Vol 25, No 3 (2015)

September - December, 2015

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

Table of Contents

บทความวิจัย

การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ผลตอบสนองของวงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่งและวงจรไฟฟ้าอันดับสองเบื้องต้นโดยใช้จียูไอของแมทแล็ป pdf
สมมารถ ขำเกลี้ยง 337-348
การพัฒนาอัลกอริทึมแบบใหม่ของวิธีการวนรอบคลื่นสำหรับวงจรไมโครเวฟในท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม pdf
พินิจ เนื่องภิรมย์, สมศักดิ์ อรรคทิมากูล 349-360
การสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้ง pdf
ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล, มนตรี สุขเลื่อง 361-370
ความสัมพันธ์ค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ที่มีต่อระยะช่องว่างของอิเล็กโตรดแบบต่างๆและการตรวจสอบความเสียหายพื้นผิววัสดุภายหลังการเกิดเบรกดาวน์ด้วย SEM pdf
อุไรรัตน์ เฟื่องสูงเนิน, วินัย พฤกษะวัน 371-379
การศึกษาเชิงตัวเลขและทดลองลักษณะทางกายภาพของสแตกที่มีผลต่อสมรรถนะการทำความเย็นของเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์โมอะคูสติก pdf
อิศเรศ ธุชกัลยา, พัชรินทร์ แซ่จัน 381-392
การลดปริมาณของเสียในกระบวนการกลั่นสารอัลลิลคลอไรด์ โดยใช้การทดลองพื้นผิวตอบสนอง pdf
ภูมินทร์ รักษากิจ, ธีรเดช วุฒิพรพันธ์, กุศล พิมาพันธุ์ศรี 393-403
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้สารเคมีกับปัจจัยคุณภาพน้ำดิบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล กรณีศึกษา การประปานครหลวง pdf
ปฏิพัทธ์ ทิพย์กาญจนรัตน์, ธนัญญา วสุศรี 405-414
การทดสอบความเที่ยงตรงเครื่องออกรางวัลวงล้อพลาสติกโปร่งใสของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล pdf
นิติชล ตันสกุล 415-424
การยับยั้งเชื้อ E. coli สำหรับการพาสเจอร์ไรซ์ชานมโดยสนามไฟฟ้าพัลส์ pdf
พานิช อินต๊ะ, อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, วิสูตร อาสนวิจิตร, พิชยากร มะโนเพียร, ชัยอานันต์ เป็งมณี, นิอร โฉมศรี 425-437
การยืดอายุข้าวโพดฝักอ่อนด้วยฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน pdf
จิรัฐิติกาล บุณธนากร, วรรณี ฉินศิริกุล, นพดล เกิดดอนแฝก, ชาริณี วิโนทพรรษ์, ปกขวัญ หุตางกูร, เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์ 439-448
ผลิตภัณฑ์เลียนแบบไวน์จากน้ำส้มโอ (Citrus maxima (Burm.f) Merr.) พันธุ์ขาวแตงกวาด้วยเส้นใยเห็ดแครง (Schizophyllum commune Fr.) ในการหมัก pdf
รัฐพล ศรประเสริฐ, เสาวรส แพงน้อย 449-457
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมวิชาชีพไฟฟ้าระยะสั้น สำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมไฟฟ้า pdf
นาตยา กีรติภักดี, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, คณิต เฉลยจรรยา 459-466
การพัฒนาโมเดลการบริหารความเหนื่อยล้าของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมผลิตก๊าซอุตสาหกรรม pdf
วิไลรัตน์ เจริญใหม่รุ่งเรือง, สมศรี ศิริไหวประพันธ์, รณินทร์ กิจกล้า 467-474
การพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ pdf
ธัญญาทิพ พิชิตการค้า, สุภัททา ปิณฑะแพทย์, อรรถกร เก่งพล 475-483
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตจากการวิเคราะห์การซ่อมบำรุงฉุกเฉินเมื่อเครื่องขัดข้อง pdf
ปิยฉัตร จันทิวา, วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์, สุพิชชา ชีวพฤกษ์ 485-492
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพโลจิสติกส์ สายงานการจัดการส่งออกและนำเข้า เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน pdf
เนตร์พัณณา ยาวิราช 493-504

บทความวิชาการ

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นและการประยุกต์ pdf
นิฟาตมะห์ มะกาเจ, อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ 505-516