วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (Journal of Nursing Science and Health)

เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาลด้านความรู้ แนวคิดนวัตกรรมทางการพยาบาลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ บทความที่ตีพิมพ์ประกอบด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัย ปกิณกะ และข่าวความเคลื่อนไหวในวิชาชีพพยาบาลและสุขภาพ โดยวารสารออกตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุกๆ 3 เดือน

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

Indexed in tci

Vol 37, No 2 (2014): VOL. 37, NO. 2 (2014): JOURNAL OF NURSING SCIENCE & HEALTH VOL.37 NO.2

Table of Contents

contents PDF
  00

Article

การพัฒนานาระบบบริการการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุในชุมชน ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง Development of Long Term Care Service System for Community Older Persons in the Context of a Secondary Care Hospital PDF
ไพจิตตรา ล้อสกุลทอง, วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1-11
ผลของนวัตกรรมหนากากพนยาแสนสนุกรวมกับการมีสวนรวมของผูปกครองตอความกลัวของผูปวยเด็กวัยกอนเรียน The Effect of Fun Nebulizer Innovation with Parents Participation on Fear Among Preschool Patients Receiving Aerosol Therapy. PDF
เนตฤทัย ภูนากลม, สมสมร เรืองบริบูรณ์ 25-34
ปจจัยทํานายการเกิดภาวะซึมเศราในกลุมนักศึกษา:ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย PDF
เนตรชก แก้วจันทา, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล, อิงคฏา โคตรนารา 35-47
ผลของโปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ให้การพึ่งพาเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เริมเข้าสู่ระยะสุดทาย EFFECTS OF A SUPPORTIVE EDUCATIVE PROGRAM ON CARE BEHAVIOR OF BEGINNING TO END STAGE LEUKEMIC SCHOOL AGE CHILDREN’S DEPENDENT PDF
ประกายแก้ว ศิริพูล, จินตนา ตั้งวรพงษชัย 48-56
การกอกําเนิดคณะพยาบาลศาสตรแหงแรกของประเทศไทย:ก้าวย่างสู่การเป็นอสระทางวิาชีพ The Emergence of the First Nursing Faculty of Nursing in Thailand: A Step Towards Professional Autonomy PDF
ดารุณี จงอุดมการณ์, เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ 57-70
ปัจจัยสนุบสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศราในผูสูงอาย:ความแตกตางระหว่างเพศหญืงและชาย PDF
ชมพูนุท กาบคำบา, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ 71-81
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน Experiences in Learning and Teaching in Practicum of Nursing Children and Adolescents PDF
ทัศนีย์ อรรถารส, อุไร อภัยจิรรัตน์, พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ 82-91
ความชุกของภาวะซึมเศรา การรับรูปญหา และรูปแบบการเผชิญปญหาของกลุมหญิงรักหญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Prevalence of Depression, Problem recognition and Coping Strategies among Lesbians, in Northeastern Thailand PDF
สุมนทิพย์ บุญเกิด, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ 92-101
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดื่มที่เปนปญหาของ นักศึกษาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย Factors Influencing Problem Drinking among College Students in Northeast Thailand PDF
อุทัยทิพย์ จันทร์เพ็ญ, ดารุณี จงดุดมการณ์, จิราพร เขียวอยู่ 102-112
Contraceptive use Behavior among Vietnamese Unmarried young Women Seeking Pregnancy Termination PDF
Loan Thi Khanh, Pakvilai Srisaeng 114-126
ชีวิต ความตาย และภาวะใกล้ตาย :มุมมองของพระพุทธศาสนาและการประยุกต์ใช้ในการพยาบาล Life, Death and Dying: A Buddhist Perspective and Application in Nursing PDF
เรวัฒน์ เอกวุฒิวงศา, ภาสกร เงางาม, วรารัตน์ สุนทราภา, ปริญญา วุฒิสาร 127-134
การปฏิบัติดานจิตวิญญาณ: การภาวนาอธิษฐานตามแบบคริสตศาสนา PDF
พัชนี สมกำลัง, ยุทธชัย ไชยสิทธิ์, นาฏยา อารยะศิลปธร, วิสัย คะตา 135-145
การตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน :บทบาทการป้องกันเชิงรุกของพยาบาล PDF
พิศมัย วงศ์สง่า, พัทยา แก้วสาร 146-154
การปองกันการตกเลือดใน2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด:บทบาทผดุงครรภ์ First Two Hours Postpartum Hemorrhage Prevention: Midwives’ Role PDF
สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล 155-162
การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับพ่อแม่ในการดูแลเด็กปวยระยะสุดทายที่บาน Development of Nursing Innovation during End of Life Care at Home for Parents PDF
จินตนา ตั้งวรพงษ์ชัย, สุพรรณี สุ่มเล็ก 12-24

Authors Guide Line

คำแนะนำผู้นิพนธ์ และใบสมัครสมาชิกวารสาร PDF
- - 163