ผลกระทบการเจรจารอบใหม่ขององค์การการค้าโลกต่อภาคเกษตรไทย

Main Article Content

กฤช เอี่ยมฐานนท์ สมพจน์ กรรณนุช ไกร โพธิ์งาม พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเจรจาสินค้าเกษตรรอบใหม่ขององค์การการค้าโลกที่มีต่อภาคการเกษตรของไทย โดยใช้แบบจำลองดุลยภาพทั่วไป หรือ computable general equilibrium (CGE) เพื่อดูถึงผลได้และผลเสียด้านเศรษฐกิจในภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดต่อภาคการเกษตรของไทย ผลการศึกษาพบว่าการเจรจามีผลให้ดุลการค้าเสียเปรียบมากขึ้น ผลผลิตมวลรวมในประเทศขยายตัวเล็กน้อยจากการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นของรัฐ แต่การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนจะลดลง และมูลค่าเพิ่มรายสาขาเกือบทุกสาขาขยายตัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในภาพรวมการเจรจาสินค้าเกษตรรอบใหม่ตามแนวทางเดิมจะทำให้ประเทศไทยเสียประโยชน์ รัฐควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าในบัญชีการเจรจา

คำสำคัญ : การเจรจาการค้า, การค้าระหว่างประเทศ, องค์การการค้าโลก, แบบจำลองดุลยภาพทั่วไป

 

Abstract

This article analyzes the economic impact of WTO negotiations on Thai agriculturalsector. A computable general equilibrium (CGE) model was formulated to predict the national economic gains and losses and the structural changes that may occur in the agricultural sector. The results show that the existing agenda for the negotiations would be unfavorable to Thailand’s balance of trade. A slight expansion of GDP could be expected due to an increase in government spending. In contrast, private investment and household consumption would decrease. Valueadded for most sectors would increase in both short and long run. In the overall, Thailand would suffer a net loss from the negotiations. The government should consider revising the list of the items for the negotiations.

Keywords : trade negotiations, international trade, WTO, computable general equilibrium

Keywords

Article Details

How to Cite
เอี่ยมฐานนท์ก., กรรณนุชส., โพธิ์งามไ., & เจียมอนุกูลกิจพ. (1). ผลกระทบการเจรจารอบใหม่ขององค์การการค้าโลกต่อภาคเกษตรไทย. Applied Economics Journal, 15(2), 32-54. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10489
Section
Research Articles