ลิ่มคำ, อัจฉรา ธรรมาภรณ์ 53-58
ความสามารถในการใช้คำเรียกขานภาษาอังกฤษของพนักงานบริการส่วนหน้า ของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร pdf
เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน 59-68
ระบบการผลิต ระบบการตลาด ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำประมงหอยไฟไหม้กรณีศึกษา: ชาวประมง อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี pdf
สงบ สิงสันจิตร 69-76
ความหมายและองค์ประกอบของการบริหารคนเก่งในองค์กร: การทบทวนวรรณกรรม pdf
ฤๅชุตา เทพยากุล, อิศรัฏฐ์ รินไธสง 77-84
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน pdf
ไพโรจน์ บุตรชีวัน 85-98
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจอาหาร SMEs ย่านเยาวราช pdf
ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล 99-108
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในงานขายของพนักงานขายรถยนต์ญี่ปุ่น ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ pdf
จุฑามาศ บุญตั้ง, เทียน เลรามัญ, ศิริพร วิษณุมหิมาชัย 109-114
การศึกษาลักษณะงาน ผลตอบแทน สวัสดิการและการส่งเสริมการมีงานทำ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช pdf
วิชิต จรุงสุจริตกุล 115-124
การศึกษาพฤติกรรมด้านการมีภูมิคุ้มกันในตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา: กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ pdf
มาริสา ต่อทีฆะ 125-132
PEACEACT “สุขกระทำ” เพื่อการพัฒนาการบริหารสู่สมการความยั่งยืน pdf
สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ 133-140
แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล pdf
กิรฐากร บุญรอด 141-148
การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทย pdf
ปุณยวีร์ ศรีรัตน์ 149-158
การใช้ถ้อยคำเปรียบเทียบ “สุนัข”กับ “คน”ในภาษาไทยและภาษาจีน pdf
เรณุกา สิทธิตถะวงศ์ 159-168

บทความรับเชิญ (Invited Article)

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ pdf
เรณุมาศ มาอุ่น 169-176