Vol 25, No 1 (2015)

January-April

Table of Contents

บทความวิจัย

การพัฒนาระบบสะสมความร้อนของคอนกรีตบล็อก pdf
ธรรมมา เจียรธราวานิช 1-10
ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ำในดินลูกรังที่มีขนาดคละแตกต่างกัน pdf
สยาม แกมขุนทด, พานิช วุฒิพฤกษ์, สันชัย อินทพิชัย, พิทยา แจ่มสว่าง 11-19
ผลกระทบของวินโดว์ฟังก์ชันในการตรวจจับความผิดพร่องมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส pdf
เอกกมล บุญยะผลานันท์, มีชัย โลหะการ 21-32
วงจรกรองความถี่ไบควอดราติกโหมดกระแสที่ปรับค่าความถี่ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CC-CDDCC เพียงตัวเดียวและอุปกรณ์พาสซีฟแบบต่อกราวด์ pdf
มนตรี สมดุลยกนก 33-43
วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์โดยใช้ CCCFTA เพียงตัวเดียวและใช้อุปกรณ์พาสซีฟแบบต่อลงกราวนด์ pdf
ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์, มนตรี ศิริปรัชญานันท์ 45-51
วงจรควอดราเจอร์ออสซิลเลเตอร์อันดับสามโดยใช้วงจร OTRA pdf
อิทธิพล กันศิริ, มนตรี คำเงิน 53-61
การศึกษาผลกระทบของกระบวนการทางความร้อนต่อสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอนที่ผสมกระป๋องเครื่องดื่มใช้แล้ว pdf
อวยชัย วงศ์รัตน์, ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, พยูร เสนทองแก้ว 63-72
การจัดสมดุลที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบแบบขนานผลิตภัณฑ์ผสมด้วยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตตามภูมิศาสตร์ pdf
ณัฐชัย โยธาบริบาล, ปารเมศ ชุติมา 73-90
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจัดสมดุลการผลิต: กรณีศึกษา บริษัท ในอุตสาหกรรมยานยนต์ pdf
ปาริกชาติ แก้วมณี, อรรถกร เก่งพล 91-101
การระบุตัวผู้เขียนข้อความออนไลน์ภาษาไทยด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและต้นไม้ตัดสินใจ pdf
รังสิพรรณ มฤคทัต 103-111
พฤติกรรมการจัดการเอกสารส่วนบุคคลในเครื่องคอมพิวเตอร์ pdf
กฤตยา ทองผาสุข, ทิพยา จินตโกวิท 113-125
การเพิ่มความบริสุทธิ์ไบโอดีเซลที่สังเคราะห์จากน้ำมันปาล์มโดยการล้างด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค pdf
อมราภรณ์ แก้วชะฎา, ธนพร ไวพานิชการ 127-135
การพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู้เรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ pdf
ผะอบ พวงน้อย, นาตยา แก้วใส, สมชาติ เลิกบางพลัด, โปรดปราณ ชลสาคร, อัจฉรา สังขยุทธ 137-147

บทความวิชาการ

ปรากฏการณ์พาหะร้อนในวัตถุนาโนบ่อควอนตัมและบทบาทในการพัฒนาประสิทธิภาพของเลเซอร์นาโนและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ในย่านอินฟราเรด pdf
ปภาวี ฟาน โดมเมเลน 149-160
ช่วงความเชื่อมั่นค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันควอไทล์ โดยวิธีโบเน็ต และวิธีบูตสแตรป pdf
พรรณนา เอี่ยมสุวรรณ์ 161-168