วารสารธรรมศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารธรรมศาสตร์เริ่มจัดทำในรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2505 และได้เริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา โดยวารสารมีมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความรู้ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และมุ่งสู่การทำความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม โดยเปิดรับบทความที่มีลักษณะเฉพาะในทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมถึงมนุษยศึกษาที่ใช้ความรู้ในเชิงสหวิทยาการและพหุสาขาวิชาในการวิเคราะห์ อาทิ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมศาสตร์ สื่อสารมวลชน สถาปัตยกรรม เพศวิถีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดออกและพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

Print ISSN: 0125-3670

Online ISSN: 2651-0928

ภาษา: ไทย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

Vol 37 No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม

Published: 2018-12-19

ระดับความสำเร็จด้านการขายของพนักงานขายในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งไทย

ณรงค์ วีระวัฒนาพงษ์, ปิยะดา วีระวัฒนาพงษ์, ศรายุทธ เล็กผลิผล

61-78

View All Issues

Indexed in tci