วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (Journal of Nursing Science and Health)

เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาลด้านความรู้ แนวคิดนวัตกรรมทางการพยาบาลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ บทความที่ตีพิมพ์ประกอบด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัย ปกิณกะ และข่าวความเคลื่อนไหวในวิชาชีพพยาบาลและสุขภาพ โดยวารสารออกตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุกๆ 3 เดือน

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

Indexed in tci

Vol 39, No 2 (2016): JOURNAL OF NURSING SCIENCE & HEALTH VOLUME 39 NO. 2(April-June) 2016

Table of Contents

Table of contents pdf
 

Article

Factors predicting Spiritual Well-being among the elderly with Chronic illness in Maeyeang municipality, Mueang District, Chiang Rai Province pdf
nongyao mongkhonittivech 1-11
The application of protection motivation theory on community participation in health activity and prevention of hypertension among the working age group pdf
Warangkana Umsriwaing 12-20
Illness Representation in patients with Hypertension pdf
sukumal polratana 21-31
Effects of empowerment practice guideline for promoting self-care and quality of life among People Living with HIV/AIDS pdf
Pornnipa Harnlakorn 32-43
ปัจจัยทำนายการดำรงบทบาทการเป็นมารดาของสตรีที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี* Factors predicting Maternal Role Attainment among HIV-Seropositive mothers pdf
Prangwalee Anupapvisedkul 44-53
The effect of self-regulation with flexercise program on blood glucose level and insulin requirement in women with gestational diabetes mellitus type A2 pdf
thirawan thongwon 54-65
ทางออกหรือทางตัน :วันที่รู้ว่าตั้งครรภ์ไม่พร้อม Unwanted pregnant: Life story as teen mom pdf
Juraporn Tangpukdee 66-76
การพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก* Developing Competency of Family-Community for Continuing Care of Pediatric Patients with Dengue Hemorrhagic Fever pdf
วิไล เกิดผล, อรจิตร แก้วสีขาว 77-87
ความต้องการวิธีการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาลบาลในวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ Learning Need Methods and Self-Directed Learning of Nursing Students in Midwifery Practicum pdf
Soiy Anusornteerakul, Pakvilai Srisaeng, Ausa Supornpun 88-97
การพยาบาลเด็กตามช่วงวัย: การเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐาน Nursing a child by age: instruction as a research-based learning pdf
Kaewkarn Sueram, Jintana Tangvoraphonkchai, Nipa Angsupakorn 98-108
A construction of the qualifi cation standard for a bachelor’s degree in nursing in Thailand pdf
Darunee Rujkorakarn 109-117
Living will and health of elders with chronic illness at the end of life as perceived by caregivers pdf
Ploenpit Thaniwattananon 118-132
Applying Natural Childbirth Concept: The Challenge for Midwives in the Current Era of Technology pdf
Boonmee Phoodaangau 133-144
การส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอด: ประเด็นปัญหาที่ท้าทาย
Pranee Theerasopon 145-154
Thai kids and the world without play pdf
Chalida Thanattherakul 155-161

Authors Guide Line

Authors Guide Line pdf
Authors Guide Line Authors Guide Line --
ใบสมัครสมาชิกวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Untitled
ใบสมัครสมาชิกวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ใบสมัครสมาชิกวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ --
แบบตรวจสอบบทความเพื่อลงตีพิมพ์ XML
  --