วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (Journal of Thai Hospitality and Tourism)

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (Journal of Thai Hospitality) เป็นวารสารวิชาการของสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) โดยกำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ(เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.   เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ และการค้นคว้าวิจัย
3.   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง
4.   เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง


Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 11, No 1 (2559): วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

Table of Contents

Editorial

ผู้ทรงคุณวุฒิ pdf
Chollada Malaintra 0
บทบรรณาธิการ pdf
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช 1

Research Article

สารบัญ pdf
Chollada Malaintra 2
การปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อการสื่อความหมายการท่องเที่ยวไทย pdf
Wanida Onlamai, Sutsan Suttipisan 3-15
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานบริการส่วนหน้า ในโรงแรม 5 ดาว กรุงเทพมหานคร pdf
Wasan Kantvorarat 16-26
ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ชายหาด บนเกาะภูเก็ต pdf
Pisit Tuntipisitkul 27-37
ผลกระทบของคุณภาพชีวิตการทำงานและความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธุรกิจต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน : กรณีศึกษาโรงแรมเซ็นทารา จังหวัดขอนแก่น pdf
Natenapha Wailerdsak (Yabushita), Nuttapong Masjirapa 38-52
มิติทางด้านวัฒนธรรมกับการแสดงความคิดเห็นต่อโรงแรมที่เข้าพักในพื้นที่อำเภอ เกาะสมุยทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายที่พักออนไลน์ของลูกค้าชาวไทยและชาติ อื่นๆ pdf
Siyathorn Khunon 53-68
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในจังหวัด ปทุมธานี pdf
Matura Suansri 69-79

General Article

ประเทศไทยเรียนรู้อะไรได้บ้าง : ถอดบทเรียนกรณีศึกษาการพัฒนาและการจัดการ การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเล เกาะสิปาดัน (Sipadan Island) ประเทศมาเลเซีย pdf
Pisit Tuntipisitkul 80-88