วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health)

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการในด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่นๆ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 4, No 1 (2017): มกราคม - เมษายน 2560

มกราคม - เมษายน 2560

Table of Contents

บรรณาธิการ

บรรณาธิการ pdf
 

บทความวิจัย

ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ต่อทักษะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาล pdf
นภาพร พุฒิวณิชย์, สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์, มาริสา สุวรรณราช, อรทัย แก้วมหากาฬ 1-14
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิด ของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต pdf
ลำเจียก กำธร, จิณัฐตา ศุภศรี, ฐาปนี อัครสุวรรณกุล 15-27
แบบจำลองเชิงสาเหตุคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ pdf
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี, สุพิศ ศิริอรุณรัตน์, พิริยา ศุภศรี, วรรณทนา ศุภสีมานนท์, นารีรัตน์ บุญเนตร, ชรริน ขวัญเนตร 28-46
อำนาจในการทำนายความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่อคุณภาพชีวิตคนพิการ pdf
สมจิต พรมจันทร์, สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ, หร่อกีบ๊ะ บุญโส๊ะ, นุชรินทร์ คงสินทร์ 47-59
รูปแบบการบริหารประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน pdf
วันชัย หวังสวาสดิ์, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, วีรยุทธ ชาตะกาญจน์ 60-72
ผลของระบบเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงประเภท 3 แบบ Home Nursing Care (HNC) ในหน่วยบริการปฐมภูมิ pdf
เพ็ญศิริ อัตถาวงศ์, นิษฐนันท์ อนุสรณ์ประเสริฐ, ฮารูน สาดหลี 73 – 85
ผลของโปรแกรมการสื่อสารเตือนภัยต่อความรู้เรื่องโรคหัวใจขาดเลือด และการจัดการอาการของประชาชน ต.ปากหมาก จ.สุราษฎร์ธานี pdf
ลาวัลย์ เวทยาวงศ์, ดาราวรรณ รองเมือง, จีราพร ทองดี, ฉันทนา นาคฉัตรีย์, ผกามาศ รักชาติ, อรุณศรี รัตนพรหม 86-101
ผลของการพัฒนาความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และทักษะเพื่อลดความเสี่ยง จากอุบัติภัยและภัยพิบัติในโรงเรียน และชุมชน ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จำลอง ในนักเรียนระดับประถมศึกษาของจังหวัดตรัง pdf
กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ, กรกช เพทาย, ปัจมัย ดำทิพย์, ปิยะเสริญ พิชิตวงศ์, ฐิติมา ลำยอง 102 – 116
ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข pdf
บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 117 – 134
การส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาโดยบุคลากรทางวิชาชีพ ต่อพฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ระยะเวลาการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และอัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ pdf
นริศรา ใคร้ศรี, พัชรินทร์ เงินทอง, ลาวัลย์ สมบูรณ์, เทียมศร ทองสวัสดิ์ 135 – 152
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ในหน่วยบริการปฐมภูมิในอำเภอหนึ่งใน จ.สงขลา pdf
ปัญจนาถ เมธีอภิรักษ์ 153 – 170
ประสบการณ์การปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจ เพื่อลดความเครียดในการสอบ วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ของนักศึกษาพยาบาล pdf
ปฐมพร โพธิ์ถาวร, สาวิตรี วงค์ประดิษฐ์ 171 – 179
ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี pdf
รุ่งนภา จันทรา, อติญาณ์ ศรเกษตริน 180 – 190
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ pdf
สุปรียา เสียงดัง 191-204
ความเครียดและความต้องการของผู้ดูแลผู้พิการติดเตียง pdf
ขวัญตา บุญวาศ, ธิดารัตน์ สุภานันท์, อรุณี ชุนหบดี, นิมัศตูรา แว 205-216
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดสงขลา pdf
ปรารถนา วัชรานุรักษ์, อัจฉรา กลับกลาย 217-233
ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี pdf
อุมาพร ชมโฉม, อารยา ปรานประวิตร, วันเพ็ญ แก้วปาน 234 - 252
ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี pdf
อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, รสติกร ขวัญชุม, ลัดดา เรืองด้วง 253 – 264

บทความวิชาการ

การเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์พยาบาล pdf
นวรัตน์ ไวชมภู, สุจิตรา จรจิตร 265 – 279
การประเมินแบบเสริมพลัง: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ pdf
อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ 280 – 291

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ pdf