วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (Journal of Thai Hospitality) เป็นวารสารวิชาการของสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) โดยกำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ(เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.   เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ และการค้นคว้าวิจัย
3.   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง
4.   เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง


Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 9, No 1 (2557): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557)

Table of Contents

Research Article

บทบรรณาธิการ pdf
ชลลดา มงคลวนิช 1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ในจังหวัด อุบลราชธานี Untitled () pdf
นายภีม พรประเสริฐ 3-17
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) : ศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ฝ่ายไทย pdf
ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร 18-33
การพัฒนาความสอดคล้องของมาตรฐานธุรกิจท่องเที่ยวไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน pdf
อ.ณรงค์ศักดิ์ จิตณรงค์รัตน์ 34-48
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่นักศึกษา ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในธุรกิจบริการ pdf
ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช 49-63
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: การเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวไทย pdf
ดร.ฐิติศักดิ์ เวชกามา 64-77
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อประกอบพิธีฮัจย์ในประเทศไทย pdf
อ.มาโนช พรหมปัญโญ 78-93