เขาตั้งราคากันอย่างไรถึงได้กำไรสูงสุด (เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการตั้งราคา)

Main Article Content

Piriya Pholphirul

Abstract

ในภาพรวมแล้ว หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 4 บท โดยบทที่ 1 และบทที่ 2 จะเป็นบทนำเกี่ยวกับวิธีการ เหตุผล และเงื่อนไขของการเลือกปฏิบัติทางราคา ในขณะที่เนื้อหาส่วนใหญ่จะอยู่ในบทที่ 3 ซึ่งเป็นบทที่รวบรวมกรณีตัวอย่างของประเทศไทยไว้อย่างมากมาย ซึ่งกรณีศึกษานี้จะมีตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ ร้านค้าริมถนน รวมไปถึงประเด็นด้านนโยบาย ในขณะที่บทที่ 4 จะสรุปในมิติต่างๆ ของการตั้งราคาและนำเสนอในรูปแบบของคำถามคำตอบ

Keywords

Article Details

How to Cite
Pholphirul, P. (2017). เขาตั้งราคากันอย่างไรถึงได้กำไรสูงสุด (เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการตั้งราคา). Applied Economics Journal, 24(1). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/96659
Section
Book Reviews