วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (Journal of Nursing Science and Health)

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment
เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาลด้านความรู้ แนวคิดนวัตกรรมทางการพยาบาลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ บทความที่ตีพิมพ์ประกอบด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัย ปกิณกะ และข่าวความเคลื่อนไหวในวิชาชีพพยาบาลและสุขภาพ โดยวารสารออกตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุกๆ 3 เดือน

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

Indexed in tci

Vol 38, No 4 (2015): VOL 38, NO 4 (2015): ๋JOURNAL OF NURSING SCIENCE & HEALTH VOLUME 38 NO 4 (October-December) 2015

Table of Contents

Editorial and Table of content PDF
 

Article

Physical activity, nutritional status and depression related to sarcopenia community dwelling older adults PDF
Supavadee - Thiengtham 1-10
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ PDF
Kanokwan Sitthiwirattham, SUNSANEE MEKRUNGRONGWONG 11-21
Development and Evaluation of Care Package for Enhancing Caregivers' Ability and Activities of Daily Living of Older Adults with Heart Failure PDF
Phenpitcha Tinkaew, Ploenpit Thaniwattananon, Wipawee Kong-in 22-33
ความกลัวการคลอดและกลวิธีการจัดการความกลัวการคลอดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น PDF
Revadee - Panyoi 34-43
Effects of electric heating bag compression on low back pain and disability in pregnant women*
Khanittha Mahoree 44-55
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาออกซิโทซินชักนำหรือ เร่งคลอด โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น PDF
Supaporn Junpoonga 56-67
การรับรู้ปัญหาพฤติกรรมเด็กก่อนวัยเรียนและการแก้ไขของผู้ดูแลเด็กในศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Perceptions and strategies to solve the problematic behaviors among children caregivers in Child Development Demonstration Center PDF
Kaewkarn Sueram 68-80
พฤติกรรมของบิดามารดาชาวไทยอีสานและชาวลาวที่สูญเสียบุตรจากการเจ็บป่วยขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล PDF
Nedruetai Punaglom, wisai kata 81-91
The effectiveness of health promotion manual on health promoting knowledge among female inmates in Chiang Rai’s prison PDF
Supranee Athaseree, Chomnard Potjanamart, Somboon Jaiwat 92-99
ครอบครัวกับการดูแลสุขภาพของสมาชิกครอบครัวที่มีภาวะเจ็บป่วย: ข้อเสนอจากการวิจัยเอกสาร Family and Caring for the Ill Members: Suggestions based on a Documentary Research PDF
Darunee Jong-udomkarn 100-113
Salty diet controlling behaviors of hypertension patients at Mahosot hospital, Lao PDR. PDF
Thongsana Souvanlasy, Klaphachoen Shokebumroong 114-122
Factors predicting timely initiation of antenatal care among pregnant women in Binh Dinh Province, Vietnam PDF
Thuong Thi Le Nguyen, Wannee Deoisres, Usa Chuahorm 123-136
Factors influencing intention of elective cesarean section among pregnant women in Quang Ngai province, Vietnam PDF
Phuong Thi Nhu Le 137-151
การจัดการความเจ็บปวดในระยะที่ 1 ของการคลอด Pain management during the 1st stage of labor PDF
Pakvilai Srisaeng, Ausa Supornpun 152-161
การส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤต : บทบาทพยาบาล PDF
Apinya - Koontalay 162-171

Authors Guide Line

Authors Guide Line PDF
- -
แบบตรวจสอบบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อลงตีพิมพ์วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ XML
 
ใบสมัครสมาชิกวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Untitled
- -