วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (Journal of Nursing Science and Health)

เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาลด้านความรู้ แนวคิดนวัตกรรมทางการพยาบาลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ บทความที่ตีพิมพ์ประกอบด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัย ปกิณกะ และข่าวความเคลื่อนไหวในวิชาชีพพยาบาลและสุขภาพ โดยวารสารออกตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุกๆ 3 เดือน

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

Indexed in tci

Vol 37, No 1 (2014): VOL 37, NO 1 (2014): JOURNAL OF NURSING SCIENCE & HEALTH VOL.37 NO.1

Table of Contents

Article

รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กตํ่ากวา5 ปของปู /ย า/ตา/ยายที่บริโภคสุราและไมบริโภคสุราChild Rearing Model in Children under 5 Years old Among Alcoholic and non Alcoholic Grandparents PDF
Jirawon Tanwattanakul, Sukanya Kansin 1-11
ผลของโปรแกรมการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม ตามทฤษฎีพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวในมารดาทํางานนอกบาน The Effect of a Planned Behavior Program on Exclusive Breastfeeding Behavior Among Working Mothers PDF
Wassachol Pichianwilai, Nilawarn Chanthapreeda 12-20
ผลของนวัตกรรมการดูแลเยื่อบุชองปากอักเสบตอพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กปวยวัยกอนเรียนฯThe Effect of an Oral Mucositis Care Innovation on Caregivers’ Care Behavior Among Pre-School Children with Leukemia Receiving Consolidation Phase Chemotherapy. PDF
Wassamon Paprom, Jintana Tangvoraphonkchai 21-29
ปจจัยที่มีผลตอการเกิดอาการปวดศีรษะในวัยรุน Factors Influencing Headache Symptoms Among Adolescents PDF
Rutja Phuphaibu, Anannit Visudibhan, Sirichai Hongsangonsri, Cheunruedee Kongsaktrakul, 30-42
ภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอยในผูสูงอายุเจ็บปวยเรื้อรังที่มารับบริการคลินิกโรคเรื้อรังของหนวยบริการปฐมภูมิแหงหนึงฯMild Cognitive Impairment in Older Persons with Chronic Illness Attended at a Chronic Care Clinic of a Primary Care Unit Khon Kaen Provinc PDF
Suttinan Subindee, Wanapa Sritanyarat 43-50
ผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอพฤติกรรมการควบคุมอาหารของหญิงตั้งครรภ์ฯThe Effects of Participatory Learning Program on Diet Control Behaviors Among Pregnant Women with Gestational Diabetes Melitus PDF
Soiy Anusornteerakul, Patcharee Junthong 51-59
การเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการอาสาของชุมชน Strengthening of the Community Voluntary System PDF
Kittiphoom Phinyo, Khanitta Nuntaboot 60-68
ความพึงพอใจของผูปวยเด็กโรคมะเร็ง และผูดูแลตอการจัดการดูแลของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงฯSatisfaction of Pediatric Patients with Cancer and Caregivers on Care Management of Advanced Practice Nurse: A Case Study of Srinagarind Hospital PDF
Pulsuk Siripul, Supattana Sakdisthanont 69-82
คุณคาของผูสูงอายุในวิถีชีวิตชุมชนชน The Value of Elderly in Rural Community PDF
Ninlapa Jirarattanawanna, Khanitta Nuntaboot 83-93
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพสุขภาวะเชิงอัตวิสัยตัวชี้วัดทางคลินิกที่คัดสรรนผูปวยที่มีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว Health Behaviors, Subjective Well-Being and SelectedClinical Indicators Among Patients with Transient Ischemic Attack. PDF
Han Fei -, Earmporn Thongkrajaj 94-102
ปจจัยที่เกี่ยวของและพฤติกรรมการดูแลตนเองผูปวยเบาหวานที่อาศัยในเมืองเหวจังหวัดทูเทียนเหว ประเทศเวียดนามFactors Related to Diabetes Self Care Behaviors of DiabetesPatients in Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam PDF
Chi Thi Nguyen Dang -, Lukawee Piyabanditkul 103-112
การใช้การบําบัดเสริมในการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเอสแอลอี Using of Complementary in Nursingfor Pediatric Patients with SLE PDF
Supattana Sakdisthanont 113-125
ทิศทางการทําวิจัยเพื่อสงเสริมสุขภาพสตรี :แนวคิดการสงเสริมความเสมอภาคทางเพศภาวะ Agenda for Research on Women’s Health Promotion: Promoting Gender Equality PDF
Somporn Rungreangkulkij 126-134
บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ต่อการนับและบันทึกลูกดิ้น Nurse’s Role to Enhance Self Care of Pregnant Women to Count and Record Fetal Movement PDF
Boonmee Phoodaangau 135-146
ความผาสุกทางจิตวิญญาณและตายดี Spiritual Well-being and Good Death PDF
Bumpenchit Sangchart 147-156

Authors Guide Line

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ PDF
คำแนะนำผู้นิพนธ์ -

Table of Contents

สารบัญ PDF
สารบัญ -
ใบสมัครวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Untitled
- -