วารสารสารสนเทศ (Journal of Information)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วม กับสาขาการจัดการสารสนเทศได้จัดทำวารสารสารสนเทศขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในรูปแบบของบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทความรูปแบบอื่นและเป็นสื่อกลางในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 14, No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

Table of Contents

เทคนิคการเขียนสารคดี pdf
ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ 1-6
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน: Working Capital Management pdf
ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ 7-19
การตั้งเป้าหมายของชีวิตและการทำงาน: Setting Goals of Life and Work pdf
นฤมล สุ่นสวัสดิ์ 21-36
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพหุวัฒนธรรม pdf
อุดร หลักทอง 37-45
การรับรู้ของข้าราชการทหารต่อพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 กรณีศึกษากองพันทหารราบในกองพลทหารราบที่ 9 pdf
เอกรินทร์ จงเสรีเจริญ 47-59
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ นิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา pdf
เสาวพงษ์ ยมาพัฒน์, ธวัธชัย ล่ามกิจจา, นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล 61-72
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลแพรกษาตามตัวชี้วัดธรรมาภิบาล pdf
ทัชชญา วรรณบวรเดช 73-84
ความสำเร็จของการนำนโยบายด้านสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติ ของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ pdf
ศรัณย์ ฐิตารีย์ 85-95
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา pdf
สมพร เฟื่องจันทร์ 97-106
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกรูปแบบการตกแต่งตัวเลขทางบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) pdf
ติรนันท์ รุ่งสว่าง 107-118
การประเมินจุดอ่อนโครงข่ายเส้นทางด้วยวิธีการแบบกราฟ pdf
กิตติ เชี่ยวชาญ 119-129