Online First

Table of Contents

บทความวิจัย

ผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร pdf
สุนันท์ มนต์แก้ว, ธวัชชัย นวเลิศปัญญา, วรรณวิทย์ แต้มทอง
การกำหนดจุดจอดรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่เหมาะสม โดยพิจารณาระดับความรุนแรงของอาการผู้ป่วย: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี pdf
พลอยพรรณ ศรีกิจการ, สุนาริน จันทะ
สถาปัตยกรรมความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสนับสนุนระบบตรวจหาการบุกรุกแบบปรับตัวด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์ pdf
ธนกร มีหินกอง, ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, นิเวศ จิระวิชิตชัย
การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคอนเคอร์เร็นท์และการจำลองสถานการณ์ในการเพิ่มความสามารถในการผลิตของกระบวนการดัดท่อ: กรณีศึกษา บริษัทผลิตท่อน้ำมัน pdf
อรรถกร เก่งพล, วุฒิ ชัยยังสว่าง
การค้นคืนข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ภาษาสอบถามแบบไม่มีโครงสร้างร่วมกับเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย pdf
ผุสดี บุญรอด, ประกายมาศ ศรีสุขทักษิณ
การวิเคราะห์โดเมนเวลาขณะเกิดผลตอบสนองอิมพัลส์ของแท่งอิเล็กโตรดต่อลงดินในชั้นใต้ดิน 2 ชั้นที่สภาวะทรานเชี้ยนต์โดยวิธี Boundary Finite Element Method pdf
ชำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม
การตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่อาจต้องสูญเสีย ภายใต้ความเสี่ยงและความกำกวม pdf
ภาวิตา อภินันท์ธรรม, ดลชัย ละออนวล
ชุดวัดความสม่ำเสมอของคอมมิวเตเตอร์ด้วยเลเซอร์เซนเซอร์ pdf
พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล, เอกกมล บุญยะผลานันท์
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในด้านอาชีวศึกษา จากครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร pdf
สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์, มนต์ชัย เทียนทอง, ไพโรจน์ สถิรยากร
การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่นโดยมีเวลาปรับตั้งเครื่องจักรซึ่งขึ้นกับลำดับงานภายใต้นโยบายการผลิตแบบทันเวลาพอดี pdf
อณจ ชัยมณี, วิสุทธิ์ สุพิทักษ์
แนวทางการออกแบบบ้านพักอาศัยชั่วคราวระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการบรรเทาภัยพิบัติในประเทศไทย pdf
ณัฐวุฒิ พจนานุวัฒน์, ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
การประยุกต์ระบบคัดแยกคุณภาพยางแผ่นด้วยเทคนิคการหาค่าความเข้มของสีวัตถุ pdf
วิทยา บุญสุข

บทความวิชาการ

เซรามิกทางทันตกรรม pdf
พรรณาภา สินธุประเสริฐ
ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับขนาดอิทธิพลในการวิเคราะห์อภิมาน pdf
วาสนา จันทร์ขำ
สถิติค่าสุดขีด pdf
ปิยภัทร บุษบาบดินทร์, อรุณ แก้วมั่น
แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ pdf
ธีรวัช บุณยโสภณ