วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (Journal of Nursing Science and Health)

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment
เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาลด้านความรู้ แนวคิดนวัตกรรมทางการพยาบาลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ บทความที่ตีพิมพ์ประกอบด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัย ปกิณกะ และข่าวความเคลื่อนไหวในวิชาชีพพยาบาลและสุขภาพ โดยวารสารออกตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุกๆ 3 เดือน

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

Indexed in tci

Vol 38, No 3 (2015): ๋Journal of Nursing Science & Health Volume 38 No 3 (July-September) 2015

Table of Contents

Editor Note ,Table of Contents PDF
 

Article

ประเมินผลการใช้หลักสูตรการให้การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพตามแนวสตรีนิยม (Evaluation of using empowering feminist counseling curriculum) PDF
Somporn Rungreangkulkit 1-13
Effects of a Self- Efficacy Enhancement Program on the Self-Efficacy Beliefs and Caring Behaviors of Caregivers to Control Heart Failure in Children with Congenital Heart Disease PDF
Patidta Dejyothin 14-23
การป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน Youth’s Smoking Preventionsby Familyand Community Participations PDF
yupa jewwattakul 24-31
การรับรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในกลุ่มนักศึกษา: ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย Perception of Depressive disorders in college students: Difference male and female PDF
Netchanok Kaewjanta 32-44
The effect of a grouped-empowerment intervention program on blood pressure levels among a group at-risk for hypertension XML
wararat Tiparat 45-57
ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ PDF
Warangkana Umsriwaing 58-65
ลักษณะ สาเหตุและผลกระทบของความรุนแรงในผู้เสพสารเสพติดที่มารับการรักษา The characteristic causes consequence of violence in drug addicts’ patients PDF
Kritaya Sawangchareon 66-74
The relationship between burden and coping strategies among caregivers of patients with schizophrenia PDF
Hana Nafiah 75-85
ปัจจัยที่มีผลต่อภาระของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสันที่เข้ารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก* Factors Affecting Burden on Caregivers of Older Persons with Parkinson, s disease at Outpatient Department PDF
Watcharakon Pranin 86-98
Effects of Utilization of Care Package for Muslim Older Adults With Stage 4 Chronic Kidney Disease on Caregivers’ Ability in Caring and Functional Abilities of Older Adults PDF
Thussaneeya Kuiburd 99-109
การดูแลพระภิกษุอาพาธ : การดูแลระยะสุดท้าย Care of Sick Buddhist Monks : An End of Life Care PDF
Rawat Ekwuttiwongsa 110-119
การบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอดด้วยการกดจุด Labor Pain Reduction by Acupressure pain, child birth, acupressure PDF
Soiy Anusornteerakul 120-127
การจัดการรายกรณี: บทบาทพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง Case Management: Role of the Nurse for Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Untitled PDF PDF
Ampornpan Teeranut 128-138
ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและการพยาบาล Nutritional status of chronic kidney patientsand nursing PDF
Klaphachoen Shokebumroong 139-145
หลักการยศาสตร์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงานพยาบาล Ergonomics for Creating Safety Workplace on Nurse PDF
Chayanuj Chaiyaratana, Churai Arpaichiraratana 146-155
ใบสมัครสมาชิกวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Untitled
- -