เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal)

เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal) เป็น วารสารทางวิชาการแพทย์ทหาร มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและความรู้เกี่ยวกับกิจการสายแพทย์ และการเสนารักษ์ แก่ผู้ที่สังกัดกรมแพทย์ทหารบก โดยเปิดโอกาสให้มีการเสนอบทความประเภทต่างๆ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตีพิมพ์ออกทุก 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ

Royal Thai Army Medical Journal

Indexed in tci


VOL 58, NO 2: APRIL-JUNE, 2005

Table of Contents

กองบรรณาธิการ/คำแนะนำผู้เขียน/ฟอร์มส่งบทความตีพิมพ์

บทคัดย่อ PDF
วิชัย ประยูรวิวัฒน์ 118-196
อาศิรวจนะนวมินทรมหาราชา PDF
วิชัย ประยูรวิวัฒน์ 66
สารจากผู้บังคับบัญชา PDF
วิชัย ประยูรวิวัฒน์ 69
Precongress PDF
วิชัย ประยูรวิวัฒน์ 75-78
คำสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า PDF
วิชัย ประยูรวิวัฒน์ 79-81
ประวัติวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า PDF
วิชัย ประยูรวิวัฒน์ 91-94
บทคัดย่อ PDF
วิชัย ประยูรวิวัฒน์ 188-196

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง PDF
วิชัย ประยูรวิวัฒน์ 65

นิพนธ์ต้นฉบับ

การตรวจกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง PDF
ธานินทร์ พิรุณเนตร 95-100
“สอนศาสนาในชั่วโมงจริยธรรมได้อย่างไร” PDF
สุรพล สุรางค์ศรีรัฐ 101-104
การศึกษาการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล จังหวัดทหารบกราชบุรี PDF
พรรณเพ็ญ นาประดิษฐ์ 105-114

บทความฟื้นวิชา

ความรู้ใหม่ในทศวรรษของการศึกษาสมองคือเรื่องภาวะยืดหยุ่นของจุดประสานประสาท PDF
บพิตร กลางกัลยา 115-118

บทความพิเศษ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับแพทย์ทหาร PDF
ประวิชช์ ตันประเสริฐ 127-129
ปรัชญาของการเป็นแพทย์ (ทหาร).... ที่ดี PDF
ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ 130-134
กว่าจะเป็น วพม. PDF
มยุรี พลางกูร 135-137
บทบาทและหน้าที่ของครูแพทย์ PDF
ทิพย์ ศรีไพศาล 138-140
อายุรแพทย์ไทย - ประสบการณ์ 51 ปี PDF
ถนอมศรี ศรีชัยกุล 141-150
มาตรฐานการจัดการศึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนแพทย์ PDF
วณิช วรรณพฤกษ์ 151-155
สรุปประสบการณ์การจัดการศึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้า (วพม.) PDF
วณิช วรรณพฤกษ์ 156-157
วพม. กับการประกันคุณภาพการศึกษา PDF
วิบุล สัจกุล 158-160
การปรับเปลี่ยนหลักสูตรแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า PDF
สุรพล สุรางค์ศรีรัฐ 161-163
บูรณาการปรีคลินิก PDF
ยุพา ผลโภค 164-166
การสำรวจทักษะด้านรังสีวิทยาของนักเรียนแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 4 PDF
เตือนตา จันทรัศมี 167-173
สมรรถภาพทางกายของนักบินกองทัพบกไทยเป็นอย่างไร PDF
ประสงค์ ล้อมทอง 174-175
การป้องกันอันตรายจากการใช้รังสี PDF
ศุภขจี แสงเรืองอ่อน 176-179
ทิศทางการสร้างสุขภาพและการบูรณาการในประเทศไทย PDF
วิชัย เทียนถาวร 180-185

ปกิณกะ

อดีตที่งดงาม : 30 ปี วพม. PDF
วณิช วรรณพฤกษ์ 186
5 "ส" ในการประกอบอาชีพเวชกรรม PDF
วิชัย ประยูรวิวัฒน์ 187