การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกายบริหารแบบไทยท่าฤษีดัดตน

จินตนา สุวิทวัส

Abstract


-

Full Text: full text pdf


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

วารสารพยาบาลศาสาตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Journal of Nursing Science and Health, Faculty of Nursing, Khon Kaen University