วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นวารสารระดับชาติที่ทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน โดยผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในลักษณะของบทความวิชาการ (Academic article)  บทความวิทยานิพนธ์ (Thesis article) และบทความวิจัย (Research article) ของนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ในด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมสาขา มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน เป็นต้น

กำหนดออก ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม,  ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน,  ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน และ ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม

Vol 13 No 46 (2018): ตุลาคม - ธันวาคม 2561

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer Reviews) ประจำฉบับที่ 46 

ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน                  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.นิออน ศรีสมยง                              มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.นัทมน คงเจริญ                              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม                      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รศ.จิรประภา มากลิ่น                           มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ                     มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.วิกานดา เกษตรเอี่ยม                      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.ละเอียด ศิลาน้อย                            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สุทธิชัย หล่อตระกูล                   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ                             มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล                               มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Published: 2019-02-14

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พลอยภัสสรณ์ สุจันทร์ศรี, พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์

45-54

View All Issues

Indexed in tci