ประณีตวตกุลส. (1). การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของงานวิจัยควบคุมศัตรพืชโดยชีววิธื. Applied Economics Journal, 16(2), 48-64. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10497