Vol 24, No 3 (2014)

September - December, 2014

Table of Contents

บทความวิจัย

ประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาโดยใช้สารไซเลนบนโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ภายใต้การแปรผันตามเวลาของสิ่งแวดล้อมคลอไรด์ในประเทศไทย pdf
อรุษ เพชรเชิดชู 443-455
ผลกระทบของอุปสรรคในงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน: กรณีศึกษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง pdf
สุริโย บุมี, วรรณวิทย์ แต้มทอง 456-466
การสืบสวนและเปรียบเทียบกำลังสูญเสียที่แกนเหล็กและการรบกวนทางเสียงของ เหล็กไม่เรียงแนวรีด เมื่อแหล่งจ่ายเป็นพีดับเบิ้ลยูเอ็มแบบไบโพลาร์ และแบบยูนิโพลาร์ pdf
โอภาส ศิริครรชิตถาวร, สิริวิช ทัดสวน 467-480
การจำลองสถานการณ์การอัดรีดยางคอมพาวด์แผ่นผ่านแม่พิมพ์ pdf
สุทธินันท์ ลีวุฒินันท์, ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์, วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์ 481-491
การศึกษาวิธีการฉีดขึ้นรูปพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงผสมสารพอง pdf
ปิยนุช คำฝอย, สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, สิริพร โรจนนันต์ 492-502
การจัดการการจราจรข้อมูลบนเครือข่ายโอเอสพีเอฟ ด้วยวิธี Branch Exchange pdf
กายรัฐ เจริญราษฎร์, ทิชากร สำรองทรัพย์ 503-511
การประยุกต์ใช้คิวเอฟดีเพื่อค้นหาคุณลักษณะและออกแบบระบบต้นแบบ เพื่อการทำนายผลผลิตพืชไร่ pdf
ขนิษฐา กุลนาวิน, ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์, ชมัยพร เจริญพร, ภัทรสินี ภัทรโกศล 512-525
การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม สำหรับปัญหาเส้นทางการขนส่งของโรงกำจัดซากไก่ pdf
นพรุจ สังข์แป้น, สุรพงษ์ ศิริกุลวัฒนา 526-536
การปรับปรุงพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงาน: กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม pdf
อาทิตยา เพชรวรพันธ์, จิตรา รู้กิจการพานิช 537-548
การพัฒนาระบบการประเมินต้นทุนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตคอยล์สปริงสำหรับยานยนต์ pdf
อิงดาว วิมล, สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน 549-559
วิธีการเชิงพันธุกรรมสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อการจัดการซากคอมพิวเตอร์ในอนาคต pdf
อภิชล กำเนิดวำ, วนิดา รัตนมณี, รัญชนา สินธวาลัย, วรรณรัช สันติอมรทัต 560-573
การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้จากน้ำมันไบโอดีเซลและการควบคุมกำจัด pdf
สาวิตรี วทัญญูไพศาล, ถวิลวงศ์ คูหาก้องเกียรติ 574-584
การผลิตแฮมสุกจากปลาดุกอุยเทศ pdf
สุธิดา อัครชนียากร, สุธาสินี ปริญญาณัฏฐ์, ฉัตรชนก กิจทวี 585-595
การวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างไดคลอโรฟีนอล ไตรคลอโรฟีนอล เพนตะคลอโรฟีนอล และไตรคลอโรแอนิซอล ในตัวอย่างกระดาษด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี pdf
ชัชลิฎา บุญพะเนียด, ชญานี อรุณสมบูรณ์, ฐิติกา วงษ์มี, สมโภชน์ น้อยจินดา 596-605
การเปรียบเทียบเชิงสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของปาล์มน้ำมัน ที่ปลูกในพื้นที่นาร้างและพื้นที่เหมาะสม pdf
สรพงค์ เบญจศรี, ภาณุมาศ พฤฒิคณี, สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์, สกุลกานต์ สิมลา 606-613
คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลลำไยสดบรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปลง pdf
ปณธร จันทนพ, วรรณี ฉินศิริกุล, ชาริณี วิโนทพรรษ์, วิชัย ดำรงโภคภัณฑ์, เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์ 614-623
ความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระและองค์ประกอบทางพฤกษเคมี ของใบพืชไม้ผลเขตร้อนบางชนิด pdf
ปานทิพย์ บุญส่ง, วัลภา เนตรดวงตา 624-633
แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลในการอบแห้งข้าวกล้องเมล็ดเดียว pdf
ปรีดา ปรากฏมาก 634-643
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการมีส่วนร่วม ของชุมชนเพื่อความยั่งยืนของเขตประกอบการอุตสาหกรรม pdf
โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, วิเชียร เกตุสิงห์ 644-656
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมการผลิต ขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษา โรงงานเครื่องปรับอากาศ pdf
ธีรวัช บุณยโสภณ, สักรินทร์ อยู่ผ่อง, ปรีดา อัตวินิจตระการ 657-666