วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัย บทความทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การสาธารณสุข และสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยกำหนดการเผยแพร่ ดังนี้ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม) เผยแพร่ในเดือนมีนาคม ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) เผยแพร่ในเดือนกันยายน และฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม) เผยแพร่ในเดือนธันวาคม

      Thammasat Medical Journal is a publication for dissemination of research and knowledge about medical sciences, applied Thai traditional medicine, public health, and multidisciplinary in health sciences. It is published quarterly: Number 1 (January - March) published in March, Number 2 (April - June) published in June, Number 3 (July - September) published in September and Number 4 (October - December) published in December. It is a peer reviewed journal.

Vol 18 No 4 (2018): October - December

Published: 2018-12-24

Comparative Study on Antioxidant Activities and Phytochemical Components of Steamed and Non-Steamed Ginger Extracts

Naphatsaran Roekruangrit, Nuanjan Jaiarree, Arunporn Itharat, Atiwut Kamudhamas, Preecha Wanichsetakul, Weerachai Pipatrattanaseree

528-536

A Technique for Fabricating Indirect Resin Composite Teeth on a Metal Removable Partial Denture Framework

Ploypim Kraisintu, Settapak Somyhokwilas, Tananan Chandharohit, Tool Sriamporn, Awiruth Klaisiri, Niyom Thamronganaskul

666-677

View All Issues

Indexed in tci