ประณีตวตกุลส. การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของงานวิจัยควบคุมศัตรพืชโดยชีววิธื. Applied Economics Journal, v. 16, n. 2, p. 48-64, 11.