การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกายบริหารแบบไทยท่าฤษีดัดตน

จินตนา สุวิทวัส

Abstract


-

Full Text:

full text pdf


วารสารพยาบาลศาสาตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Journal of Nursing Science and Health, Faculty of Nursing, Khon Kaen University