เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal)

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment
เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal) เป็น วารสารทางวิชาการแพทย์ทหาร มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและความรู้เกี่ยวกับกิจการสายแพทย์ และการเสนารักษ์ แก่ผู้ที่สังกัดกรมแพทย์ทหารบก โดยเปิดโอกาสให้มีการเสนอบทความประเภทต่างๆ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตีพิมพ์ออกทุก 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน, ตุลาคม-ธันวาคม)

Royal Thai Army Medical Journal

Indexed in tci


Vol 68, No 4 (2015): OCTOBER-DECEMBER, 2015

Table of Contents

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง pdf
สุธี พานิชกุล 145

นิพนธ์ต้นฉบับ

The Optimal Cut-off Points of Waist Circumference for Identification of Metabolic Syndrome in Royal Thai Army Personnel in Bangkok and Suburban pdf
Porruthai Kittikanara, Mayuree Homsanit, Sukhontha Siri, Apilak Worachartcheewan 147-153
การศึกษาเบื้องต้นของโพลีมอฟิซึม (Polymorphism) ของยีนGSTO1 และ GSTO2 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกชาวไทย pdf
รุจินี ปดิฐพร, มหัทธนา กมลศิลป์, ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร, ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์, อนันต์ กรลักษณ์, พาณี จักรแสงชัยโชติ, วนิดา พงศ์สถาพร, ภัสรา อาณัติ 155-164
การตรวจหาเอนไซม์บีตา-แลคทาเมสชนิดฤทธิ์ขยาย และแอมพ์ซี บีตา-แลคทาเมสในเชื้อกลุ่มเอนเทอโรแบคเทอริซีอี pdf
พจมาน ผู้มีสัตย์, ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์, เกรียงศักดิ์ มีพันธ์ 165-171

บทความฟื้นวิชา

อาการและพยาธิกำเนิดของกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นครั้งคราว จากภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ pdf
บัญชา สถิระพจน์ 173-179
Smoking Cessation: A Current Update from FCTC Article 14 Adoption in Thailand pdf
Thayaroch Tipyawong, Punchatorn Tipyawong 181-192

ปกิณกะ

ยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมมะเร็งตับสำหรับประเทศไทย pdf
บุญเติม แสงดิษฐ 193-201