เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal)

เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal) เป็น วารสารทางวิชาการแพทย์ทหาร มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและความรู้เกี่ยวกับกิจการสายแพทย์ และการเสนารักษ์ แก่ผู้ที่สังกัดกรมแพทย์ทหารบก โดยเปิดโอกาสให้มีการเสนอบทความประเภทต่างๆ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตีพิมพ์ออกทุก 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน, ตุลาคม-ธันวาคม)

Royal Thai Army Medical Journal

Indexed in tci


Vol 69, No 1 (2016): JANUARY-MARCH, 2016

Table of Contents

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง pdf
สุธี พานิชกุล 1

นิพนธ์ต้นฉบับ

การเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพปอดหลังจากทำงานในรอบวันในคนงานโรงงานผลิตเครื่องแต่งกายทหารแห่งหนึ่ง pdf
ทศพร เอกปรีชากุล, คทาวุธ ดีปรีชา, สว่าง แสงหิรัญวัฒนา, สุนทร ศุภพงษ์ 3-10
ความหลากหลายทางกายวิภาคของเส้นเลือดแดงของตับและเส้นเลือดดำปอร์ตัล โดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลซ์ของตับ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า pdf
ชัชชาญ คงพานิช, ศิรินภา บำรุงนา, ศุภขจี แสงเรืองอ่อน 11-16
อัตราความสำเร็จจากการรักษาด้วยไอโอดีนรังสีในผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษชนิด Graves’ disease ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า pdf
ศิริรัตน์ คุณวุฒิดี, ตรีรัตน์ บุญญอัศดร, ศุภขจี แสงเรืองอ่อน 17-29
การเปรียบเทียบความหนาแน่นของมวลกระดูกของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2554 ก่อนและหลังจากได้รับการฝึกโดยใช้เครื่อง อัลตร้าซาวด์วัดความหนาแน่นของมวลกระดูก pdf
บุษบง หนูหล้า, พัชรพงศ์ พันธ์อุไร, ศุภขจี แสงเรืองอ่อน 31-37

บทความฟื้นวิชา

บทความฟื้นวิชา ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ในผู้สูงอายุ pdf
ปนิฏฐา นาคช่วย 39-44

ปกิณกะ

“Lovely Robot” นวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยพิการราชการสนาม pdf
ประสงค์ ล้อมทอง, อารมย์ ขุนภาษี, สุธี พานิชกุล 45-47