เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal)

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment
เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal) เป็น วารสารทางวิชาการแพทย์ทหาร มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและความรู้เกี่ยวกับกิจการสายแพทย์ และการเสนารักษ์ แก่ผู้ที่สังกัดกรมแพทย์ทหารบก โดยเปิดโอกาสให้มีการเสนอบทความประเภทต่างๆ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตีพิมพ์ออกทุก 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน, ตุลาคม-ธันวาคม)

Royal Thai Army Medical Journal

Indexed in tci


Vol 66, No 1: January-March, 2013

Table of Contents

กองบรรณาธิการ/คำแนะนำผู้เขียน/ฟอร์มส่งบทความตีพิมพ์

กองบรรณาธิการ/คำแนะนำผู้เขียน/ฟอร์มส่งบทความตีพิมพ์ pdf
กองบรรณาธิการ เวชสารแพทย์ทหารบก

สารบัญ

สารบัญ pdf
กองบรรณาธิการ เวชสารแพทย์ทหารบก

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง pdf
กิตติ ต่อจรัส 1-2

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด ค่าเอ็นไซม์ตับ ALT กับพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อตับ ในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง pdf
พิพัฒน์ ศรีธนาบุตร, ธีรนันท์ สรรพจิต 3-8
ภาวะขาดวิตามินดีในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะท้าย pdf
บัญชา สถิระพจน์ 9-16
การประเมินอุณหภูมิกายที่วัดทางรักแร้ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทแก้วและดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ในทารกครบกำหนด pdf
ณกมลชน แสงศร 17-24
ประสิทธิภาพของการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในบุคลากรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่มีภาวะปวดหลังส่วนล่างจากการทำงาน pdf
ภาณิชา มั่นคงศรีสุข 25-34

บทความฟื้นวิชา

Molecular Basis of Thalassemia and Hemoglobin Disorder pdf
กิตติ ต่อจรัส 35-40

ปกิณกะ

ขอแนะนำให้รู้จักองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของทหารกันบ้าง pdf
ทวี แจ่มจำรัส 41-42

ใบสมัครสมาชิก

ใบสมัครสมาชิก “เวชสารแพทย์ทหารบก” pdf
กองบรรณาธิการ เวชสารแพทย์ทหารบก 43