Vol 24, No 2 (2014)

May - August, 2014

Table of Contents

บทความวิจัย

ชุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์เบื้องต้น pdf
ประกาศิต ตันติอลงการ 213-222
สมดุลความปลอดภัยในงานติดตั้งแผ่นหลังคาสังกะสีรีดลอน pdf
นาถ สุขศีล, วชรภูมิ เบญจโอฬาร 223-233
คุณสมบัติด้านกำลังของดินเหนียวผสมโฟมซีเมนต์ pdf
ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข, พานิช วุฒิพฤกษ์, สันชัย อินทพิชัย 234-246
การติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุบนระนาบ ด้วยกล้องและเซนเซอร์อินฟราเรด pdf
นิรมล เรืองพยุงศักดิ์ 247-256
โปรแกรมจำลองการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโพรงตัวนำโดยวิธีของโมเมนต์ pdf
อลงกรณ์ พรมที, พินิจ เนื่องภิรมย์, ศรัณย์ ชูคดี, สมศักดิ์ อรรคทิมากูล 257-267
ระบบควบคุมการดำเนินงานของเครื่องปฏิกรณ์ Modified Packed Bed Reactor ต้นแบบขนาดเล็กในกระบวนการรีฟอร์มมิง pdf
พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร, ภาวนี นรัตถรักษา, ฉัฐพงศ์ ช่วยประสาทวัฒนา 268-279
วงจรกรองผ่านทุกความถี่โหมดแรงดันอันดับที่หนึ่งที่สามารถปรับค่าความถี่ ได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วงจร DDCCTA วงจรเดียว pdf
วิทวัส มงคล, มนตรี คำเงิน 280-286
การออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดชนิดไม้แขวนเสื้อสำหรับของไหลแบบเฮอร์เชลบัล์กเลย์ pdf
สุทธินันท์ ลีวุฒินันท์, ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์, วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์ 287-297
ผลกระทบของอุณหภูมิต่อกำลังเฉือนของรอยแตกในหินแกรนิต pdf
กิตติเทพ เฟื่องขจร, ภาคภูมิ นาพุดซา 298-307
การจัดการพัสดุคงคลังเคมีในอุตสาหกรรมการผลิตผ้าใบไทร์คอร์ด ด้วยวิธีการกำหนดการสั่งซื้อ pdf
จรีรัตน์ อ้วนเสมอ, โอฬาร กิตติธีรพรชัย 308-317
การพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการเกิดของเสีย ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ pdf
อรรถกร เก่งพล, ธิดารัตน์ สลักคำ 318-328
การพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่ผลิตในโรงงานปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์ pdf
พรรณพัชรา ลาภิศพงศ์ภรณ์, ปารเมศ ชุติมา 329-343
แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มเพื่อการวางแผนการผลิต และการขนส่งในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน pdf
ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ปริญญา พัฒนวสันต์พร 344-354
ปัญหาการดำเนินงานของระบบขนส่งมวลชนและแนวทางการแก้ไข pdf
อิทธิพงษ์ เขมะเพชร, ลักขณา คิดบรรจง 355-363
การผลิตสารสีและโมนาโคลิน เค ที่ได้จากการหมักเมล็ดขนุนผง ด้วยเชื้อราโมแนสคัสต่างสายพันธุ์ pdf
สุนีย์ เอียดมุสิก, วิจิตรา สานพภา, ณัฐธยาน์ ชูสุข 364-373
การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี pdf
ณรงค์ศักดิ์ จายางกูร, อโศก ศรีสวัสดิ์, จิตติมา ศีลประชาวงศ์ 374-384
การประมวลผลภาพและประยุกต์วิธี SVM ในการนับจำนวนและ วัดขนาด Staphylococci จากกล้องจุลทรรศน์ pdf
ไกรศร ตั้งโอภากุล, สาวิตรี วทัญญูไพศาล, สมชาติ รุ่งเรืองสรการ, สรร รัตนสัญญา 385-397
การดูดซับสีย้อมเมททิลีนบลูโดยใช้แกลบแบบตรึงในคอลัมน์ pdf
พัฒนศักดิ์ แดงบุตรดี, ขนิษฐา แก้วอิน, รวินทร์ สุทธะนันท์, โกวิทย์ ปิยะมังคลา 398-408
การพัฒนาครูฝึกช่างอุตสาหกรรมสำหรับคนหูหนวก pdf
นาตยา แก้วใส, วรพจน์ ศรีวงษ์คล, ปิยะ กรกชจินตนาการ 409-418
นวัตกรรมใหม่ในการรักษามะเร็งตับด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ pdf
มนตรี ไชยชาญยุทธ์, สุพันธ์ ตั้งจิตกุศลมั่น 419-441