Vol 26, No 1 (2016)

January-April

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

Table of Contents

บทความวิจัย

การทำนายการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ภายใต้สภาวะแวดล้อมทะเล pdf
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, วิเชียร ชาลี 1-12
การพัฒนากำลังมอร์ต้าร์ผสมเถ้าถ่านหินและหินฝุ่น pdf
อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ, อรรถพล มาลัย 13-18
การระบุกลไกการวิบัติแบบอาร์คในดินเหนียวอ่อนที่อยู่หลังกำแพงเสาเข็มรูปตัวแอลตอกเรียงต่อเนื่องด้วยแบบจำลองกายภาพ pdf
วรายุทธ ไชยสุข, พรพจน์ ตันเส็ง, วิษณุ คงสมพจน์ 19-27
กรณีศึกษา:โมเดลทางด้านเทคนิคสำหรับวิธีการประเมินความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล pdf
สุรทศ ไตรติลานันท์, สุรพล รวยสูงเนิน 29-40
การพัฒนาวงจรสายพานกระแสรุ่นที่ 2 ที่ควบคุมได้ในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงกว้าง pdf
ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์, มนตรี ศิริปรัชญานันท์ 41-49
การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพจากมูลโคด้วยวิธีดักจับด้วยน้ำที่ความดันต่ำ pdf
ชนมน จันทนา, สุวรรณ หอมหวล 51-60
การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบสำหรับระบบการทวนสอบปริมาณการผลิตในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา: กรณีศึกษา pdf
สุริยันต์ จอมธนชัย, วนิดา รัตนมณ, รัญชนา สินธวาลัย 61-73
การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเพื่อลดเวลาการสืบค้นข้อมูลของเครื่องจักร กรณีศึกษา: บริษัทผลิตเครื่องจักรอัดขึ้นรูปโลหะแผ่น pdf
สมเกียรติ อับดุลเลาะ, อรรถกร เก่งพล 75-84
การลดเวลาผสมในกระบวนการผลิตโลชัน pdf
บดินทร์ เรือนทิพย์, สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ, วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล 85-93
การศึกษาความเป็นไปได้ของการหมักเอทานอลจากหญ้าขจรจบและวัสดุเศษเหลือจากการตัดแต่งหน่อไม้ pdf
อภิญญา จันทรวัฒนะ, ปิยะรัชช์ กุลเมธี 95-103
ผลของเกลือต่อการหมักและการยอมรับผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม pdf
ผกาวดี เอี่ยมกำแพง 105-112
การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า: กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี pdf
สุพิชชา ภมรจันทรมัส, สุพรรณ กาญจนสุธรรม, แก้ว นวลฉวี, ณรงค์ พลีรักษ์ 113-120
การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานขายในธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ pdf
นิตยา อุตกฤษฏ์, คณิต เฉลยจรรยา, ชัยวิชิต เชียรชนะ 121-132
ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต pdf
สุนีย์ วรรธนโกมล, อดิศักดิ์ วรพิวุฒิ 133-140
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง pdf
ชญาภัทร์ กี่อาริโย, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, ทวีศักดิ์ รูปสิงห์, วิเชียร เกตุสิงห์ 141-152