“วารสารการสื่อสารมวลชน” เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำโดยคณะการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสาร
ในสาขาวิชาต่างๆ มากขึ้น

วารสารการสื่อสารมวลชน รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการด้านการสื่อสาร
จะครอบคลุมเนื้อหาด้านการสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับศาสตร์ทางด้านนี้ โดยผลงานนั้นจะต้องได้มาตรฐาน
ตามที่วารสารสื่อสารมวลชนได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การพิจารณาจะไม่คำนึงถึงสถานที่ทำงาน
สถาบันการศึกษา หรือศาสนาของผู้เขียน


โดยจะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน (Redundant publication)
และผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิด(
Plagiarism)
รวมถึงไม่ลอกเลียนผลงานตนเองโดยมิชอบ (
self-plagiarism)
และไม่ส่งบทความตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร (
Simultaneous submission)

วารสารการสื่อสารมวลชน มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ
ได้แก่ เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
และเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ
ได้แก่ แบบตีพิมพ์ (Print) และ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
 
ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ที่
 https://www.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/index
โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ (page charge)

ISSN: 1906-2591 (Print)
ISSN:                 (Online)

ติดต่อสอบถาม

หน่วยบริหารงานวิจัย คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053 - 942703 ต่อ 195 โทรสาร 053 - 942704 หรือ

e - mail: journalmc.cmu@gmail.com

แบบฟอร์มนำส่งบทความ เพื่อขอรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารการสื่อสารมวลชน

2019-01-14

แบบฟอร์มนำส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารการสื่อสารมวลชน
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/2PiqvhE

หลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารการสื่อสารมวลชน

2017-04-01

วารสารการสื่อสารมวลชน มีกำหนดออกปีละ  2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

เปิดรับบทความ

2016-09-06

ขอเชิญชวน นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
ที่สนใจส่งบทความเพื่อขอรับตีพิมพ์ลงในวารสารการสื่อสารมวลชน
...ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Journal of Mass Communication Call for Papers
The Faculty of Mass Communication cordially invites scholars, researchers, and graduate students
to submit your scholarly works joining our publication.


ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2561): วารสารการสื่อสารมวลชน

เผยแพร่แล้ว: 2018-12-04

ดูเล่มทุกฉบับ