SDU Research Journal Sciences and Technology (วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บทความวิจัย บทความวิชาการและแนะนำหนังสือ

Journal Homepage Image

Indexed in tci


Vol 5, No 2: July - December 2012

Table of Contents

นิพนธ์ต้นฉบับ

การหยุดเรียนลดการแพร่กระจายของโรคมือเท้าปากในโรงเรียน pdf
ทัศนีย์ พาณิชย์กุล, พิสุทธิ์ ปทุมาสูตร, สุภาวดี สมบรูณ์ 1-12
การประยุกต์หลักนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านนาเวียง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง pdf
วิสาขา ภู่จินดา, วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก 13-26
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่อบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ pdf
กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ และคณะ, ผดุงศักดิ์ วานิชชัง, พิทักษ์ จันทร์เจริญ, อารีรัตน์ อิ่มศิลป์, ใจทิพย์ วานิชชัง, ศรีสกุล แก้วกระจ่าง 27-36
การจำแนกข้าวหอมมะลิออกจากข้าวพันธุ์อื่นด้วยเทคนิค สเปคโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ pdf
อารีรัตน์ อิ่มศิลป์, ปิยรัตน์ สิริธัญกิจ, รจนา ประสิทธิ์ 37-52
ผลของอัตราส่วนผสมระหว่างก๊าซมีเทนกับก๊าซไฮโดรเจนต่อปริมาณธาตุไฮโดรเจนในฟิล์มไฮโดรจิเนทเตด อะมอร์ฟัสคาร์บอน pdf
นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร, วิทยา อมรกิจบำรุง 53-64
พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยในการป้องกันอุบัติเหตุของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต pdf
ณัฐบดี วิริยาวัฒน์, สุรชาติ สินวรณ์ 65-88
การพัฒนาเครื่องเขย่าสารต้นแบบ pdf
สวิต ฉิมเรือง, สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย, กาญจนศักดิ์ จารุปาน 89-98
ผักพื้นบ้านชาวไทยทรงดำบริเวณตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี pdf
ยุธยา อยู่เย็น 99-112
การประยุกต์ใช้ดัชนีชีวภาพประเมินคุณภาพน้ำในลำห้วยแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก pdf
นัสรียา หมีนหวัง, อำพล พยัคฆา, แตงอ่อน พรหมมิ 113-124
Diversity and seasonality of caddisflies (Insecta: Trichoptera) at Champathong waterfall, northern Thailand pdf
Taeng-On Prommi, Kriengkrai Seetapan, Penkhae Thamsenanupap 125-138

นิพนธ์ปริทัศน์

บางลักษณะเชิงสถิติของการวัดความเห็นพ้องต้องกันระหว่างสองผู้ประเมิน pdf
พรพิศ ยิ้มประยูร 139-154

บทวิจารณ์หนังสือ

Medical Statistics: A Textbook for the Health Sciences pdf
นริศา คำแก่น 155-156